Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Emor 3


שקו"ט מהי ה"הלכה" בדברי המחבר ריש הל' סוכה "בסוכות תשבו .. הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכה בהם שרב ושמש": החידוש להלכה בהוספת אדה"ז (בשולחנו שם) תיבת "לצל" (ש"הקיפם בם לצל לבל יכה בהם כו'): ביאור דברי אדה"ז (סתרל"א ס"ב) בדין צלתה מרובה מחמתה ושיטתו בדין כוונת מצות סוכה