Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 - Emor 4


בחג הסוכות היתה במקדש יום שמחה יתירה כו' מצוה להרבות בשמחה זו .. גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין כו' השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה .. עבודה גדולה היא כו' (רמב"ם הל' לולב פ"ח הי"ב ואילך) – גדר ה"שמחה יתירה" דחג הסוכות, המקור לששת הסוגים (של משתתפי השמחה) שנמנו ברמב"ם, והקשר לשמחה של מצוה בכלל