Enjoying this page?

Nisan 30 - ל ניסן

ל ניסן, ר"ח, טו לעמר

ההתועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא - בראשי חדשים ומועדי אנ"ש - צריכים להתקיים בביהכ"נ.

ההתוועדות דמלוה מלכה - אצל אנ"ש שי' בבתיהם הפרטים.