Enjoying this page?

063b – האשה שהיא עושה – פרק תשיעי – נדה, סג ע”ב

Tzuras Hadaf - צורת הדף

בשופעת דם טמא מתוך דם טהור:

בשופעת דם טמא מתוך דם טהור - רגילה לראות דם טהור תחלה ואח"כ דם טמא הוי וסת, וכל שעה שתראה דם טמא אחר דם טהור, אמרינן דדיה שעתה:

וכמין צמרמורות וכו': "וכן כיוצא בהן" לאתויי מאי?

אמר רבה בר עולא, לאתויי אשה, שראשה כבד עליה, ואבריה כבדים עליה, ורותתת, וגוסה.

גוסה - בלאיי"ר:

אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, הרי אמרו,

הרי אמרו - לקמן בשמעתין אינה צריכה לא לשנות ולא לשלש, ומפרש לה לשנות בוסתות כו':

"לימים, שנים,

לימים שנים - וסתות דיומי משקבעתן שתי פעמים הוי וסת:

לוסתות, אחת.

לוסתות - דגופה, כגון הני דמתניתין משקבעתן פעם אחת, הוי וסת:

למה שלא מנו חכמים, שלשה".

למה שלא מנו חכמים - וסת שלש.

וקמיבעיא ליה לשמואל, "למה שלא מנו חכמים" מאי היא?

והכי קאמר שמואל, אני שמעתי כן, "למה שלא מנו חכמים שלש", אבל איני יודע מהו:

"למה שלא מנו חכמים" לאתויי מאי?

אמר רב יוסף, לאתויי ראשה כבד עליה, ואבריה כבדין עליה, ורותתת, וגוסה.

א"ל אביי, מאי קא משמע לן, מתני' היא?!

מתניתין היא - דקתני, "וכן כיוצא בהן", ופירשה רבה בר עולא לאתויי הני:

דהא פרשה רבה בר עולא.

אלא אמר אביי, לאתויי אכלה שום וראתה, ואכלה בצלים וראתה, כססה פלפלים וראתה.

אמר רב יוסף, לא שמיע לי הא שמעתא.

הא שמעתתא - דשמואל, דאמר, לימים שנים, לוסתות אחד:

אמר ליה אביי, את אמריתה ניהלן, ואהא אמריתה ניהלן.

"היתה למודה להיות רואה יום חמשה עשר, ושינתה ליום עשרים.

זה וזה אסורין.

זה וזה - כשיגיע עוד חמשה עשר, אסורה לשמש, שמא תחזור לוסתה, וכשיגיע יום עשרים נמי תאסר, שמא מעכשיו תקבע וסת ליום עשרים:

שלש פעמים ליום עשרים.

הותר יום חמשה עשר, וקבעה לה יום עשרים.

שאין אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים".

ואמרת לן עלה, אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי ר"ג בר רבי שאמר משום רשב"ג.

שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל - דלא הוי חזקה בציר מתלת זימני, כדשמעינן ליה לרבן שמעון בן גמליאל בכל דוכתי, לשלישי תנשא, לרביעי לא תנשא (יבמות דף סד):

אבל חכמים אומרים, "ראתה אינה צריכה לא לשנות ולא לשלש".

ואמרינן לך, "לשנות" אמרת לן, "לשלש" מיבעיא?

ואמרת לן, לשנות בוסתות, לשלש בימים.

ונימא זו דברי רשב"ג?

ונימא זו דברי רשב"ג - דהא קיימא לן בכל דוכתי, דבעי שלשה זימני לחזקה:

הא קמ"ל שמואל, דר"ג ברבי כרשב"ג סבירא ליה:

 

משנה

היתה למודה להיות רואה בתחלת הוסתות.

כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות טמאות.

בתוך וסתות - בוסתות דגופה קאמר:

בסוף הוסתות.

כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות טהורות.

רבי יוסי אומר, אף ימים, ושעות, וסתות.

אף ימים ושעות - בגמ' מפרש:

היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה,

אינה אסורה אלא עם הנץ החמה.

אינה אסורה אלא עם הנץ החמה - וכל הלילה משמשת.

ואם עבר הנץ החמה ולא ראתה, משמשת כל היום.

ורבי יוסי קתני לה, דדייק שעת הוסתות, ותו לא:

רבי יהודה אומר, כל היום שלה:

רבי יהודה אומר כל היום שלה - מותרת לשמש משעבר הנץ החמה ולא ראתה.

אבל כל הלילה שלפני הנץ החמה של וסתה, אסורה לשמש.

ומפרש בגמרא דהאי למודה עם הנץ החמה דקתני' דרגילה למחזי בסוף ליליא מקמי דלימטי תחלת יממא, ואנן אסרינן לה כל עונת וסתה, נמצאת אסורה כל הלילה שהיא עונת וסתה.

ורבי יהודה מחמיר:

גמרא

תנא, "כיצד א"ר יוסי 'ימים ושעות וסתות'?

היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים, ומשש שעות לשש שעות.

הגיע יום עשרים ולא ראתה, אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות.

דברי רבי יהודה.

ורבי יוסי מתיר עד שש שעות.

עד שש שעות - דשעות דייקינן, הואיל ווסתה בשעה ששית אינה אסורה לא לפניה ולא לאחריה:

וחוששת בשש שעות.

וחוששת לשש שעות - שעה ששית היא אסורה, שהוא וסתה:

עברו שש שעות ולא ראתה, אסורה לשמש כל היום כולו. דברי ר' יהודה.

אסורה לשמש כל היום כולו דברי רבי יהודה - ורבי יהודה לטעמיה דאמר כל עונת וסתה אסורה. ועונה הוי או יום או לילה.

ומי שוסתה בלילה, ואפילו בסופה, אסורה כל הלילה. ואם וסתה ביום, ואפי' בסופו, כל היום אסורה:

ורבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה:

מן המנחה - היינו משש שעות ולמעלה, מכי ינטו צללי ערב, ובשבע כבר נטו הצללים שהחמה במערב:

היתה למודה: והתניא, "רבי יהודה אומר כל הלילה שלה"?

לא קשיא, הא דרגילה לראות בתחלת יממא, והא דרגילה לראות בסוף ליליא.

תני חדא, "רבי יהודה אוסרה לפני וסתה, ומתירה לאחר וסתה".

ותניא אידך, "אוסרה לאחר וסתה, ומתירה לפני וסתה".

ולא קשיא.

הא דרגילה למחזי בסוף ליליא, הא דרגילה למחזי בתחלת יממא.

עם הנץ - דמתניתין בסוף לילה, לפיכך כל היום שלה, והלילה אסורה עם הנץ. דברייתא בתחלת יממא, ולפיכך לילה מותרת ויום אסורה:

אמר רבא, הלכה כרבי יהודה.

ומי אמר רבא הכי?

והתניא, (ויקרא טו) "והזרתם את בני ישראל מטומאתם".

והזרתם את בני ישראל - וסמיך ליה "והדוה בנדתה":

מכאן א"ר ירמיה, אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן.

וכמה?

אמר רבא, עונה.

מאי לאו עונה אחריתי?

עונה אחריתי - דאם וסתה ביום, אסורה כל היום וכל הלילה שלפניו, ורבי יהודה לא אסר אלא עונת וסתה:

לא.

אותה עונה.

ותרתי למה לי?

ותרתי למה ליה - לרבא לאשמועינן:

צריכא.

דאי אשמועינן הא, הוה אמינא ה"מ לטהרות, אבל לבעלה, לא.

קמ"ל.

ואי מההיא, הוה אמינא סמוך לוסתה עונה אחריתי, קמ"ל, אותה עונה:

 

משנה

היתה למודה להיות רואה יום ט"ו, ושינתה להיות רואה ליום כ'.

זה וזה אסורין.

שינתה פעמים ליום כ'.

זה וזה אסורין.

שינתה ג' פעמים ליום כ'.

הותר ט"ו, וקבעה לה יום כ'.

שאין אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים.

ואינה מטהרת מן הוסת, עד שתעקר ממנה ג' פעמים:

ואינה מטהרת מן הוסת - דאסורה כל ימי וסתה שמא תראה: