Customs for Rosh Hashanah morning through second day Rosh Hashanah

'