Enjoying this page?

Zevachim, Page 076a

צורת הדף באתר היברובוקס

וכולן רשאין כהנים לשנות באכילתן לאכלן צלויין שלוקין ומבושלין ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה דברי ר' ישמעאל אמר ליה הנח לתרומת תבלין דרבנן איתיביה אין לוקחין תרומה בכסף מעשר מפני שממעט באכילתה ור' שמעון מתיר אישתיק ליה כי אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אמאי לא תותביה מהא אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה שלא יביאו קדשים לבית הפסול ור' שמעון מתיר א"ל אביי ולאו מי אותביתיה מהא דתבלין ואמר לי הנח לתרומת תבלין דרבנן הכא נמי (תרומה) תרומת ירק דרבנן אי הכי איפכא מיבעיא ליה למיתני ירק של תרומה בשמן של שביעית ולאו מי אותביתיה ממתני' דמתיר רבי שמעון ואמר לי דאיערב הכא נמי דאיערב אי דאיערב מאי טעמייהו דרבנן מידי דהוה אאשם ושלמים מי דמי התם אית ליה תקנתא ברעייה הא לית ליה תקנתא ברעייה הא לא דמי אלא לחתיכה שבחתיכות דכיון דלית תקנתא דאוכל כחמור שבהן מתקיף לה רבינא מי דמי חתיכה שבחתיכות לית לה תקנתא כלל האי אית ליה תקנתא בסחיטה ורב יוסף היכי נסחוט נסחוט טובא קא מפסיד בשביעית נסחוט פורתא סוף סוף איערובי מיערב איתיביה רבי שמעון אומר למחרת מביא אשמו ולוגו עמו ואומר אם של מצורע הרי זה אשמו וזה לוגו

וכולן הכהנים רשאין כו' - משנה היא בפ' כל התדיר (לקמן דף צ:) וגבי קדשים קאי:

לשנות באכילתן כגון לאכלן צלויין כו' - אמר קרא לך נתתים למשחה (במדבר יח) לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין:

ותבלי תרומה - ואע"ג דקא ממעט בזמן אכילת תרומה:

אין לוקחין תרומה - הכהנים בכסף מעשר שני בירושלים:

מפני שממעט באכילתה - במקום אכילתה דמעכשיו לא יאכלנה אלא בירושלים:

כי אתא - אביי קמיה דרב יוסף:

א"ל אמאי לא תותביה - נמי מהא:

לבית הפסול - כשצריך לאכול השמן בזמן השביעית:

ה"נ - דרבנן תרומת ירק:

אי הכי - דמשום דרבנן הוא:

איפכא מיבעיא ליה למיתני - אין. מבשלין ירק של תרומה בשמן שביעית ורבי שמעון מתיר אבל השתא שמן תרומה דאורייתא היא דכתיב (שם) כל חלב יצהר וקא שרי ר"ש:

דאיערב - שמן בירק ועל כרחו יבשלם יחד כדמפרש לקמיה דאי אפשר לסוחטו כולו ממנו:

הא לא דמי כו' - סיומא דקושיא הוא:

חתיכה בחתיכות - מתני' היא וקתני תאכל כחמור שבהן ואפילו לרבנן והכא נמי אי בדאיערב עסקינן לא הוו פליגי רבנן עליה:

וקמפסיד בשביעית - ורחמנא אמר לאכלה ולא להפסד:

למחרת - בספק מצורע מוחלט וספק אינו מוחלט קאי למחרת ביום השמיני:

שחיטה בצפון ובהונות - כחומר אשם:

וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק - כחומר שלמים