Enjoying this page?

128b - העור והרוטב פרק תשיעי, חולין דף קכח, ע"ב

צורת הדף

מהו שתעשה יד לחברתה?

תיקו.

אמר רב פפא, הרי אמרו, "יחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפתה.

ר' יהודה, מטהר.

וחכמים אומרים, אם יכול לחיות, טהור. ואם לאו, טמא".

בעי רב פפא, מהו שיעשה יד לחבירו?

תיקו.

אמר רבי זירא, הרי אמרו, "אבן שבזוית, כשהוא חולץ, חולץ את כולה.

וכשהוא נותץ, נותץ את שלו, ומניח את של חבירו".

בעי רבי זירא, מהו שתעשה יד לחברתה?

תיקו:

מתה הבהמה: מאי איכא בין אבר מן החי, לאבר של הנבלה?

איכא בינייהו, בשר הפורש ממנו מאבר בהמה.

דאילו בשר הפורש מאבר מן החי, לא מטמא. מאבר מן הנבלה, מטמא.

אבר מן החי דמטמא, מאי קרא?

אמר רב יהודה אמר רב, (ויקרא יא) "וכי ימות מן הבהמה".

והאי מיבעי ליה, לכאידך דרב יהודה אמר רב?

דאמר רב יהודה אמר רב. ואמרי לה, במתניתא תנא.

"וכי ימות מן הבהמה", מקצת בהמה מטמאה, ומקצת בהמה, אינה מטמאה.

ואיזו זו?

זו טרפה ששחטה?

אם כן לכתוב רחמנא, "מבהמה". מאי, "מן הבהמה"? ש"מ, תרתי.

אי הכי, אפילו בשר נמי?

לא ס"ד.

דתניא, "יכול יהא בשר הפורש מן החי טמא?

ת"ל, "וכי ימות מן הבהמה". מה מיתה שאינה עושה חליפין, אף כל, שאינו עושה חליפין. דברי ר' יוסי.

ר' עקיבא אומר, "בהמה", מה בהמה, גידים ועצמות, אף כל גידים ועצמות.

רבי אומר, "בהמה", מה בהמה בשר גידים ועצמות. אף כל בשר גידים ועצמות.

מאי איכא בין רבי לר"ע?

איכא בינייהו ארכובה.

בין ר"ע לר' יוסי הגלילי מאי איכא בינייהו?

אמר רב פפא, כוליא וניב שפתים איכא בינייהו.

תניא נמי גבי שרצים כהאי גוונא.

"יכול בשר הפורש מן השרצים יהא טמא?

ת"ל, (ויקרא יא) "במותם", מה מיתה שאינה עושה חליפין, אף כל שאינה עושה חליפין. דברי רבי יוסי הגלילי.

ר"ע אומר, "שרץ", מה שרץ גידים ועצמות, אף כל גידים ועצמות.

רבי אומר, "שרץ", מה שרץ בשר גידים ועצמות, אף כל בשר גידים ועצמות.

בין רבי לר"ע איכא בינייהו, ארכובה.

בין ר"ע לר' יוסי הגלילי מאי איכא בינייהו?

אמר רב פפא, כוליא וניב שפתים איכא בינייהו.

וצריכא.

דאי אשמעינן בהמה, היינו טעמא דלא מטמא מחיים, משום דלא מטמא בכעדשה, אבל שרץ דמטמא בכעדשה, אימא לטמא מחיים.

ואי אשמועינן שרץ, משום דלא מטמא במשא, לא מטמא מחיים, אבל בהמה דמטמא במשא, אימא תטמא מחיים.

צריכא.

ת"ר, "החותך כזית בשר מאבר מן החי.

חתכו ואח"כ חישב עליו, טהור.

חישב עליו ואח"כ חתכו, טמא".

רבי אסי לא על לבי מדרשא.

אשכחיה לרבי זירא.

א"ל, מאי אמור בבי מדרשא?

א"ל, מאי קשיא לך?

אמר ליה, דקתני, "חישב ואח"כ חתכו, טמא".

מהו שתעשה יד לחברתה - לענין טומאה דאורייתא לקבל טומאה מן השרץ כדי להביאה לחברתה להיות חברתה ראשונה כאילו נגע עצמה בטומאה. שניה לטומאה פשיטא לן דלא הויא ההיא חברתה שהרי זו לא קבלה טומאה לעצמה לישנא אחרינא לענין טומאת עבודה זרה קמיבעיא ליה דזו שנעשית עבודה זרה הרי היא כשרץ וחציה השני מי הוה לה יד והנוגע בה כנוגע בעבודה זרה או דילמא לא הוי לה יד וטהור הנוגע בה כגון אם לא הוכשרה דאין עליה תורת אוכל לקבל טומאה מחברתה אי נמי הוכשרה הויא לה איהי ראשון והנוגע בה הוי שני נעשה האוכל יד לאוכל אחר או לא:

יחור - נוף:

רבי יהודה מטהר - דאכתי מחובר הוא:

אם יכול לחיות - הוי מחובר וטהור:

ואם לאו - הרי הוא כתלוש וטמא:

מהו שיעשה יד לחבירו - אם נפשח מיחור זה יחור אחר ומעורה בו בקליפתו ואינו יכול לחיות והוי תלוש והראשון יכול לחיות מהו שיעשה זה שיכול לחיות ואינו מקבל טומאה בית יד לזה התלוש ומביא לו טומאה א"נ אם יחור זה אינו יכול לחיות מהו שיעשה לו האילן יד להביא טומאה על פירות שביחור:

אבן - המנוגעת:

שבזוית - שנראה בבית זה ובבית זה שכן דרך הזויות לתת שם אבנים גדולות המחזיקים את כל עובי הכותל ונראה משני צדדים:

כשהוא חולץ - לסוף שבוע של הסגר כדכתיב (ויקרא יד) וחלצו את האבנים:

חולץ את כולו - דהא אבן כתיב כמות שהיא או גדולה או קטנה:

וכשהוא נותץ - אם הוחלט הבית ובא לנותצו:

נותץ את שלו - חולץ את האבן ונותץ את צד שלו:

ומניח את חלק חבירו - דהא כתיב (שם) ונתץ את הבית ולא שתי בתים:

מהו שיעשה - חלק הטהור בית יד לזה להכניס טומאה לבית חבירו דהא אבן המנוגעת מטמאה באהל כדכתיב (שם) והבא אל הבית:

איכא בינייהו בשר הפורש מן האבר - לאחר זמן בשר הפורש מן החי לא מטמא אא"כ הוי אבר עם הגידים והעצמות כדיליף לקמן וכ"ש בשר הפורש מן אבר מן החי:

מאבר מן הנבלה מטמא - דהא איכא כזית נבלה:

מן הבהמה ממקצת בהמה - כגון אבר ממנה מדכתיב וכי ימות מן דמשמע כעין מיתה שאינה עושה חליפין והיינו אבר וסיפיה דקרא הנוגע בנבלתה יטמא:

ומקצת בהמה אינה מטמאה - ואף על פי שהיא כמתה כגון טרפה ששחטה:

וכי ימות - מיניה נפקא לן אבר כדאמרינן וקרייה מתה אלמא כעין מיתה בעינן שאינה חוזרת:

עושה חליפין - חוזרת לקדמותה ובשר עושה חליפין אם יתלוש בשר מן . הבהמה אחר עולה תחתיו:

מה בהמה גידין ועצמות - לקמיה מפרש מאי בינייהו: ה"ג רבי אומר בהמה מה בהמה בשר גידים ועצמות כו':

בין רבי לר"ע א"ב רכובה - רכובה הנמכרת עם הראש אין בה בשר כלל אלא גידים ועצמות לר"ע אבר הוא וכ"ש לרבי יוסי הגלילי דהא אינו עושה חליפין ולרבי לאו אבר מן החי הוא דהא אין בו בשר:

בין ר"ע לרבי יוסי הגלילי איכא בינייהו כוליא וניב שפתים - דאין עושין חליפין ואין בהן עצם לרבי יוסי הוו אבר לר"ע לאו אבר נינהו:

בשר הפורש מן השרצים - מן החי דאבר מן החי נוהג בהן:

דאי אשמועינן בהמה היינו טעמא דלא מטמא - בשר מן החי דידה משום דלא מטמא בכעדשה:

שרץ - לא כתיב ביה משא בהמה כתיב בה משא:

החותך כזית בשר מאבר מן החי - בתוספתא לא גרסינן כזית אלא החותך בשר מאבר מן החי וכגון דאיכא כביצה:

חתכו ואח"כ חישב עליו - להאכילו לעובד כוכבים:

טהור - דהא בשר הפורש מאבר מן החי טהור הלכך טומאת עצמו אין בו ומשחישב עליו לא נגע בטומאה שיקבלנה אבל חישב עליו והורידו באביו באבר לתורת אוכל ואחר כך חתכו קבל טומאה מאביו קודם לכן מטומאה חמורה שהיתה עליו בעודו אבר שלם כשחתכו והלכה לה טומאה חמורה נשארה עליו הקלה שלא היה לו עד עתה:

(מאי קשיא לך) א"ל - הכי קשיא לי דקתני בההיא ברייתא חישב כו' ואמאי היא טמאה כו':

תוספות

רבי יהודה מטהר. הא דאמר לעיל (דף קכז:) תאנים שצמקו באיביהן מטמא טומאת אוכלין אתיא דלא כרבי יהודה א"נ צמקו לא הוי אפילו כמעורה:

כוליא וניב שפתים איכא בינייהו. פירוש כוליא שלמה וניב שפתים שלם אבל חצי כוליא וחצי ניב שפתים אע"פ שאין עושה חליפין אינו מטמא דגמרינן מבהמה מתה שהיא דבר חשוב אף אבר שהוא חשוב ואע"ג דרבי יוסי הגלילי לא יליף מבהמה לענין דבעי חשיבות קצת יליף אבל אין לומר שאפילו חצי כוליא וחצי ניב שפתים הואיל ואין עושין חליפין מטמו דהא עצם אין עושה חליפין ואם נשבר ונפל מבהמה בחייה מסתמא לא מטמא דלא עדיף עצם מן החי מעצם דנבלה דאמר בנבלתה ולא בעצמות ועצם כשעורה מן המת מטמא אבל פחות לא אע"ג דאין עושה חליפין וא"ת דהכא אמר דבשר עושה חליפין חוץ מכוליא וניב שפתים ובפרק דם הנדה (דף נה.) אמר מה עצם שאין גזעו מחליף ופריך והרי בשר כו' ומשני דמקומו נעשה צלקת וי"ל דהכא מעניניה דקרא והתם מעניניה התם דומיא דעצם שמתרפא קצת אבל אין מתרפא כבתחלה ובשר נמי נעשה צלקת והכא דומיא דמיתה שאינה עושה חליפין כלל ולכך נקט הכא לשון חליפין והתם נקט גזעו מחליף:

בין רבי לר"ע איכא בינייהו בשר. אית' ספרים דגרסי רכובה וכן נראה דמשום הכי לא בעי ר"ע בשר דאיכא אבר בבהמה דהיינו רכובה שאין עליו בשר ורבי לא אזיל אלא בתר רוב אברים ולא מטמא אפילו ברכובה גופה אבל אי לאו רכובה לא הוה ידעינן טעמא דר"ע מ"ט לא דריש נמי מבהמה דנבעי בשר דטעמא דר' יוסי הגלילי ניחא דלא דריש מידי מבהמה וריב"א פי' דברכובה כ"ע לא פליגי כיון שנבראת כך בלא בשר לא גרעה משאר איברים ולא פליגי אלא דוקא באבר שהיה עליו בשר והוסר: