Enjoying this page?

246 - המצווה הרמ"ו - הציווי שנצטווינו בדין טוען ונטען

המצווה הרמ"ו

הציווי שנצטווינו בדין טוען ונטען.

והוא אמרו יתעלה: "על כל דבר פשע וגו' אשר יאמר כי הוא זה" (שמות כב, ח).

ולשון המכילתא:"כי הוא זה - עד שיודה במקצת".

ובדין זה נכלל כל מה שיפול בין בני אדם מן הטענות [שיש להם] זה על זה, שיש בהן הודאה והכחשה.

וכבר נתבארנו משפטי דין זה בפרק ג' מ[בבא] קמא ובריש [בבא] מציעא ובפרק ח', וגם בפרק ה' ופרק ו' ופרק ז' משבועות.

ומעניין זה שאלות רבות מפזרות במקומות רבים בתלמוד.