Enjoying this page?

047a - אלו טרפות פרק שלישי, חולין דף מז, ע"א

צורת הדף

ואמר רבא, הני תרתי בועי דסמיכי להדדי, לית להו בדיקותא.

תרתי בועי דסמיכי אהדדי - קים ליה לרבא דאינן סמוכות אלא מחמת נקב שהיה בריאה והעלה הנקב את הבועות הללו סביביו:

חדא ומתחזיא כתרתי, מייתינן סילוא, ובזעינן לה.

חדא ומתחזיא כתרתי - ואם אחת היא ונראה כמין סדק באמצעיתה ודומה לב':

בזעינן לה - באחת מצדיה:

אי שפכן להדדי, חדא היא, וכשרה. ואי לא, תרתי נינהו, וטרפה.

ואמר רבא, ה' אוני אית לה לריאה, אפה כלפי גברא, תלתא מימינא, ותרתי משמאלא.

תלת מימינא - דבהמה והיא לימין הטבח כשהיא תלויה ברגליה ובני מעיה כלפי הטבח:

חסיר או יתיר או חליף, טרפה.

יתיר - סבירא ליה לרבא דכנטול דמי ולית הלכתא כוותיה כדאמרינן בסמוך וראיתי שהכשירה מורי רבינו יעקב אבל בחסיר וחליף הלכה כמותו דליכא מאן דפליג:

ההוא יתירתא, דאתאי לקמיה דמרימר,

הוה יתיב רב אחא אבבא.

א"ל, מאי אמר לך?

אמר ליה - רב אחא לטבח כשיצא מן הבית:

מאי אמר לך - מרימר:

א"ל, אכשרה ניהלה.

א"ל, הדר עיילה קמיה.

אמר ליה - רב אחא לטבח:

הדר עיילה קמיה - דלמא לא עיין בה שפיר דסבירא ליה לרב אחא הא דרבא:

א"ל, זיל, אימא ליה למאן דיתיב אבבא, לית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת.

והני מילי, דקיימא בדרא דאוני, אבל ביני ביני, טרפה.

וה"מ - דיתרת כשרה דקיימא בדרא דאוני:

אבל ביני ביני - כגון מלמטה לערוגה כעינוניתא דוורדא שהיא בין שתי הערוגות מלמטה או שיש אחת באמצע האומא על גבה שלא כסדר חיתוכא דאוני טרפה:

ההוא ביני ביני דאתא לקמיה דרב אשי, סבר רב אשי למיטרפה.

א"ל רב הונא מר בר אויא, כל הני חיוי ברייתא הכי אית להו. וקרו לה טבחי, עינוניתא דוורדא.

ברייתא - רועות באפר ואמרי לה ברייתא בריאות ושמנות:

עינוניתא - כמו אינוניתא אונה קטנה דוורדא על שם קלישתה ואדומה:

והני מילי מגואי

וה"מ מגואי - מתחת:

תוספוס

ואי לאו טרפה. כתוב בהלכות טרפות של רבינו גרשום דאפילו יש הפסק ביניהם כחוט השערה טרפה משמע דאי איכא ביניהן כשני חוטין לא חשיב סמיכי אהדדי וכשרה וכתב רבינו יהודה דוקא בועות שיש בהן מוגלא אבל צמחים קשין אפילו סמיכי כשרה וכן פירש רבינו שמואל: כל הני עיזי ברייתא הכי אית להו והא דאמר דביני ביני טרפה היינו היכא דגדולה הרבה ואין דומה לענוניתא דורדא פירש בקונטרס דכי משתכחן תרתי דטרפה דהא יתרת דביני וביני לאו אורחה דחדא גופה לא אכשר אלא משום דכל הני עיזי ברייתא הכי אית להו ואם אין לה אפילו אחת כשרה ורבינו אפרים אומר דעל אחת לא היה אומר כל הני עיזי ברייתא הכי אית להו ולא היה סבור רב אשי למטרפה דהא כולהו אית להו אלא ודאי אפילו על שנים קאמר דכשרה משום דהני עיזי ברייתא הכי אית להו ולפיכך אם אין לו אפילו אחת טרפה ונראה דאין ראיה מבהמות שלנו דשמא חלוקות משלהם כדאשכן בפרק הלוקח בהמה בכורות דף יט:) דפרה בת שלשה שילדה ודאי לכהן ובהמות שלנו יולדות לפעמים בשנה שניה אם לא שנאמר . דכשיולדת בשנה שניה תשש כחה ושוב לא תלד עד שנה רביעית ועמא דבר כרש"י מדקאמר וקרו לה טבחי עינוניתא דוורדא משמע כפירושו דאין שם אלא היא דלא מסתבר כלל לומר דקאי אשניה ובכל מקום שהיא סרוכה טרפה ואם חסר אחת מן האונות אין העינוניתא מצטרפת להשלים: