Enjoying this page?

057b - אלו טרפות פרק שלישי, חולין דף נז, ע"ב

צורת הדף

הוה לן פתחון פה קמיה דרב הונא.

הוה לן פתחון פה קמיה דרב הונא - כלומר הוזקקנו לדבר בשמוטת ירך לפני רב הונא ואמר לן כשרה ואחרי כן אשכחתיה לרב ירמיה כו':

ושאילניה. ואמר לן, שמוטת ירך בעוף, כשירה.

ואשכחתיה נמי לרבי ירמיה בר אבא, דיתיב וקא בדיק בצומת הגידין.

ואקשי ליה, לא סבר לה מר, הא דאמר רב הונא אמר רב, שמוטת ירך בעוף, כשרה?

א"ל, אנא מתניתין ידענא, "בהמה שנחתכו רגליה. מן הארכובה ולמטה, כשרה. מן הארכובה ולמעלה, פסולה.

וכן שניטל צומת הגידין".

ואמר רב עלה, "וכן בעוף".

ואמרי ליה, אי הכי קשיא דרב אדרב?

אישתיק.

ואקשי ליה, ודלמא שני ליה לרב בין שמוטה לחתוכה?

ואמר לי, ואת מפרשת שמעתיה דרב?! בפירוש אמר רב, שמוטה, כשרה. חתוכה, פסולה.

ואת, מה בידך?

ואת מה בידך - עכשיו אמור לי אתה אם שמעת בה כלום אחר שבאת הלום:

הכי אמר רב חייא בר אשי אמר רב, שמוטת ירך בעוף, טרפה.

וכן אמר ר' יעקב בר אידי א"ר יוחנן, שמוטת ירך בעוף, טרפה.

ואמר ר' יעקב בר אידי, אילמלי הוה רבי יוחנן באתרא דאורו בה חברוותא להתירא, לא פרכיס.

חברוותא - חברים:

לא פרכיס - לא היה יכול לנוד כנף ולקנתר אפילו רמז דבר מתוך שגדולים הם ויש לו לירא מהם אם היה אצלם:

דאמר רבי חנינא אמר רבי, שמוטת ירך בעוף, כשרה.

ותרנגולת היתה לו לרבי חנינא, שנשמטה ירך שלה, והביאה לפני רבי, והתירה לו. ומלחה רבי חנינא. והוה מורי בה הלכה לתלמידים. זה התיר לי רבי. זה התיר לי רבי.

ומלחה רבי חנינא - כדי להתקיים ויוכל להראות ימים רבים:

ולית הלכתא ככל הני שמעתתא.

ולית הלכתא ככל הני - דשרו שמוטת ירך בעוף:

אלא כי הא דשאל רבי יוסי בן נהוראי את ר' יהושע בן לוי, קדירת קנה בכמה?

אלא כי הא - דקתני והלא הלכה רווחת היא שמוטת ירך בעוף טרפה:

קדירת קנה - קנה שנקדר ממנה חתיכה כמין ארובה:

אמר לו, משנה שלמה שנינו, "עד כאיסר האיטלקי".

אמר לו, והלא רחל אחת היתה בשכונתנו שנקדר קנה שלה, ועשו לה קרומין של קנה. וחיתה?

קרומית - רחבה וסתמוהו בה:

אמר לו, ועל דא את סמיך?!

ועל דא את סמיך - מפני שראית שחיתה המכה אתה סומך להתיר והלא הלכה כו':

והלא הלכה רווחת בישראל, שמוטת ירך בעוף, טרפה.

רווחת - כבר נתפשטה ונתרווחה לנהוג:

ותרנגולת היתה לו לרבי שמעון בן חלפתא, שנשמטה ירך שלה, ועשו לה שפופרת של קנה, וחיתה?

אלא מאי אית לך למימר, תוך י"ב חדש הוה. הכא נמי, תוך י"ב חדש הוה.

תוך י"ב חדש - חיתה המכה ולסוף י"ב חדש מתה דטרפה עד י"ב חדש חיה:

אמרו עליו על רבי שמעון בן חלפתא, שעסקן בדברים היה.

והיה עושה דבר, להוציא מלבו של רבי יהודה.

והיה עושה דבר - כדמפרש לקמן להוציא מלבו של רבי יהודה:

שהיה רבי יהודה אומר, אם ניטלה הנוצה, פסולה.

ותרנגולת היתה לו לרבי שמעון בן חלפתא, שניטלה נוצה שלה, והניחה בתנור, וטלה עליה במטלית של טרסיים, וגידלה כנפיים האחרונים יותר מן הראשונים.

וטלה עליה במטלית של טרסיים - כרכה במטלית של צורפי נחשת שנותנים לפניהם לקבל עפרורית שחקי נחשת ושל עור היא ותמיד היא חמה מתוך עוביה וגם הנחושת מחמם לעולם:

ודלמא קסבר רבי יהודה, טרפה, משבחת?

אם כן במידי דמיטרפא בה? הגדילה כנפיים האחרונים יותר מן הראשונים.

במידי דמיטרפא בה כו' - בתמיה נהי דמשבחת בשאר אבריה מיהו ההיא מילתא דמיטרפא ביה מי הדרא ומשבחת כי הכא דגדלו אחרונים יותר מן הראשונים:

מאי "עסקן בדברים"?

מאי עסקן - למה נקרא שמו עסקן תחלה:

א"ר משרשיא, דכתיב, (משלי ו) "לך אל נמלה, עצל. ראה דרכיה, וחכם. אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה".

אמר, איזיל, איחזי, אי ודאי הוא, דלית להו מלכא.

אי ודאי לית להו מלכא - דכתיב אשר אין לה קצין והיינו עסקן דלא בעי למיסמך אהימנותיה דשלמה:

אזל בתקופת תמוז, פרסיה לגלימיה אקינא דשומשמני.

הנמלים - אוהבים צל ושונאים חום:

דשומשמני - נמלים:

נפק, אתא חד מינייהו, אתנח ביה סימנא.

נפק חד מינייהו - מתוך חורי הקן ובא לחוץ וראה הצל:

אתנח ביה סימנא - להכירו לידע מה יעשו לו חבריו כשימצא שקרן:

על, אמר להו, נפל טולא.

נפקו, ואתו, דלייה לגלימיה, נפל שמשא, נפלו עליה. וקטליה.

אמר, שמע מינה, לית להו מלכא.

דאי אית להו, הרמנא דמלכא לא ליבעו?!

א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי, ודלמא מלכא הוה בהדייהו?

א"נ, הרמנא דמלכא הוו נקיטי?

הרמנא הוו נקיטי - שכל המהתל בחברו יהרגוהו:

אי נמי, בין מלכא למלכא הוה?

אי נמי בין מלכא למלכא הוה - מת המלך ועדיין לא קם אחר ודרך ארץ לעשות איש הישר בעיניו כדכתיב בימים ההם וגו' איש הישר בעיניו יעשה:

דכתיב, (שופטים יז) "בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה".

אלא, סמוך אהימנותא דשלמה.

אהימנותיה דשלמה - נאמן הוא על כך וברוח הקדש אמרה:

אמר רב הונא, סימן לטרפה, י"ב חדש.

סימן - לספק טרפה:

י"ב חדש - אם כך חיה בידוע שלא נטרפה:

מיתיבי, "סימן לטרפה, כל שאינה יולדת.

רשב"ג אומר, משבחת והולכת, בידוע שהיא כשרה.

מתנוונה והולכת, בידוע שהיא טרפה.

רבי אומר, סימן לטרפה, שלשים יום.

אמרו לו, והלא הרבה מתקיימות שתים שלש שנים?"

ב' ושלש שנים - וקשיא לרב הונא די"ב חדש ליכא למ"ד:

תנאי היא.

תנאי היא - דאיכא דסבירא ליה כרב הונא דקתני לקמן ימות החמה היו וכיון שעברו עליו ימות הצנה מיד מת ויש מכה שהיא נבערה ומת מתוך חום הלכך בעינן ימות החמה וימות הצנה:

דתניא, "ובגלגלת שיש בה נקב אחד ארוך, אפילו נקבים הרבה, מצטרפים, למלא מקדח.

נקב אחד ארוך - ונקדרה בחסרון:

מצטרפין למלא מקדח - ושוב אינה מטמאה באהל לבית שמאי פלוגתא דשדרה וגלגולת באהלות (פ"ב מ"ג) דהיינו כדי שינטל מן החי וימות דהכי אמרינן בפרקין (דף נב) גבי שדרה וכן לטרפה:

א"ר יוסי בן המשולם, מעשה בענבול, באחד שנפחתה גלגלתו, ועשו לו חידוק של קרויה, וחיה.

חידוק של קרויה - חתיכה של דלעת יבשה:

אמר לו ר' שמעון בן אלעזר, משם ראיה?! ימות החמה היה, וכיון שעברו עליו ימות הצנה, מיד מת".

אמר רב אחא בר יעקב, הלכה, טרפה, יולדת ומשבחת.

אמר אמימר, הני ביעי דטרפה

ֹֹ__________________________________________________

תוספות

מטלית של טרסיים - פי' הקונטרס צורפי נחשת. וכן פירש הערוך. והביא ראיה דאמר במגילה פרק בני העיר (דף כו.) מעשה בבית הכנסת של טרסיים שהיתה בירושלים. ובנזיר פרק ג' (דף נב.) מעשה שהביא קופה מלאה עצמות מכפר טביא לבית הכנסת של טרסיים, פירש בערוך ומסתמא מפני שצורפי נחושת מזוהמים כבורסקי ועל כן היה להם ביהכ"נ לבד. ובפ"ק דע"ז (דף יז:) חכם של טרסיים אני אייתו ליה תרי קיבורי חד דשיתיא וחדא דערבא משמע דטרסי וגרדי חדא הוא.

וקשה דבפ' החליל (סוכה נא:) משמע דגרדיים בפני עצמן וטרסיים בפני עצמן?

ועוד, דאמרי' באגדה דמגילה, (דף יג:) בגתן ותרש שני טרסיים היו והיו מספרים בלשון טרסיים משמע שהיא אומה שיש לה לשון בפני עצמה:

ודילמא סבר טרפה יולדת ומשבחת - מסתבר דלא גרסינן יולדת דאין צריך לו כלל.

ועוד הא אמרינן פ"ק דע"ז (דף טז.) גבי רבי יהודה מתיר בשבורה אמרו לו והלא מרביעין עליה זכר אמר להן לשתלד אלמא לא מקבלת זכר?

ומיהו יש לחלק בין טרפה חתוכה רגלים לשאר טרפות:

איזיל ואחזי היכי איתא מילתא - אע"ג דכה"ג חשיב בהמוכר הספינה (ב"ב עה.) מלגלג גבי ההוא תלמיד דאמר ליה רבי יוחנן אם לא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתה שאני הכא שבא לברר הדבר ולהודיע איך ידע שלמה:

סימן לטרפה כל שאינה יולדת - יש כמה בהמות שפוסקות מלילד ולא מחזקינן להו בטרפות אלא בעי למימר אם יולדת בידוע שאינה טרפה: