Enjoying this page?

006 - המצווה השישית - הציווי שנצטווינו להתערב בין החכמים ולהתחבר אתם ולהתמיד ולשבת עמהם ולהשתתף עמהם

המצווה השישית

הציווי שנצטווינו להתערב בין החכמים ולהתחבר אתם ולהתמיד ולשבת עמהם ולהשתתף עמהם בכל דרך מדרכי ההשתתפות: במאכל ומשתה ומקח וממכר, כדי שנגיע בכך להדמות למעשיהם ולהאמין בדעות האמתיות מדבריהם.

והוא אמרו יתעלה: "ולדבקה-בו" (דברים יא, כב).

וכבר נכפל גם הציווי הזה, ואמר: "ובו תדבק" (דברים י, כ).

ובא הפירוש: "ולדבקה בו" - הדבק בחכמים ותלמידיהם.

זהו לשון הספרי.

וכן הביאו ראיה על החובה לישא בת תלמיד חכמים ולהשיא בתו לתלמיד חכמים ולהנות תלמידי חכמים ולהתעסק עמהם ממה שנאמר "ובו תדבק".

אמרו:"וכי אפשר לו לאדם להדבק בשכינה? והא כתיב: "כי ה' אלקיך אש אכלה הוא"? (דברים ד, כד)  - אלא כל הנושא בת תלמיד חכמים וכו'".