Enjoying this page?

מראיהם ומעשיהם

עיין היום יום יח שבט

מראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן[1]. 

פי', כמו אופן קטן בתוך אופן  גדול, שאופן הגדול הסובב את אופן הקטן, למעלה הוא גבוה מן אופן הקטן, ומלמטה בתחתית, אופן הקטן מלמעלה מן הגדול, כך הוא רוח החיה באופנים. 

דלא כתיב: "רוח החיות", דהא ד' חיות הן במרכבה?

אלא הענין, שכדי להיות הרוח דייקא ממקום עליון מאד, שמעלה ומטה שוין לפניו, כי מה שהוא יותר עליון יכול לירד ולהתפשט למטה.

וזהו "רוח החיה" הידוע, הוא בחי' כללות של הד' חיות.

שכללותן הוא בחי' אדם.

כי, פני אריה אל הימין, ופני שור מהשמאל.

משא"כ בחי' אדם אין בו ימין ושמאל.

ולכן נק' אדם, אדמה לעליון לאדם שעל הכסא כו'.

והנה כמו שהוא הענין באופנים כן הוא בכל ההשתלשלות מרום כל דרגין, שהם בבחי' כאשר יהיה האופן בתוך האופן, שעגול מקיף את כל שלמטה כו'.

ולכן בחג השבועות, גילוי של שער החמשים.

(שאחר מ"ט) ימי הספירה, שהם מבחינת ז' שמות שאינן נמחקין, שהם בחי' התפשטות בבחי' ממכ"ע להיות בחי' מעלה ומטה ראש ורגל כו'.

אבל שער החמשים הוא הכולל ומקיף כל הבחי', ואין שם בחי' מעלה ומטה כלל, ובו נתנה תורה לישראל, מ"ע ומל"ת, המשכת אור א"ס בעשייה גשמית, הוא ענין כתר תורה.

כמו כותרת ועטרה שעל הראש מלמעלה, בבחי' שאין בה בחי' ראש ורגל כו'. שלכן הוא מתפשט למטה כמו למעלה.  וכמו ענין האופן שבתוך האופן כנ"ל.

והנה המשכה זו היא על ידי בחינת משה. "משה ידבר", כי עליו נאמר: "ותחסרהו מעט מאלקים".

שכל המ"ט שערי בינה נמסרו לו. ומחמת זה היה קרוב לשער החמשים להמשיך ממנו. ולכן המשיך הוא הי"ג מדות הרחמים.

וכדאיתא בזוהר ע"פ: "ויקרא הוי"ה הוי"ה כו'", דויקרא קאי על משה, שהוא קרא והמשיך הוי"ה כו'.

(ופי' הפסוק: "ויעבר ה' על פניו של משה, ויקרא משה), שהם מקורות להשתלשלות העולמות אצילות כו'.

וזהו ענין נוצר חסד. נוצר אותיות צנור ואותיות רצון.

וגם פי' נוצר: שומר, היא בחי' השמירה

סט,ג

במחשבה בבחי' העלם קודם שבא לידי גלוי.

משא"כ "ועשה חסד" שבעוה"ז, ועושה היא בחי' תקון כמו ועשתה את צפרניה.

היינו בחי' ומדרגת אברהם חסד דאצי'.

ולכן נוצר חסד כתיב קודם פוקד עון אבות.

שפוקד עון אבות הוא אחר סיום היג"מ שמסיים ונקה. משא"כ ועושה חסד כתיב אחר פוקד עון אבות, לפי שהוא בחי' חסד שבסדר השתלשלות.

משא"כ נוצר חסד היא בחינת חסד שלמעלה מעלה מסדר השתלשלות רק שהוא בחי' מקור ושרש כו'.

ועל ב' בחי' חסד הנ"ל נאמר לאלפים כו' פי' אלפים מדרגות.

וענין המדרגות שהם מדרגה אחר מדרגה.

היינו כגון מדרגת ג"ע התחתון שאחר עוה"ז שצ"ל נהר דינור מפסיק לטבול בו כדי שישתכח ממנו כח הזוכר הגשמי. שכיון שהוא זוכר גשמיות א"א לו להתענג בג"ע.

ולכן כשעולה מג"ע התחתון לעליון צ"ל ג"כ נהר דינור לשכוח ההשגה ותענוג שבג"ע תחתון.

וכענין שמצינו בגמרא דר' זירא צם מאה תעניות דלישכח תלמוד בבלי כו'.

הגם שלמד תלמוד בבלי בדו"ר עד דלא שלט בו האור כנודע ממעשה דקטינא חריך שקיה.

וכך יש אלפים מדרגות מדרגה אחר מדרגה עילוי אחר עילוי.

וכן בהמשכה מלמעלה למטה הן הם כמה צמצומים צמצום אחר צמצום עד שיהיה ג"ע העליון תענוג הנבראים.

ונק' אלפים ששרשם בחינת אלפי"ן מילוי שם מ"ה הוי"ה במילוי אלפי"ן.

וענין אל"ף זו היא אל"ף דאהי' אנא עתיד וזמין לאתגלאה. כי א' משמש על העתיד. וגם כל ירידת ההמשכות הם בבחי' אל"ף.

כי א' הוא יו"ד למעלה ויו"ד למטה וי"ו באמצע. להורות כי ההמשכה שהיא הוא"ו היא באה ע"י צמצום שהיא היו"ד שבראש שבלעדי הצמצום א"א להיות המשכה והתגלות באופן אחר אלא היה הכל ענין אחד.

ואח"כ חוזרת ומתצמצמת ההמשכה להיות כמו בחי' יו"ד למטה להיות משם בחי' צמצום והמשכה אחרת.

וכך הוא סדר כל ההשתלשלות הכל הן בחי' אלפי"ן וזהו לאלפים בין בעושה חסד בבחי' אברהם חסד דאצי', ובין בנוצר חסד בחי' משה.

והנה בחי' אברהם בעושה חסד נמשך רק באצי' דאיהו וחיוהי חד כי המשכה זו היא מז' שמות שאינן נמחקין שהוא במ"ט ימי הספירה שם יש ג"כ אלפים מדרגות.

אבל בחי' נוצר חסד בחי' משה הוא בשער החמשים שהוא הכתר תר"ך עמודי אור כמו עמוד שמחבר מעלה ומטה.

ולכן המשיך גם בבי"ע עולמות הנפרדים משם יפרד כו'. משה שפיר קאמרת. רבא בחי' משה. ורב יוסף אמר מרא דאברהם שכל א' מכיר בחינתו. וכל ראשי ישיבות שבכל דור הן בחי' משה שהרי הוא הממשיך הדחילו ורחימו (ועמ"ש ע"פ וידבר אל ראשי המטות כו'): 

  1. 1 (יחזקאל א, טז)