Enjoying this page?

יח שבט - Shevat 18

יח שבט

הצ"צ ספר לבנו אאזמו"ר, אשר הדרוש ומראיהם ומעשיהם - תורה אור פ' יתרו - הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות - חג השבועות תקכ"א, - כפי אשר שמעו רבינו הזקן מפי הרמ"מ מהאראדאק - בעל פרי הארץ - שהי' באותו מעמד, רק שרבינו ביאר הדרוש ע"פ סגנונו.