Enjoying this page?

Nisan 29 - כט ניסן

כט ניסן, יד לעומר

הקדמת הלקו"ת על ג"פ "להבין ענין נה"א, הנה כתיב לא תאכלו" הוא מאמר שאמרו רבינו הזקן לפני הצ"צ, וחזרו הצ"צ לפניו, ויאמר רבינו הזקן: נו, הטעמה? ויכתוב הצ"צ הנחה עם הגהות במוקף.

רבינו הגיה ההנחה, ויצוו להכניס ההגהות בפנים המאמר. ע"פ הצעת אאמו"ר בחרו במאמר זה בתור הקדמה להלקו"ת.