Enjoying this page?

Iyar 12 - יב אייר

יב אייר, כז לעומר

[1] אומרים בתפלה: מנו מאמָר - מ"ם שלישית קמוצה.

כיום כו'.. נאמַר - מ"ם פתוחה.

זכוּר - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטַלְתַּני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא ואל תסיר -.

_________________

[1][בהיום יום של יא אייר מביא התיקונים שלפני העמידה. ובהיום יום של יב אייר מביא התיקונים שלאחרי העמידה.(ותיקון אחרון במעריב)]