Enjoying this page?

031a - השוחט , פרק שני, חולין דף לא, ע"א

צורת הדף

גידפי דמיפרמי.

גידפי - נוצה שסביב הצואר:

דמיפרמי - כרותות מינצייר"ש בלע"ז. דאי עבד חלדה מבפנים היה יוצא רוחב פי החץ בין הכנפים ולא היה חותכו:

והא בעי כסוי?

וכי תימא דמכסו ליה.

והאמר רבי זירא אמר רב, "השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה"?

צריך שיתן עפר - תיחוח למטה, דאם העפר קשה לא מקרי עפר למטה:

שנאמר: (ויקרא יז) "וכסהו בעפר" - "עפר" לא נאמר, אלא "בעפר" - מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה".

בעפר - משמע כולו טמון בעפר:

דמזמין ליה לעפר דכולה פתקא:

דמזמין ליה לעפרא דכולה פתקא - עפר כל הבקעה היה מסיע וכותש או שהיה עפר תיחוח ומזמנו [בפה] לכך:

פתקא - בקעה:

 

היה שוחט והתיז [וכו']: אמר רבי זירא: מלא צואר וחוץ לצואר.

א"ר זירא מלא צואר - דמתניתין - חוץ לצואר בעינן ולא תימא מלא צואר דוקא:

איבעיא להו, מלא צואר, וחוץ לצואר כמלא צואר, דהוו לה תרי צוארי.

איבעיא להו - האי חוץ לצואר דרבי זירא משהו קאמר או מלא צואר קאמר:

או דלמא, מלא צואר, וחוץ לצואר משהו?

תא שמע: "היה שוחט והתיז שני ראשין בבת אחת - אם יש לסכין מלא צואר אחד, כשר".

מאי: "מלא צואר אחד"?

אילימא, מלא צואר אחד, ותו לא.

השתא, בבהמה אחת בעינן מלא צואר וחוץ לצואר, בשתי בהמות סגי להו, כמלא צואר אחד?!

אלא פשיטא, מלא צואר חוץ לשני צוארין.

אלא פשיטא מלא צואר חוץ לשני צוארים - וש"מ מלא צואר דקתני מתניתין נמי ברישא אחוץ לצואר קאי:

ש"מ:מלא צואר חוץ לצואר.

ש"מ:

בד"א בזמן שהוליך ולא הביא וכו':

אמר רב מנשה באיזמל שאין לו קרנים.

שאין לו קרנים - דרגילין היו לעשות כמין קרנים לאזמילין לנוי על גביהן מטין לצד ראשן ומתוך שהוא קטן מאד הוא נשמט מן הצואר וכשהוא מוליך ומביא יש לחוש שמא יחלידו הסימנין או ינקבו אותן הקרני':

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב מנשה: מחטא - מאי?

אמר ליה: מחטא מבזע בזע.

מיבזע בזע - כשמוליך ומביא מתוך שהוא חד הוא נוקב וקורע ולא חותך:

מחטא דאושכפי - מאי?

מחטא דאושכפי - מרצע הרצענין שפיותיו חדודין וחותכין חוטי התפר:

אמר ליה: תנינא: "אפילו כל שהוא".

מאי לאו, מחטא דאושכפי.

לא - איזמל.

איזמל בהדיא קתני לה?

פרושי קא מפרש. מאי: "כל שהו"? איזמל.

ה"נ מסתברא, דאי ס"ד מחטא דאושכפי - השתא מחטא דאושכפי שריא, איזמל מיבעיא?!

איזמל אצטריכא ליה.

ס"ד אמינא, ליגזר, איזמל שאין לו קרנים, אטו איזמל שיש לו קרנים,

קא משמע לן:

 

משנה

נפלה סכין ושחטה, אע"פ ששחטה כדרכה - פסולה.

שנאמר, (דברים כז): "וזבחת ואכלת", מה שאתה זובח אתה אוכל:

גמרא

טעמא דנפלה, הא הפילה הוא - כשרה. ואע"ג דלא מיכוין.

ואע"ג דלא מיכוין - לשחוט אלא להפלת סכין - מאן תנא:

מאן תנא, דלא בעינן כוונה לשחיטה?

אמר רבא, ר' נתן היא.

דתני אושעיא זעירא דמן חבריא: 

זעירא דמן חבריא - צעיר הישיבה. ולי נראה דאושעיא זעירא היה נקרא, דמן חבריא שמבני הישיבה:

"זרק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה, ר' נתן מכשיר. וחכמים פוסלים.

הוא תני לה. 

הוא תני לה - שונה המשנה מרבו:

והוא אמר לה. הלכה כר' נתן.

והוא אמר - מדעתו שהלכה כרבי נתן:

והא אמרה רבא חדא זימנא?

והא אמרה רבא חדא זימנא - ולמה ליה לרבא למידק ממתניתין ולמימר: הא הפילה הוא כשרה ולאשמועינן דסתם לן תנא כר' נתן, הא אשמועינן רבא חדא זימנא דסתם לן תנא כרבי נתן:

דתנן: "וכולן ששחטו, ואחרים רואין אותן, שחיטתן כשרה".

וכולן ששחטו - חרש שוטה וקטן:

ואמרינן, מאן תנא דלא בעי כוונה לשחיטה?

ואמר רבא: רבי נתן היא.

צריכא.

צריכא - ליה לרבא לאשמועינן בתרווייהו:

דאי אשמועינן התם, משום דקא מיכוין לשום חתיכה בעולם.

אבל הכא, דלא קא מיכוין - אימא לא.

אבל הכא דלא מיכוין - אפילו לחתיכה בעלמא. אי לאו דאשמועינן רבא לא הוה דייקנא מיניה הא הפילה הוא כשרה, דאפילו הפילה הוא הוה אמינא דפסולה, והיא גופה איצטריכא לאשמועינן מה שאתה זובח אתה אוכל דבעינן שחיטה מכח אדם - קמ"ל רבא דהא נמי דייקנא מינה מדלא קתני הפיל סכין או זרק סכין. והא דפריך והא אמרה רבא חדא זימנא ולא פריך תנינא חדא זימנא משום דבמתניתין לא תני בהדיא הפילה הוא דכשרה אלא רבא דייק לה:

ואי אשמעינן הכא - משום דקאתי מכח בן דעת.

אבל התם דלא קאתי מכח בן דעת - אימא לא.

צריכא:

 

אתמר: נדה שנאנסה, וטבלה.

נדה שנאנסה וטבלה - לקמיה מפרש היכי נאנסה:

אמר רב יהודה אמר רב: טהורה לביתה. 

לביתה - ליזקק לבעלה:

ואסורה לאכול בתרומה.

ור' יוחנן אמר: אף לביתה לא טהרה.

א"ל רבא לר"נ: לרב דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה - עון כרת הותרה איסור מיתה מיבעיא?

טמא שאכל תרומה - במיתה בידי שמים, באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פג), וכרת חמור ממיתה דימיו נכרתים וזרעו נכרת, כדכתיב (ויקרא כ): ערירים יהיו:

אמר ליה: בעלה חולין הוא וחולין לא בעי כוונה.

ומנא תימרא?

ומנא תימרא - דלחולין לא בעינן כוונה:

דתנן: "גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים - טהורין".

שנתלש - מן הים:

מאי לאו אדם דומיא דכלים, מה כלים דלא מיכווני, אף אדם נמי לא בעי כוונה.

ה"ג מה כלים דלא מיכווני - דהא לית להו דעת:

ממאי? דלמא ביושב ומצפה עסקינן אימתי יתלש הגל.

__________________________________________

תוספוס

והא אמרה רבא חדא זימנא - אמתניתין לא פריך הא תנינא חדא זימנא. כדפירש בקונטרס. משום דבמתניתין לא תנא בהדיא הא הפילה הוא כשרה. אלא רבא הוא דדייק לה.

ועוד דאפילו אי תנן לה בהדיא, במתניתין לא היה יכול להקשות. דהא לא פריך ארבא למה ליה למידק הא הפילה הוא כשרה הא תנינא לעיל מדמכשרינן שחיטת חרש שוטה וקטן, דאי לאו דאמר רבא אמתני' דחש"ו רבי נתן היא, לא היה מקשה כלום. דלמא בחש"ו מכשרינן טפי. ואפילו רבנן מודו דמיכווני לחתיכת בשר. אלא פריך משום דאוקמינן לההיא כרבי נתן. אלמא מכשרא מתניתין אפילו היכא דלא מיכוין לחתיכת בשר. כמו זרק סכין לנועצה בכותל. ואם כן למה ליה לרבא למידק הא הפילה הוא כשרה?

ומשני, דה"א לנועצה עדיף, דמיתכוין מיהא לחתיכה בעלמא, אבל הפילה לא מכוין כלל לשום חתיכה:

ואי אשמועינן הפילה - השתא הך צריכותא לא הויא דומיא דאידך. דלא בא לפרש טעם אמאי איצטריך ליה לרבא למימר גבי חרש שוטה וקטן רבי נתן היא. דא"כ מאי קאמר אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא, הא בהדיא תנן דכשרה?

אלא אמתניתין גופא עביד צריכותא, אמאי איצטריך.

ורבא איצטריך לאשמועינן דר' נתן היא. דאי לאו דאשמועינן הוה אמינא דהתם אפילו רבנן מודו דהא מיכווני לחתיכת בשר להכי אשמועינן דאפ"ה פסלי רבנן.

והא דקאמר רבא לקמן ורבנן נהי דלא בעי כוונה לזביחה לחתיכה מיהא בעיא.

היינו לחתיכת סימנים:

ואסורה לאכול בתרומה - אפילו למעשר אסורה. כדאמרי' בסמוך. אלא נקט תרומה דנוהגת בזמן הזה:

עון כרת התרת - איפכא הוה ליה למימר עון מיתה אסרת עון כרת מיבעיא. דהא פשיטא דבעינן כוונה בתרומה. וכדתנן בחומר בקדש (חגיגה דף יח:) טבל לחולין אסור במעשר. ואף בחולין בעי רבא למימר דטבל ולא הוחזק כאילו לא טבל?

ויש לומר משום דנקט מעיקרא טהורה לביתה קאמר הכי.

אי נמי נאנסה עדיף מטבל לחולין שאם היתה יודעת היתה מתכוונת אף למעשר מדקאמר טהורה לביתה אלמא חשיבא ליה כוונה. אם כן אף לתרומה תהא מותרת: