Enjoying this page?

048b - אלו טרפות פרק שלישי, חולין דף מח, ע"ב

צורת הדף

דגלדאי. ואמרי לה, בשוקא, דרבנן.

חזי, הנך, דקיימן, כנדי כנדי, ולא אמר להו ולא מידי.

רבי אמי ורבי אסי, הוו חלפי בשוקא דטבריא, חזי הנך דקיימי, טינרי טינרי, ולא אמרי להו ולא מידי:

אתמר, מחט, שנמצאת בריאה.

רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא, מכשרי.

רבי שמעון בן לקיש ורבי מני בר פטיש ורבי שמעון בן אליקים, טרפי.

לימא, בהא קמיפלגי.

דמר סבר, חסרון מבפנים, שמיה חסרון.

ומר סבר, לא שמיה חסרון.

לא.

דכולי עלמא, חסרון מבפנים, לא שמיה חסרון.

והכא, בהא קמיפלגי.

מר סבר, סמפונא נקט, ואתאי.

ומר סבר, נקובי נקיב, ואתאי.

ההיא מחטא, דאשתכח בחיתוכא דריאה.

אייתוה לקמיה דרבי אמי, סבר לאכשורה.

איתיביה רבי ירמיה, ואיתימא רבי זריקא, "הריאה שניקבה או שחסרה".

מאי חסרה?

אילימא, מבחוץ. היינו ניקבה?

אלא לאו, מבפנים. וש"מ, חסרון מבפנים, שמיה חסרון.

הדר שדרוה לקמיה דרבי יצחק נפחא, סבר לאכשורה.

איתיביה רבי ירמיה, ואיתימא ר' זריקה, "הריאה שניקבה או שחסרה".

מאי חסרה?

אילימא, מבחוץ. היינו ניקבה?

אלא לאו ,מבפנים.

וש"מ, חסרון מבפנים, שמיה חסרון.

הדר שדרוה לקמיה דר' אמי, וטרפה.

אמרי ליה, והא רבנן מכשרי?

אמר להן, הן הכשירו, שיודעים מאיזה טעם הכשירו.

אנן, מאיזה טעם נכשיר.

דלמא, אי הוה ריאה קמן, מינקבה.

טעמא דליתא, הא איתא ולא מינקבה, כשרה?!

והאמר רב נחמן, האי סמפונא דריאה, דאינקיב, טרפה?

ההוא לחבירו אתמר.

והאמר רב נחמן, האי הדורא דכנתא, דאינקיב להדי חבריה, מגין עליה.

אמר רב אשי, טרפות קא מדמי להדדי?! אין אומרין בטרפות זו דומה לזו.

שהרי חותכה מכאן ומתה, חותכה מכאן וחיה.

ההיא מחטא דאישתכח בסמפונא רבה, דריאה.

אתיוה לקמיה דרבנן טרופאי.

לא אמרו בה, לא איסור, ולא היתר.

היתר לא אמרי בה, כשמעתייהו.

איסור נמי לא אמרי בה, כיון דבסמפונא רבה אישתכח, אימא סמפונא נקט ואתאי.

ההיא מחטא דאישתכח בחתיכה דכבדא, סבר מר בריה דרב יוסף למיטרפה.

אמר ליה רב אשי, אילו אשתכח בבשרא כה"ג הוה טריף מר?

אלא אמר רב אשי, חזינא, אי קופא לבר, נקובי נקיב, ואתאי.

אי קופא לגיו, סמפונא נקט, ואתאי.

וה"מ, באלימתא, אבל קטינתא, לא שנא קופא לגיו, לא שנא קופא לבר, נקובי נקיב, ואתאי.

ומאי שנא ממחט שנמצאת

דגלדאי - רצענין:

כנדי כנדי - צמחין גדולים כבדים בריאה:

טינרי - צמחים גדולים מכנדי וכבר הוקשו כסלע ואלו הן אותן המצוין בבהמות שלנו בריאה ואין מראיהן דומה לריאה אלא דומין כמראה מוגלא ולאו היינו אטום בריאה דאטום אין שם צמח ואינו משתנה מן הריאה אלא שאין עולה בנפיחה:

מחט שנמצאת בריאה - ואין הריאה נקובה מבחוץ ואין הרוח יוצא ממנה:

חסרון מבפנים - שהברזל אוכל הבשר סביבותיו כששוהה שם ומחסרו:

ה"ג לא דכולי עלמא לא שמיה חסרון - דהא הכי אוקימנא לעיל דאכשרי ריאה שנשפכה כקיתון ועוד אי גרסי' דכ"ע שמיה חסרון אי נמי סמפונא נקט ואתא כדמפרש מ"מ כיון שנמצא בבשר הריאה אי אפשר בלא חסרון כדפרי':

סמפונא נקט ואתא - דרך הקנה נכנס ובא בסמפונות ומן הסמפונות לבשר ומ"מ קרום החיצון לא ניקב ואע"פ שאין דרך הקנה לבלוע אפ"ה הואיל דאיתא לריאה קמן ולא חזינן דאינקבא ע"כ סמפונא נקט ועל ריעותא דלא חזינן לא מחזקינן:

נקובי נקיב - דרך הוושט בא ונכנס שאין דרך הקנה לבלוע ונקבה את הדקין ויצאה ונקבה את קרום הריאה ונכנס לתוכה: והלכתא כהנך רבנן דמכשרי דהא רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן ועוד דקם ליה בשיטתייהו רבי אמי ורב אשי דאמרי לקמן אי קופא לגיו סמפונא נקט ואתא אלמא עבידא קנה שיכנס לתוכו מחט ולא מחזקינן איסורא הואיל ואין נקב ניכר בו ודוקא כי אתא כולה ריאה לקמן אבל נחתכה קודם שבא לפנינו חיישינן דלמא אי הוה ריאה קמן הוה נקובה והכי פסק רבי אמי לקמן בשמעתין:

בחיתוכא - לאחר שנחתכה נמצאת באחד החתיכות:

סבר לאכשורה - דקסבר סמפונא נקט וחסרון מבפנים לא שמיה חסרון:

שדרה קמיה דרבי יצחק - ולא משום הך קושיא דהא איכא לשנוייה כדשנינן לעיל (מז:) לעולם מבחוץ ולרבי שמעון איצטריך אלא משום דנחתכה הריאה לא סמך אגמריה למימר סמפונא נקט ועל דדלמא אי הוה ריאה לקמן הואי נקובה ותדע דמשום הך ספיקא הדר ביה דהא כי הדר אהדרוה קמיה טרפה מהאי טעמא:

והא רבנן - דלעיל מכשרי רבי יוחנן ורבי אלעזר ור' חנינא:

שיודעין מאיזה טעם הכשירו - שהרי באת כל הריאה לפניהם וראוה שלמה הלכך על כרחיך דרך הקנה נכנסה:

דלמא - הוה נקובה שרוב הנכנסין דרך הוושט נכנסין ואי בוושט נכנס ודאי ניקבה:

הא איתא - לריאה ולא ניקבה:

כשרה - ומשום טעמא דבסמפונא נקט ועל ונהי נמי דדרך הסימפון בא הרי לא בסמפונות נמצאת ועל כרחך ניקבה הסמפון ויצאה לבשר הריאה ואמר רב נחמן האי סמפונא דאינקיב טרפה:

לחבירו אתמר - אצל פיצול כשמתפצל מחבירו ניקב אצל דופן של חבירו דכיון דדופן חבירו קשה הוא דייר"ש בלע"ז עומד כנגדו ואינו סותם הנקב ולא מגין עליה אבל ניקב לאחר פיצולו ברחוק בשר הריאה שהוא רך נכנס לנקב ומגין עליו והא לא אמרינן דילמא אינקיב לחבריה דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן אי לא איתחזוק כגון היכא דליתא לריאה קמן דע"כ חזקה היא זו שרוב הנבלעין אין נבלעין אלא דרך הוושט ומשם לא יצתה בתוך הריאה בלא נקיבת דקין וריאה:

כנתא - אנטלי"ר בלע"ז חלב טהור:

הדורא דכנתא - דקין הסובבין אותו סביב כעגולה:

דאינקיב לחבריה - שניקב באותו צד שבינו לחברו שלא ניקב חיצון שבכולן:

שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיה - נחתך בשר רגלים למעלה מצומת הגידין ולא נשבר העצם כשרה נחתכה למטה במקום צומת הגידין אע"פ שנמוך מכאן טרפה כדאמרינן לקמן וכן שניטל צומת הגידין בפ' בהמה המקשה (לקמן דף עו.) ואע"פ שלא נחתך העצם:

רבנן טרופאי - הנך רבנן דלעיל רבי מני וריש לקיש ורבי שמעון דטרפי למחט שנמצאת בריאה:

כשמעתייהו - דמחזקי ריעותא מספיקא דחיישינן שמא דרך הוושט נכנסה תחלה וניקבה כרס או דקין ויצתה:

כיון דבסמפונא רבה אישתכח - מי מכוונה לאותו סמפון אם דרך וושט נכנסה הלכך דברים ניכרים על כרחנו דבסמפונא נקט ועל דרך הקנה ובא לסמפונות הריאה:

הוה טריף מר - בתמיה כלומר וכי נקובת הכבד טרפה הוא: אי קופא לגיו: אם ראשה העב שהיא נקובה בו נחבא בתוך הכבד וחודה שקורין פונט"ה יוצא לתוך חלל הבהמה ודאי סמפונא נקט ואח"כ ניקב חודה את הסמפון ויצא לכבד וממנו לחוץ ואי קופא לבר לחלל הבהמה ופיה לתוך הכבד ודאי דרך הוושט נכנסה תחלה וניקבה הדקין ויצתה ונכנס פיה לכבד:

באלימתא - מחט עבה שאינה יכולה לנקב דרך קופא שלה אבל בקטינתא כגון מחטין שלנו שמנקבין בשר אפילו דרך קופא שלהן:

תוספות

שדרה לקמיה דרבי יצחק נפחא. לא מפני שקבל לקושיתם כדפירש בקונטרס דלעיל שנינו דלא צריכא אלא לר"ש אלא משום דדלמא אי הוה ריאה קמן הוה מינקבה ואע"פ שרבי אמי הקשה לעיל קושיא זו לעולא ממתניתין דהריאה שניקבה או שחסרה קיבל תירוצו של עולא ויש ספרים דגרסי לעיל איתיביה רבי אחא לעולא:

דלמא אי הוה ריאה קמן הוה מנקבה. לא משום דדרך הוושט מינקיב ואתאי דא"כ אמאי מכשר בסמוך בחתיכה דכבדא אלא בעי למימר דרך הסמפונות יצא ונכנס בריאה מבחוץ:

אי קופא לגיו אי קופא לבר. אין לפרש כשהמחט מקצתה חוץ לכבד ומקצתה בתוכו אבל כולו בתוך הכבד כשרה בכל ענין דסמפונא נקיט ואתא דא"כ מאי פריך ממחט שנמצא בעובי בית הכוסות דעל כרחך התם כשהוא בתוך בית הכוסות איירי דאי בחלל הגוף היכי קאמר מצד אחד שלא ניקבה אלא עור אחד כשרה הא ודאי דרך הוושט נקיב ואתא אלא אי קופא לגיו לצד סמפון של כבד קאמר ואפילו כולה בתוך הכבד ונראה דדוקא גבי כבד יש חילוק בין קופא לגיו לקופא לבר אבל בריאה כשרה בכל ענין דקרובה לקנה וסמפונא דריאה יש לה ריוח וחלל גדול וכן אם נמצאת בתוך הקורקבן כשר שדרך הוושט בא מחט עם המאכל שהקורקבן תלוי בוושט: