Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Emor 1


שקו"ט בסדר ההלכות ברמב"ם ספר זמנים: השייכות של הכתוב "נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה" (שהציב הרמב"ם לפני ספר זמנים) להגדרת מהותו של ספר זמנים והנק"מ להלכה במצות התלויות בזמן