Enjoying this page?

247 - המצווה הרמ"ז - הציווי שנצטווינו להציל הנרדף מיד מי שרודפו להרגו, אפילו בנפשו של רודף

המצווה הרמ"ז

הציווי שנצטווינו להציל הנרדף מיד מי שרודפו להרגו, אפילו בנפשו של רודף.

כלומר: שאנו מצווים להרוג את הרודף, אם לא נוכל להציל את הנרדף אלא בנפש הרודף.

והוא אמרו יתעלה: "וקצתה את כפה לא תחוס עינך" (דברים כה, יב).

ולשון ספרי: "'במבושיו' - מה מבושיו מיוחד שיש בו סכנת נפשות, והרי הוא ב'וקצתה', כך כל דבר שיש בו סכנת נפשות, הרי הוא ב'וקצותה את כפה'.

'וקצותה את כפה' - מלמד שאתה חייב להצילו בכפה.

מנין אם אין אתה יכול להצילו בכפה, הצילו בנפשה?

תלמוד לומר: 'לא תחוס עינך'".

הנה נתבאר לך עניין צווי זה.

ושזה שאמר "אשת האחד" - לא דבר אלא בהווה,

והכוונה היא: להציל את הנרדף באבריו של רודף.

ואם אי אפשר להצילו אלא בהריגת הרודף לגמרי - הורגין אותו.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ח' מסנהדרין.