22 Adar 2 - כב אדר שני

כב אדר ב

ברכת כהנים הוא המשכת המוחין, הגבהת הידים הוא העלאת המדות, ומברכים לישראל שהם בני מלכים מל', הרי פרצוף שלם של עשר ספירות.