Enjoying this page?

016b - הכל שוחטין, פרק ראשון, חולין דף טז ע"ב

צורת הדף

תלוש ולבסוף חברו - לענין שחיטה מאי?

לענין שחיטה מאי - ומההוא דלעיל לא משמע ליה לרבא כדמפרש ואזיל:

תא שמע:

תא שמע במחובר לקרקע כו' - ואוקימנא לעיל בתלוש ולבסוף חברו:

היה צור יוצא מן הכותל או שהיה קנה עולה מאליו ושחט בו - שחיטתו פסולה.

הכא במאי עסקינן: בכותל מערה.

דיקא נמי דקתני: דומיא דקנה עולה מאליו.

ש"מ.

ת"ש: נעץ סכין בכותל ושחט בה - שחיטתו כשרה.

שאני סכין דלא מבטל ליה.

ת"ש: במחובר לקרקע - שחיטתו כשרה.

דלמא פרושי קא מפרש לה. 

דלמא פרושי קא מפרש לה - בסיפא מאי מחובר לקרקע דאמינא לך כשרה, כגון נעץ סכין בכותל דלאו חבור הוא דודאי לא מבטל ליה התם, דהא גבי הדדי קתני להו לעיל ונעץ סכין בכותל סיפא דההוא דמחובר לקרקע הוא ואיכא למימר דפירושא דרישא הוא:

מאי מחובר לקרקע - סכין, דלא מבטל ליה

אמר מר: נעץ סכין בכותל ושחט בה - שחיטתו כשרה.

אמר רב ענן אמר שמואל לא שנו

לא שנו - דנעץ סכין בכותל כשרה:

אלא שהסכין למעלה

אלא שהסכין למעלה - פיו כלפי קרקע:

וצואר בהמה למטה.

וצואר בהמה למטה - ומוליך ומביא צואר בהמה:

אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה - חיישינן שמא ידרוס.

חיישינן שמא ידרוס - מתוך שהצואר מכביד על הסכין:

והא קתני

והא קתני - לעיל (דף טו:) גבי מחובר בין שהסכין למעלה כו':

בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה?

אמר רב זביד: לצדדין קתני

לצדדין קתני - דהא רישא דברייתא תנא תלוש ומחובר כדקתני בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר. וכי הדר וסיים סיפא בין שהסכין למעלה כו' לאו תרווייהו אתלוש ותרווייהו אמחובר קיימי, אלא חדא אתלוש וחדא אמחובר:

סכין למטה וצואר בהמה למעלה - בתלוש.

סכין למטה וצואר בהמה למעלה אתלוש - דאדם אוחז בסכין למטה ושוחט והבהמה תלויה באויר וזה מוליך ומביא הסכין והא דקתני סכין למעלה וצואר בהמה למטה אמחובר כלומר אף אמחובר:

סכין למעלה וצואר בהמה למטה - במחובר.

רב פפא אמר: בעופא דקליל.

רב פפא אמר - לא תוקמא בשינויא דחיקא. אלא תרווייהו אתלוש ואמחובר קיימי ואפילו הכי לא תקשי לרב ענן. דהא דקתני סכין למטה וצואר למעלה במחובר בעופא דקליל. ובהמה דקתני - לאו דוקא:

אמר רב חסדא א"ר יצחק, ואמרי לה במתניתא תנא: ה' דברים נאמרו בקרומית של קנה.

ה' דברים כו' - כולהו משום שכשדוחקין אותם קיסמין ניתזין ומפרשים הימנה. ואיכא סכנתא במילה שלא תנקוב הגיד ומשוי ליה כרות שפכה. וגבי שחיטה - דלמא מנקבא להו לסימנין. וכן לגבי קינוח - דלמא מנקבא לכרכשיה:

אין שוחטין בה.

ואין מלין בה.

ואין מחתכין בה בשר.

ואין מחצצין בה שינים.

ואין מקנחים בה.

אין שוחטין בה?

והתניא: בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה?

אמר רב פפא: בסימונא דאגמא

בסימונא דאגמא - עשב הגדל באגמי מים, וקרי לישק"א וכשהוא יבש חדוד וחותך ואין קיסמין נבדלים הימנו:

ואין מחתכין בה בשר - רב פפא: מחתך בה קרבי דגים דזיגי

דזיגי - צלולים ואם יכנס בהם קיסם נראה:

זיג - קלי"ר בלע"ז כעין מראה שקורין מירדויי"ר:

רבה בר רב הונא מחתך בה עופא דרכיך

דרכיך - ואין צריך לדוחקו בחתיכתו ואין קסמין נבדלין:

ואין מקנחין בה - תיפוק ליה משום דאמר מר המקנח בדבר שהאור שולטת בו שיניו נושרות.

שיניו נושרות - שיני הפרק ושיני הכרכשא שהיא מחוברת בהן לעצמותיהן כעין תלתולי בשר:

אמר רב פפא: קינוח פי מכה קאמרינן:

הכל שוחטין ולעולם שוחטין:

הכל שוחטין - הכל בשחיטה ואפילו עוף.

הכל בשחיטה - והכי משמע את הכל צריך לשחוט, ואפילו עוף. ואע"ג דלא כתיב ביה שחיטה בהדיא:

לעולם שוחטין.

לעולם שוחטין - לעולם מותר לשחוט ולאכול:

מאן תנא?

מאן תנא - דמתניתין דאיצטריך ליה למימר דישראל מותרין לשחוט ולאכול, דהא תנא ליה רישא: הכל שוחטין - לאתויי כל הנך דאצטריכו לאתויי שראוין לשחוט כגון כותי ומומר וטמא בחולין:

אמר רבה: רבי ישמעאל היא.

דתניא (דברים יב) כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו'.

ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה.

