Enjoying this page?

5 of Elul - First aliyah of Chasidim to Eretz Yisroel


Headed by Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk