Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 - Bechukosei 3


השייכות דב' הענינים שבס"פ (בכור ומעשר בהמה) לב' הענינים שבתחלת הפרשה ("בחוקותי תלכו ומצותי תשמורו") וכן לשני הענינים שבתחילת ספר ויקרא ("אדם כי יקריב גו' תקריבו את קרבנכם") - ע"פ המבואר בלקו"ת במקומות הנ"ל