להתיר להם בשר תאוה - כשיבואו לארץ יוכלו לאכול בשר לתאותן בלא שום הקרבה:

שבתחלה

שמתחלה - כשהיו במדבר משהוקם המשכן:

נאסר להם בשר תאוה

נאסר להם בשר תאוה - שאין יכולין לאכול אלא בשר שלמים. ואם היו שוחטין בלא קרבן היו ענושים כרת כדכתיב (ויקרא יז): ואל פתח אהל מועד לא הביאו וגו':

משנכנסו לארץ

נכנסו לארץ - נתרחקו מן המזבח:

הותר להם בשר תאוה.

הותר להם - מן המקרא הזה שיזבחו בשר לתאותן ויאכלו:

ועכשיו שגלו יכול יחזרו לאיסורן הראשון

ועכשיו שגלו כו' - לאו רבי ישמעאל קאמר ליה אלא רבה קאמר ליה לאוקמי דמתניתין דרבי ישמעאל היא כלומר ולהכי תנא לעולם שוחטין דלא תימא עכשיו שגלו יחזרו לאיסורן כמו שהיו קודם שנכנסו לארץ לכך שנינו כו':

- לכך שנינו לעולם שוחטין.

מתקיף לה רב יוסף: האי: לעולם שוחטין: לעולם שוחטין ואוכלין מבעי ליה.

לעולם שוחטין ואוכלין מבעי ליה - כיון דלאו להלכות שחיטה אתי לאורויי אלא להתיר אכילת בשר חוצה לארץ. ליתני: לעולם שוחטין ואוכלין. והיכי שבק לעיקר מילתא ונקט שחיטה לחודה. ומדשבק לאכילה - ש"מ לא איצטריך לאורויי לן אלא מידי דשחיטה. ועוד למה ליה לאשמועינן הא, וכי מהיכן תיסק אדעתין למימר יחזרו לאיסורן הראשון:

ועוד, מעיקרא מאי טעמא איתסר - משום דהוו מקרבי למשכן.

מעיקרא - במדבר:

מאי טעמא איתסר משום דהוי מיקרבי למשכן - והיו יכולין להקריב קרבנות מכל בשר תאותן ויקריבו הדם והחלב לבדו ואוכלין הבשר. ולבסוף כשנכנסו לארץ והיתה ארצם רחבה והרחוקים לא היו יכולים לבא בירושלים בכל יום:

 

ולבסוף מאי טעמא אישתרו - דהוו מרחקי ממשכן

 

תוספות

תלוש ולבסוף חברו לענין שחיטה מאי. תימה מאי קמיבעיא ליה הא אסיקנא לעיל (דף טו:) דלרבי דיעבד כשר ולרבי חייא כשר נמי לכתחלה ואי לא ידע הנהו ברייתות מכל מקום על כרחך יש להוכיח ממתניתין דתלוש ולבסוף חברו בדיעבד כשר ולא לכתחלה דאפילו מוקי מתניתין במחובר מעיקרו ואסור לכתחלה שמא ידרוס ה"נ תלוש ולבסוף חברו יאסר לכתחלה מהאי טעמא ויש לומר דאליבא דרבי מבעיא ליה דדלמא הוי כתלוש וכשרה כדאמרי' לעיל או שמא לרבי אין חילוק בין תלוש ולבסוף חברו למחובר מעיקרו ופסולה ומתניתין דמכשיר דיעבד כרבי חייא ולכתחלה לא שמא ידרוס וברייתא דמכשר לכתחלה בעופא דקליל כדמשני לקמן אע"ג דקתני בה בהמה אי נמי כרב זביד דאמר לצדדין קתני ובצואר בהמה למטה שרי לכתחלה אפילו במחובר מעיקרו וכשצואר בהמה למעלה אסור לכתחלה שמא ידרוס ובכל מחובר איירי וקא בעי למיפשט מברייתא דהיה צור יוצא מן הכותל דשחיטתה פסולה ע"כ רבי היא אבל קשה דהיכי מצי לאוקומי מתניתין כרבי חייא הא פסול צפורן במחוברת במתניתין אפילו דיעבד ואמאי דהוה בעי לאוקומי לעיל מתניתין כרבי חייא לא קשיא דלא קיימא מסקנא הכי:

אמר שמואל לא שנו אלא שהסכין למעלה כו'. משמע דאפילו בכי האי גוונא לא מכשר אלא בדיעבד דאברייתא דנעץ סכין קאי ולא אההיא דבכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר ואם כן בצואר בהמה למעלה וסכין למטה קא פסול אפילו בדיעבד וקשה דאם כן הוה ליה למימר חיישינן שמא דרס כיון דאתא לפסול דיעבד ויש לומר דאפילו אמר ברי לי שלא דרסתי פסולה שמא ידרוס פעם אחרת וכהאי גוונא אמרינן גבי השוחט במגל קציר דרך הליכתה בית הלל מכשירין ואמר רבי יוחנן אף בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה אף על גב דלא שחט אלא דרך הליכתה דגזרינן זימנא אחריתי שמא יוליך ויביא:

שבתחלה נאסר להם בשר תאוה. פירש בקונטרס מדכתיב (ויקרא יז) אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו וקשה דההוא קרא לא איירי אלא בקדשים ובשחוטי חוץ ולקמן נמי דקאמר אלא לרבי ישמעאל דאמר בשר תאוה איתסר להו צבי ואיל גופייהו מי הוי שרי הא פשיטא דההוא קרא לא איירי אלא בקרבן בהמה ונראה לפרש מדאיצטריך קרא להתיר להם בשר תאוה דייק מכלל דמעיקרא אסור ומהאי טעמא דייק נמי רבי עקיבא שבתחלה הותר להם בשר נחירה מדאיצטריך קרא לאסור: