Enjoying this page?

041a - השוחט , פרק שני, חולין דף מא, ע"א

צורת הדף

אבל זבח, לא.

אבל זבח - דבר הזבוח בסכין דהיינו בהמה דעוף מלוק הוא:

ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מאי אריא חטאת העוף, אפי' חטאת בהמה נמי?

ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו מאי איריא - דתני עוף אפי' בהמה נמי דהא לא פקע שם קדשים מיניה ומיהו איהו מיחייב משום עובד עבודת כוכבים דמ"מ אע"ג דלא מיתסרא מיפלח פלחא:

כיון דקניא ליה לכפרה, כדידיה דמיא.

כיון דקניא ליה לכפרה - שהרי הבעלים מתכפרים בה:

כדידיה דמיא - הלכך לא מצי למיתני שום זבח דאילו עולה מכפרת אעשה וחטאת ואשם על חטאים ושלמים ושאר קדשים קלים דידיה נינהו להכי נקט עוף ובחצי קנה פגום דמיחייב בשחיטת חוץ בההוא פורתא דמיתסר ביה: אחד לשום אחד מכל אלו - אפילו בהמה דלאו דידיה אלא דאידך ששחט לשום דבר כשר:

ת"ש, "ב' אוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה"?

הכא במאי עסקינן, דאית ליה שותפות בגוה.

ת"ש, "המטמא, והמדמע, והמנסך, בשוגג - פטור. במזיד - חייב"?

המטמא - טהרות של חבירו:

והמדמע - תרומה בחולין של חבירו דמוזיל להו דמיבעי ליה לזבונינהו לכהנים בדמי תרומה דהיינו בזול דלא חזו אלא לכהנים:

והמנסך - יין של חבירו לעבודת כוכבים:

בשוגג - שלא ידע שהיא תרומה ולא ידע שהוא נאסר בניסוך זה או כסבור יין שלו הוא:

פטור מלשלם - ואע"ג דמזיק בשוגג חייב כדקיימא לן (ב"ק דף כו) אדם מועד לעולם בין ער ובין ישן בין שוגג ובין מזיד הכא היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק ובמזיד חייב לשלם דקנסוה רבנן ומשום דקם ליה בדרבה מיניה לא מיפטר ואע"ג דחייב מיתה משום עבודת כוכבים ואפילו לא התרו בו דלא מיקטיל קיימא לן (כתובות דף לד) חייבי מיתות שוגגין פטורין מלשלם הכא חייב אפי' אתרו ביה כדאוקימנא טעמא במסכת גיטין (דף נב) משעה דאגבהיה ע"מ לאוסרו מיחייב לשלומי ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך:

הכא נמי, דאית ליה שותפות בגוה.

כתנאי. "{גוי} שניסך יינו של ישראל שלא בפני {עבודה זרה}, אסרו.

שניסך - שכשך ידו לתוכו לעבודת כוכבים:

שלא בפני עבודת כוכבים - רבותא אשמועינן:

אסרו - אף בהנאה דאדם אוסר דבר שאינו שלו:

ר' יהודה בן בתירא, ור' יהודה בן בבא, מתירין אותו מפני שני דברים.

אחד, שאין מנסכין יין אלא בפני {עבודה זרה}.

ואחד, שיכול לומר לו, לא כל הימנך שתאסר ייני לאונסי.

ועוד שיכול לומר לו - אפילו ניסכו לעבודת כוכבים:

לא כל הימנך כו' - דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו:

לאונסי - על כרחי שתאסר:

ורב נחמן, ורב עמרם, ורב יצחק, אמרי, אפי' למ"ד אדם אוסר דבר שאינו שלו, ה"מ כותי, אבל ישראל, לצעוריה קא מיכוין.

ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי לך - הא דרב הונא תוקים כתנאי דהא ר' יהודה בן בבא פליג אבל מילתא דידן לא תוקים כתנאי דאנן אמרינן שפיר אפילו לת"ק דאפילו לדידיה דאדם אוסר ה"מ עובד כוכבים אבל ישראל לצעורי לחבריה עביד ואין דעתו לעבודת כוכבים:

ת"ש, "ב' אוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה"?

הכא במאי עסקינן, בישראל מומר.

בישראל מומר - וה"ה דמצי לאוקמא בדאית ליה שותפות בגוה כדאוקמוה אינהו לעיל השתא מיהא כיון דאתינן להכי דעובד כוכבים אוסר מוקמינן לה בגוה ואליבא דתנא קמא:

ת"ש, "המטמא, והמדמע, והמנסך, בשוגג - פטור. במזיד - חייב?

הכא נמי בישראל מומר.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, התרו בו וקבל עליו התראה, מאי?

מאי - מי אסר או לא קבלת התראה שמתרין בו הוי יודע שאתה מוזהר על כך והתורה אמרה שאתה חייב מיתה והוא אומר יודע אני וע"מ כן אני עושה שאמות והכי אמרינן בסנהדרין (דף מא) מות יומת עד שיתיר עצמו למיתה:

אמר ליה התיר עצמו למיתה קאמרת! אין לך מומר גדול מזה:

משנה אין שוחטין, לא לתוך ימים, ולא לתוך נהרות, ולא לתוך כלים.

לתוך ימים - דלא לימרו לשרא דימא קא שחיט:

ולא לתוך הכלים - שלא יאמרו מקבל דם לעבודת כוכבים הוא:

אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים.

לתוך עוגה של מים - גומא כמו עוגיות לגפנים דמ"ק (דף ב) לשון מורי.

לישנא אחרינא לתוך העוגל והיא היא:

ובספינה, על גבי כלים.

ובספינה - יכול לשחוט על גב הכלים והדם שותת לתוך הים שלא ללכלך את הספינה ולא מיחזי כשוחט לתוך ימים:

אין שוחטין לגומא כל עיקר.

אבל עושה גומא בתוך ביתו, בשביל שיכנס הדם לתוכה.

אבל עושה גומא - משמע שוחט לתוכה ובגמרא פריך הא אמרת אין שוחטין לגומא וטעמא דגומא משום שהוא חוק הצדוקים לעבודת כוכבים:

ובשוק לא יעשה כן.

שלא

_________________________________________

תוספוס

כיון דקניא ליה לכפרה כדידיה דמיא - והא דפריך בפרק בתרא דזבחים (דף קיד.) מוקצה ונעבד אינו שלו הוא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ומוקי לה בקדשים קלים.

היינו כרב הונא דלעיל. דלהני אמוראי דהכא, מתוקמא אף בחטאת דכדידיה דמיא:

תא שמע ב' אוחזין בסכין ושוחטין כו' - משמע הכא דרב הונא ועולא דלעיל (דף מ.) אסרי אף להדיוט. דהך דשנים אוחזין וההיא דר' יהודה בן בתירא ורבנן דבסמוך איירי אף להדיוט. ומשמע דלדידיהו ניחא.

והשתא הא דמייתי ראייה בפרק רבי ישמעאל (ע"ז דף נד:) מכלים שהזניח המלך אחז דאמר מר הכננום שגנזום והקדישו אחרים תחתם הוי אסור אף להדיוט.

ותימה דהתם לעיל בההוא פירקא (דף נב:) בעי מיניה ר' יוסי בן שאול מרבי כלים שנשתמשו בהן בבית חוניו מהו שישתמשו בהן בבהמ"ק אליבא דמ"ד עבודת כוכבים הוא לא תיבעי לך דהשתא להדיוט אסירי כו' ומסיק דאסורין ודריש ליה מקרא דהכננום שגנזום ומה ראייה היא התם אסירי אף להדיוט כלים שהזניח אחז והנך דבית חוניו שרו להדיוט למ"ד לעבודת כוכבים הוא?

וי"ל דקרא דכל הכלים ודאי איירי לגבוה ומייתי מיניה ראיה לעולא דכיון דאסירי אע"פ שלא עשה בהן אחז שום שנוי אלא שנשתמש בהן לעבודת כוכבים א"כ היכא דעביד מעשה גמור שמתחיל לשחוט הבהמה אית לן למימר דאסור אפילו להדיוט:

ת"ש המטמא והמדמע והמנסך כו' - למ"ד בהניזקין (גיטין דף נב:) מנסך ממש פריך.

וא"ת ומאי קא משני דאית ליה שותפות בגוה הא אמר התם למ"ד דמנסך ממש לא בעי למימר מערב משום דהיינו מדמע וכיון דאוקמיה דאית ליה שותפות בגוה ולא נאסר חלק חבירו אלא משום שמערב בשלו וא"כ הא אכתי היינו מדמע?

וי"ל דמכל מקום קמ"ל דאף על גב דחייב מיתה לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה כדאמרינן התם.

ואי לא תנא מדמע הוה אמינא דבדבר מועט לא מיחייב:

לאו כל כמינך שתאסר ייני לאונסי - תימה דמשמע הכא דר' יהודה בן בתירא שרי לזבוני לכל עובד כוכבים שירצה מטעם דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

ובמס' ע"ז פ' ר' ישמעאל (דף נט: ושם ד"ה אמר) משמע דלא שרי לזבוני אלא לההוא עובד כוכבים דנסכיה דמינה מייתי ראיה אהא דקאמר התם האי עובד כוכבים דנסכיה לחמריה דישראל אע"ג דאסור בהנאה למשקל דמי מההוא עובד כוכבים דנסכיה שרי דמקלא קלייה?

וי"ל דהכי מייתי התם כיון דר' יהודה בן בתירא שרי לזבוניה לכל עובד כוכבים שירצה לרבנן נמי דפליגי עליה שרי לזבוניה לההוא עובד כוכבים דנסכיה:

בישראל מומר - פי' בקונטרס דה"ה דהוה מצי לאוקומי דאית ליה שותפות בגוה כדאוקים לעיל.

וקשה דא"כ אמאי חזר והקשה קושיות שכבר תירץ?

אלא נראה דאף על גב דאית ליה שותפות גבוה אכתי איכא למימר לצעוריה קמיכוין:

הכא נמי בישראל מומר - להנך אמוראי הוה מצי למימר בהנזקין (גיטין דף נב:) מנסך היינו שנגע בו:

אין שוחטין לתוך הגומא - אומר רבינו תם דהיינו גומא נקייה דנראה כמקבל דם לעבודת כוכבים.

וקשה דאם כן בלא עושה לו מקום חוץ לגומא איכא תקנה לנקר חצרו.

ולפיכך טוב ליזהר מלשחוט אפילו לתוך גומא שאינה נקיה:

ובשוק לא יעשה כן - אע"ג דאמר רב (שבת דף סד:) כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור?

היינו כמו שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם שאם היו רואים אותו עושה כן בצינעא היה שם חשד כמו בשוק אבל כאן הרואה שעושה בביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה.

ומיהו בירושלמי יש דהך משנה פליג אדרב מההיא.

ונראה שאין הש"ס שלנו סובר כן מדלא הקשה ממתניתין לרב כמו שהקשה מזוג שבצואר ומשני תנאי היא בפרק במה אשה (שם דף סד:) וכל הנהו דפריך לרב בפ"ק דמסכת ע"ז (דף יב.) מי שנתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים ויש לו קוץ ברגלו ומשני להו קאמר בירושלמי דפליגי אדרב.

והא דאמר בפרק אע"פ (כתובות דף ס.) צינור שעלו בו קשקשים בשבת ממעכו ברגלו בצינעא בשבת ואינו חושש?

בההוא נמי מודה רב דלא שייך שם חשד דהא מדאורייתא שרי למעכו לכתחלה בשבת: