Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 37 - Behar


רמב"ם סוף הל' עבדים (וספר קנין) מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהי' אדם רחמן כו' - שני הענינים ד"מדת חסידות ודרכי חכמה", שקו"ט בדברי הרמב"ם שכחמים הראשונים "היו נותנין לעבד מכל תבשיל כו' ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן". אריכות לשון הרמב"ם בסיום ההלכה ע"ד מדת הרחמנות בזרעו של אברהם והשינויים לגבי לשונו בהל

רמב"ם סוף הל' עבדים (וספר קנין) מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהי' אדם רחמן כו' - שני הענינים ד"מדת חסידות ודרכי חכמה", שקו"ט בדברי הרמב"ם שכחמים הראשונים "היו נותנין לעבד מכל תבשיל כו' ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן". אריכות לשון הרמב"ם בסיום ההלכה ע"ד מדת הרחמנות בזרעו של אברהם והשינויים לגבי לשונו בהל'  תשובה (פ"ב ה"י) הל' איסורי ביאה (פי"ט הי"ז) הל' מתנות עניים (פ"י ה' א-ב)