Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 37 - Bechukosei


הטעם שהבטיחה התורה יעודים גשמיים כשכר מצוה, וכן לעתיד לבא - גם בשביל עובד ה' שלא ע"מ לקבל פרס. תוכן היעודים ד"בו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות".  (תו"כ כו,ד) וכיו"ב להחידוש במצב הרוחני דהעולם לעת"ל