Enjoying this page?

Zevachim, Page 039b

צורת הדף באתר היברובוקס

(ויקרא ד, כ) כאשר עשה לפר זה פר כהן משיח החטאת אלו שעירי עבודת כוכבים יכול שאני מרבה אף שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים תלמוד לומר לו ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו אחר שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שמכפרין על עבירת מצוה ידועה ומוציא אני אלו שאין מכפרין על עבירת מצוה ידועה וכפר אף על פי שלא סמך ונסלח אף על פי שלא נתן שירים ומה ראית לפסול בהזאות ולהכשיר בסמיכה ושירים אמרת פוסל בהזאות שמעכבות בכל מקום ומכשיר אני בסמיכה ושירים שאין מעכבות בכל מקום

כאשר עשה (לדם) לפר - לאו כאשר עשה קדריש שהרי כבר סירסו ודרשו אלא לפר קדריש:

זה פר כהן משיח - האמור בפרשה העליונה ולא נכפל לכך חזר והקישן יחד שלימד עיכוב חיסור מתנותיו מזה:

אלו שעירי עבודת כוכבים - להביאן בדין פר העלם דבר ליטעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב ולישרף חוץ לשלש מחנות לפי שבמקומו לא נתפרשו הלכותיו בפרשת שלח לך:

יכול שאני מרבה שעירי הרגלים וראשי חדשים - להיות פנימים ונשרפין:

ת"ל כן יעשה לו - לזה ולא לאחר:

מרבה אני שעירי עבודת כוכבים - לתורת פר העלם דבר:

שמכפרין על עבירת מצוה ידועה - כמותו ששניהם באין על חטא הידוע ומוציא אני של רגלים שלא יהיו שוין לו שהרי אין דומין לו בכפרתו שאלו באין על טומאת מקדש וקדשיו שאין  בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף שנטמא ונכנס למקדש ואינו מכיר ולא הודע לו לא טומאתו ולא כניסתו כדאמרינן בשבועות (דף ב.):

וכפר - וכפר מכל מקום:

אע"פ שלא סמכו - עליו זקנים:

ונסלח אע"פ שלא נתן שירים - ליסוד מזבח החיצון דלא תימא הואיל וכתיבא בה בהדיא כפילה דועשה כאשר עשה נמי עלייהו קאי הילכך מעטינהו קרא:

שמעכבות בכל מקום - כדמפרש לקמיה בפרה ובנגעים:

סמיכה לא מעכבת בעלמא - כדאמרינן בפרק קמא וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת וכו':

שפיכת שירים לא מעכבא - בחטאת החיצונה לדברי הכל: