Enjoying this page?

Iyar 13 - יג אייר

יג אייר, כח לעומר

במנחה אומרים תחנון.

רבינו הזקן - באותם השנים שהי' אומר מאמרים קצרים - אמר: דע מה למעלה ממך, דע כי כל מה שיש למעלה בפרצופים וספירות העליונות, הכל הוא ממך, שתלוי בעבודת האדם.