Enjoying this page?

Iyar 25 - כה אייר

כה אייר, מ לעומר

ממאמרי רבינו הזקן בשנת תקנ"ה בליאזנא: שכר מצוה מצוה [אבות ד, ב], המצוה בעצם עצמותה היא השכר, והתגלות העצמות תהי' לעתיד, אבל זהו הקרן קיימת של המצוה, אמנם פירותי' אדם אוכל בעולם הזה, והוא בכל מצוה ומצוה בענינה, דכאשר צריך לאותו דבר הוא נענה.