21 Adar 2 - כא אדר שני

כא אדר ב

הצ"צ אמר בסיום הנ"ל (כ אד"ש): זקני - רבינו הזקן - הוא משה רבינו דתורת חסידות חב"ד.

במשה אמרז"ל שהתורה ניתנה לו, אלא שנהג בה טוב עין.

אש תמיד האלקי הנוגע לתורת חסידות חב"ד נתן הה"מ לזקני, וזקני נהג בה טוב עין ויתנה לכל העוסקים בתורת החסידות.

ברור לי אשר כל הלומד עם חברו ומעורר בו את האש תמיד האלקי, הנה שכרו אתו אשר זכותו זה לא תכבה לעד.