Enjoying this page?

Zevachim, Page 002b

צורת הדף באתר היברובוקס

נדר הוא?

נדר הוא - דהא: "כאשר נדרת" כתיב, ויש חילוק בין נדר לנדבה. נדר: דאמר הרי עלי. ונדבה: הרי זו:

אלא אם כמה שנדרת עשית

אם כמה שנדרת עשית - שעבד עבודותיה לשמה:

- יהא נדר.

יהא נדר - ויעלה זה לנדרך:

ואם לא - נדבה יהא.

ואם לאו יהא לנדבה - כאילו התנדבת לזה נדבה אחרת ולא לשם הראשונה:

ונדבה מי שרי לשנויי בה?!

ונדבה מי שרי לשנויי בה - וכיון דרחמנא קרייה נדבה, מי שרי לשנויי בה? הא אמרינן בפ' שני (לקמן ד' כט:) אסור לחשב בקדשים. ויליף מקרא דלא יחשב. והכי מידרש קרא: "אם מוצא  שפתיך תשמור ועשית" אז יהיה נדר "אשר נדרת", ואם לאו - נדבה:  (מפי השמועה במנחות עד כאן)

אמר ליה רבינא לרב פפא: לא הוית גבן באורתא בתחומא

לא הוית גבן באורתא בתחומא. כלומר חבל על שלא היית אמש בשבת אצלנו בתוך התחום שתוכל לבא לבית המדרש ולשמוע:

בי חרמך.

בי חרמך. שם מקום:

דרמי רבא מילי מעלייתא אהדדי, ושני להו.

 ושני להו. ופירקן:

מאי מילי מעלייתא?

תנן: "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו'".

שלא לשמן. משמע דעקר שמייהו בהדיא:

טעמא דשלא לשמן, הא סתמא עלו נמי לבעלים לשם חובה.

אלמא סתמא נמי כלשמן דמי.

ורמינהי: כל הגט שנכתב שלא לשם אשה - פסול.

שלא לשם אשה. האשה הזאת. שנכתב לשום אחרת ששמה כשם זו - פסול. דכתיב: "וכתב לה" - לשמה:

וסתמא נמי פסול?

וסתמא נמי פסול. כגון אם כתבו הסופר [סתם] לשם לאה, שיהא מזומן לכשיבא אדם אצלו ששמו ושם אשתו (שוין) כן ויתננו לו. ולקמן מפרש מנלן ממתני' דסתם פסול:

ושני:

ושני - ותריץ רבא  גופיה דרמינהו אהדדי:

זבחים בסתם - לשמן עומדין.

בסתמן לשמן עומדין - הילכך כל כמה דלא עקר שמייהו בהדיא הוו לשמן:

אשה בסתמא - לאו לגירושין עומדת.

וזבחים בסתמא כשירין מנלן?

מנלן - ממתני' היכי שמע ליה רבא דתיקשה ליה:

אילימא מהא דתנן: "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו'"

שנזבחו שלא לשמן - משמע דעקר שמן מהן:

ולא קתני: "שלא נזבחו לשמן"?

שלא נזבחו לשמן - משמע שלא הזכיר שמן עלייהו, דהיינו סתמא:

גבי גט נמי, הקתני: "כל הגט שנכתב שלא לשם אשה - פסול".

ולא קתני: "שלא נכתב לשם אשה - פסול".

שנכתב שלא לשם אשה זו - משמע שנכתב לשם אחרת בפירוש:

אלא מהא דתנן: "כיצד לשמן ושלא לשמן?

כיצד לשמן כו' - מתני' היא:

לשם פסח ולשם שלמים".

טעמא דאמר לשם פסח ולשם שלמים - הא לשם פסח וסתמא כשר.

הא לשם פסח וסתמא - שלא חישב אחריו לשם שלמים - כשר. ואע"ג דסוף שחיטה סתמא אישתחיט:

אלמא סתמן כלשמן דמי.

אלמא סתמן כלשמן דמי - דאי כשלא לשמן דמי, הויא ליה כאילו אמר לשם פסח ולשם שלמים:

דילמא שאני התם. דאמר: כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה.

על דעת [ראשונה - אבל] היכא דשחטיה כוליה סתמא אימא לך דפסול:

אלא מסיפא: "שלא לשמן ולשמן - לשם שלמים ולשם פסח".

טעמא דאמר לשם שלמים ולשם פסח - הא סתמא ולשם פסח כשר?

הא סתמא [ולשם] פסח - תחילה שחטה סתם וסופה לשם פסח כשר ולא מיפסיל משום תחילתה אלמא סתמא כלשמן:

דילמא שאני התם דאמר: יוכיח סופו על תחילתו.

אי נמי איידי דתנא לשמן ושלא לשמן - תנא נמי שלא לשמן ולשמן.

א"נ איידי כו' - כלומר לעולם לא תידוק מיניה הא סתמא ולשם פסח כשר. דלעולם אימא לך פסול. דסתמא כשלא לשמו. והאי דקתני: "לשם שלמים" - איידי דפריש בלשמן ולא לשמן לשם  שלמים, דהתם דווקא הוא, דאילו סתמא הוי כשר דעל דעת ראשונה הוא עושה - פריש נמי תנא דמתני' בשלא לשמו ולשמו לשם שלמים ולשם פסח. ולאו דווקא, דה"ה לסתמא ולשם פסח דמיפסל בתחילת שחיטה:

אלא מהא: "לשם ששה דברים הזבח נזבח:

לשם ששה דברים - משנה בפרק ב"ש ומקראי יליף להו:

לשם זבח

לשם זבח - לשם מה שהוקדש:

לשם זובח

לשם זובח - שיתכפר בו בעליו ולא שיתכפר בו אחר:

לשם שם

לשם שם - (לנחת רוח) להקב"ה שאמר (ונעשה רצונו):

לשם אשים

לשם אשים - להקטירם ולא לעשותם צלי על המזבח קרבוניי"ש בלע"ז:

לשם ריח

לשם ריח - לאפוקי איברים שצלאן והעלן, דשוב אין בהן ריח. והכי מפרש להו התם:

לשם ניחוח.

לשם ניחוח - לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונו:

והחטאת ואשם - לשם חטא.

א"ר יוסי: אף מי שלא היה בלבו לשם אחת מכל אלו - כשר.

שלא היה בלבו - לשמו אלא סתם ולא הזכיר אחד מאלה:

שתנאי בית דין הוא.

שתנאי בית דין הוא - שישחטו סתם ולא יזכירו בשחיטתן לשמו. כדמפרש טעמא ואזיל: "אתנו ב"ד דלא לימא לשמן כו'":

אתנו בית דין : לא לימא לשמו - דילמא אתי למימר שלא לשמו".

ואי סלקא דעתך סתמא פסול, קיימי בית דין ומתני מילתא דמיפסיל ביה?!

וגבי גט דסתמא פסול מנלן?

וגבי גט דסתמא פסול מנא ליה - כלומר היכי שמע ליה רבא ממתני' דגיטין דפסול, דתיקשה ליה: ורמינהי אהדדי:

אילימא מהא.

דתנן: היה עובר בשוק, ושמע סופרים מקרין:

מקרין - את התלמידין שמלמדין אותן לכתוב טופסי גיטין:

איש פלוני גירש פלונית ממקום פלוני. ואמר: זה שמי וזה שם אשתי - פסול לגרש בו.

דילמא כדרב פפא.

דאמר רב פפא: הכא בסופרים העשויין להתלמד עסקינן. ולא איכתוב לשום כריתות כלל.

דלא איכתוב לשם כריתות כלל - אבל היכא דאיכתב לשם כריתות, שיהא מזומן לו לכשיזדמן לו מגרש ששמו ושם אשתו שוין בו - כשר:

אלא מהא