Enjoying this page?

199 - המצווה הקצ"ט - הציווי שנצטווינו להחזיר את המשכון לבעליו הישראלי בעת שהוא צריך לו

המצווה הקצ"ט

הציווי שנצטווינו להחזיר את המשכון לבעליו הישראלי בעת שהוא צריך לו.

אם המשכון ממה שנזקקים לו ביום, כגון: כלי עבודתו ומלאכתו - יחזירם לו ביום וימשכנם בלילה.

ואם הוא ממה שנזקקים לו בלילה - כגון מצעות ושמיכות שהוא ישן בהן - יחזירם בלילה וימשכנם ביום.

ולשון המכילתא: "'עד בא השמש תשיבנו לו' (שמות כב, כה) - זו כסות יום שאתה מחזיר לו כל היום.

וכסות לילה שאתה מחזיר לו כל הלילה מנין?

תלמוד לומר: 'השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש' (דברים כד, יג).

מכאן אמרו: ממשכנין כסות יום בלילה, וכסות לילה ביום.

ומחזירין כסות יום ביום, וכסות לילה בלילה".

וכבר נתבאר בגמרא מכות שאמרו: "לא תבא אל ביתו לעבוט עבטו" (דברים כד, י) - הוא לאו שנתק לעשה, ושהעשה הוא אמרו: "השב תשיב לו את העבוט".

ולשון ספרי: "השב תשיב - מלמד שמחזיר לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה: סגוס בלילה, ומחרשה ביום".

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ט' מ[בבא] מציעא.