Enjoying this page?

236 - המצווה הרל"ו - הציווי שנצטווינו בדין חובל בחברו

המצווה הרל"ו

הציווי שנצטווינו בדין חובל בחברו.

והוא אמרו יתעלה: "וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו" (שמות כא, יח). ואלו הם הנקראים: דיני קנסות.

ויש כתוב הכולל דיני קנסות כולם. והוא אמרו יתעלה: "כאשר עשה כן יעשה לו" (ויקרא כד, יט).

הכוונה בזה, שלוקחים מממונו, כדי מה שהזיק לחברו. כמו שבא בקבלה. אפילו ביישו בלבד - הרי אלו גובים מממונו כדי אותו הנזק.

ודע שדיני קנסות אלו כולם: נזקי אדם באדם, וכן אם הזיקה בהמה את האדם או את הבהמה - הרי כל הדינים האלה לא ידון בהם ולא יפסוק אלא בין דין הסמוכין בארץ.

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ח' מ[בבא] קמא.