Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 27 - Bechukosei 2


והתודו את עונם (כו, מ) - סיבת ותוכן הוידוי לפי התו"כ ולפי פירש"י עה"פ ג' גדרים בוידוי (ע"פ רמב"ם - הל' תשובה פ"ב ה"ב: הל' תעניות רפ"ה: והל' תשובה שם ה"ג)