Enjoying this page?

וירד הגבול

Video

וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה כו'. וירד הגבול הירדנה כו'[1].

הנה בחי': ירדן - הוא זה כמארז"ל: שנוטל מזה ונותן לזה[2]. פי' הוא ענין העלאה מלמטה למעלה להעלות מהשבירה משיורי מלכים דתהו שלא נתבררו שהוא ענין קליפות נוגה. להפכם לקדושה. דהיינו הז' מדות שנפלו בקליפות חם וכנען. חמימות - שרש הז' מדות רעות שבארץ כנען, ולעשות מזה החמימות גופא: רשפיה רשפי אש - התלהבות הלב לעבודת ה'.

וזהו בחי': ירדן שנוטל מזה ונותן לזה מלמטה למעלה באתערותא דלתתא כו'.  וזהו נק'[3] עולם שהוא ו"ק. ובעבודה זו מוכרח להיות שינויים מחמת שינוי דברים התחתונים ועניני גופנים אכילה ושתיה כו'.

ויש עוד בחי' עבודה (מדברים תחתונים) למעלה מזה, ונק': אהבה רבה - שאינו צריך שתלקח אהבה מדברים תחתונים חם אבי כנען הנ"ל. רק הכל מלמעלה מן בחי' עולם הנ"ל.  שהתורה נבראת: אלפים שנה קודם בריאת העולם ושם נאמר ג"כ: רשפיה רשפי אש כו'. וזו היא בחי': ארץ ישראל' עיני ה' אלקיך בה כו' - בחי' חכמה שהיא אלפים שנה: אאלפך חכמה אאלפך בינה.

ואהבה זו היא רק מלמעלה, על ידי אהרן שושבינא דמטרוניתא, הממשיך אהבה רבה מלמעלה למטרוניתא הנ"ל. ודו"ק.

ואף האהבה שהיא בתוך העולם מלמטה למעלה, לא שנלקחת רק מן העולם, שהרי גם האומות אוכלים כו' ולא נהפך לקדושה. אלא מוכרח שיהיה הארה מלמעלה למטה שיהי' ביכולתו להעלות המדות לקדושה.

וזהו: וירד הגבול הירדנה, ומחה על כתף ים כנרת קדמה כו'.

כנרת - מתוק ככנור. בחי' חסדים יצא מעדן חכמה. וד"ל.

מקדם לעין - למעלה מבחי': עיני ה' אלהיך כו'.

ים כנרת - ים עילאה בחי' נקודים.

והירדן - הוא בחי' הרפ"ח ניצוצין שבקליפות נוגה שירדו בשבירה.

אבל שרשם קודם שבירה, שם הוא שרשם.

ובזה המשכה לירדן שיוכל להעלות וליטול מזה וליתן לזה. וד"ל והמ"י:[4]

  1. 1 וְיָרַ֨ד הַגְּבֻ֧ל מִשְּׁפָ֛ם הָרִבְלָ֖ה מִקֶּ֣דֶם לָעָ֑יִן וְיָרַ֣ד הַגְּבֻ֔ל וּמָחָ֛ה עַל־כֶּ֥תֶף יָם־כִּנֶּ֖רֶת קֵֽדְמָה: (במדבר פרק לד פסוק יא) וְיָרַ֤ד הַגְּבוּל֙ הַיַּרְדֵּ֔נָה וְהָי֥וּ תוֹצְאֹתָ֖יו יָ֣ם הַמֶּ֑לַח זֹאת֩ תִּהְיֶ֨ה לָכֶ֥ם הָאָ֛רֶץ לִגְבֻלֹתֶ֖יהָ סָבִֽיב: (במדבר פרק לד פסוק יב)
  2. 2 ב"מ כב, רע"א
  3. 3 אהבת עולם לעומת אהבה רבה שלאח"ז. והוא עולם לעומת ארץ ישראל
  4. 4 ודי למבין והמשכיל יבין