Enjoying this page?

026b - הכל שוחטין, פרק ראשון, חולין דף כו ע"ב

צורת הדף

גמרא

משיקו במים

משיקו במים - אם נטמא דמיא בעלמא הוא:

משהחמיץ - אין משיקו במים.

משהחמיץ אין משיקו במים - דחמרא הוא, וכלים ואדם ניתנה להם תורת טהרה במקוה אבל באוכל ומשקה לא נאמר בהן טבילה ומים מיטהרים בהשקה. שאם יש לו מים יפים לשתיה ונטמאו נותנן בכלי ומשקען במי המקוה עד שנושקין המים והוי חיבור ובטלי לגבי מקוה, כתרומה טמאה שזרעה בקרקע שבטלה טומאתה והיא טהורה. והכי מפרש בכל שעה (פסחים דף לד.) אבל יין במים לאו זריעה היא דטעמא לא בטיל:

אמר רבא לא שנו

לא שנו - דמשיקו במים:

אלא שתמדו במים טהורים ונטמאו.

אבל טמאים מעיקרא - לא

אבל טמאין מעיקרא לא - ורב גביהה פריך עלה מאי שנא:

אזל רב גביהה מבי כתיל, אמרה לשמעתא

לשמעתא - כלומר טעמא דהא מתניתין בעא מיניה מרב אשי:

קמיה דרב אשי

מ"ש טמאין מעיקרא דלא - דאמרינן איידי דמיא יקירי

יקירי - כבדין:

שכני תתאי.

ופירא קפי מלעיל

קפי - : צף. ויצף הברזל מתרגמינן וקפא פרזלא (מלכים ב ו):

ולא קא סלקא להו השקה למיא.

א"ה טהורים ולבסוף נטמאו נמי?

אלא מבלבלי

מבלבלי - הכל יחד המים והיין של תמד הלכך מהניא ליה השקה:

ה"נ מבלבלי:

 

משנה

כל מקום שיש מכר

כל מקום שיש מכר - כל זמן שהבת קטנה ואביה זכאי למוכרה:

אין קנס

אין קנס - אם נאנסה או נתפתתה אין לאביה חמשים כסף, דנערה כתיב (דברים כב) ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף:

וכל מקום שיש קנס

וכל מקום שיש קנס - דהיינו כשהיא נערה:

אין מכר:

אין מכר - דתניא בערכין (דף כט:) יכול ימכור אדם בתו כשהיא נערה אמרת ק"ו ומה מכורה כבר יוצאה עכשיו בסימני נערות, שאינה מכורה אינו דין שלא תימכר:

גמרא

אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי ר"מ.

זו דברי ר"מ - דאמר קטנה אין לה קנס, אבל חכמים אומרים יש לה קנס לקטנה. וטעמא מפרש בכתובות (דף מ:) כל מקום שנאמר נער בלא ה"א אפילו קטנה במשמע:

אבל חכמים אמרו יש קנס במקום מכר.

דתניא: קטנה מבת יום אחד עד שתביא ב' שערות יש לה מכר ואין לה קנס.

משתביא ב' שערות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר, דברי רבי מאיר.

שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר.

וחכ"א: קטנה מבת ג' שנים ויום אחד

בת שלש שנים - ראויה לביאה: הכי גרסינן קטנה מבת יום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס וחכמים אומרים קטנה בת ג' שנים שהיא ראויה לביאה יש לה קנס:

עד שתיבגר יש לה קנס.

קנס אין מכר לא?

מכר לא - בתמיה והלא קטנה היא עד שתביא שתי שערות:

אימא אף קנס במקום מכר:

אימא אף קנס - יש לה ואע"פ שיש מכר משתראה לביאה עד שתביא ב' שערות וקודם שתראה לביאה יש מכר ואין קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר יש קנס ולא מכר ובין בגרות לנערות ששה חדשים:

משנה

כל מקום שיש מיאון

מתני' מיאון - ביתומה שקדשוה אמה או אחיה ואפילו לדעתה יכולה למאן ויוצאה בלא גט עד שתביא שתי שערות וכל ימי קטנותה אינה ראויה לחליצה אם יבמה היא דאיש כתיב בפרשה ואם לא יחפוץ האיש ומקשינן אשה לאיש ומשנראית לחליצה אינה יכולה למאן:

- אין חליצה.

וכל מקום שיש חליצה - אין מיאון:

גמרא

אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ

זו דברי ר"מ - דאמר נערה לא ממאנת:

אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה.

במקום חליצה - דאפילו נערה יכולה למאן:

דתניא עד מתי הבת ממאנת - עד שתביא שתי שערות. דברי ר"מ.

ר' יהודה אומר: עד שירבה השחור על הלבן:

עד שירבה השחור - שיוקף אותו מקום בשער. ובמסכת נדה (דף נב:) מפרש לא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות ארוכות שוכבות ונראה כמו שריבה השחור:

משנה

כל מקום שיש תקיעה

תקיעה - ערבי שבתות וימים טובים להבטיל את העם מן המלאכה, ובין השמשות תוקעין להבדיל בין קדש לחול:

אין הבדלה.

הבדלה - בתפלה ועל הכוס במוצאי שבתות וימים טובים:

וכל מקום שיש הבדלה - אין תקיעה.

יו"ט שחל להיות בע"ש - תוקעין

תוקעין - אע"פ שגם היום יו"ט היה ואין בו מלאכה תוקעין להבדיל ממלאכת אוכל נפש:

ולא מבדילין.

ולא מבדילין - מפני שהנכנס חמור מן היוצא:

במ"ש - מבדילין ולא תוקעין.

חל להיות במוצאי שבת מבדילין - לפי שהיוצא חמור מן הנכנס ותקיעה אין כאן:

כיצד מבדילין

כיצד מבדילין - בין שבת ליום טוב כשהוא במוצאי שבת:

המבדיל בין קודש לקודש.

ר' דוסא אומר: בין קודש חמור לקודש הקל:

גמרא היכי תוקע

היכי תוקע - ביו"ט שבע"ש כשהוא תוקע להבדיל בין קדש לחול דבעי שינוי משאר ערבי שבתות שהרי אין קדושה הנכנסת חמורה מקדושה דיוצאה כל כך:

אמר רב יהודה תוקע ומריע מתוך תקיעה.

מתוך תקיעה - קודם שיסיים התקיעה הוא מריע בסופה:

ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת.

בנשימה אחת - ומכל מקום מפסיק הוא בינתיים:

אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה.

מיתיבי. יו"ט שחל להיות בע"ש תוקעין ולא מריעין.

מאי לאו לא מריעין כלל?

לא.

רב יהודה מתרץ לטעמיה.

ורב אסי מתרץ לטעמיה.

רב יהודה מתרץ לטעמיה - לא מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה.

ורב אסי מתרץ לטעמיה - לא מריעין בשתי נשימות אלא בנשימה אחת:

ובמוצאי שבת כו':

היכא אמר לה?

היכא אמר לה - להאי בין קדש לקדש:

א"ר יהודה: בחתימתה.

בחתימתה - של הבדלה אבל בפתיחתה הוא אומר בין קדש לחול וכך אנו נוהגים:

וכן אמר ר"נ: בחתימתה.

ורב ששת בריה דרב אידי אמר: אף בפתיחתה.

אף בפתיחתה - מתחיל המבדיל בין קדש לקדש בין אור לחושך:

ולית הלכתא כוותיה:

ולית הלכתא כוותיה - שהרי למנות סדר הבדלות הוא בא בתחלה והבדלה דכתיבה באורייתא בקודש וחול כתיבה וכרבי דוסא נמי לית (ליה) הלכתא דלא מזלזלינן ביום טוב לקרותו קודש הקל:

רבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל:

ולית הלכתא כוותיה.

א"ר זירא: יו"ט שחל להיות באמצע שבת

באמצע שבת - אפ"ה אמרינן בין יום השביעי אע"ג דלא שייך יום השביעי הכא כלל:

אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה.

מ"ט?

סדר הבדלות הוא מונה:

סדר הבדלות - האמורות בתורה הוא מונה ולהבדיל בין הקדש וגו'. ויבדל בין האור ובין החושך. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ובין יום השביעי כו' היינו בין קדש לחול, ומשום דבעי למימר מעין חתימה סמוך לחתימתה:

תוספות

הכא נמי מבלבלי. ורבא סלקא דעתך דכי נטמאו מעיקרא בפני עצמן אינו מועיל להן השקה אלא בפני עצמן הקשה ה"ר אליעזר ממיץ למה לי טעמא דמבלבלי כי נמי קפי פרי מלעיל סלקא להו השקה כדאשכחן בפרק התערובת (זבחים עח:) גבי יין וחלב לחין אין חוצצין שדרך היין עוברים המים אל גוף האדם ועלתה לו טבילה ונראה דלא קשה מידי דלא דמי דודאי אגבא דגברא או אגבא דמנא מחלחלי בהו מיא אבל דרך השקה לא:

אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה דתניא. מתני' דבא סימן הוה מצי לאתויי אבל מייתי ברייתא משום דמפורש בה ר' מאיר:

עד שירבה השחור על הלבן. פירוש הבשר לבן הוא וקאמר ר' יהודה דבעי שישחיר אותו המקום מן השערות ובשתי שערות סגי כדמפורש בפרק בא סימן ולא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות שוכבות ונראה כמו שריבה השחור כלומר דומה כמו שיש שם שערות הרבה ושם פירש בקונטרס דלא גרסינן על הלבן: