Enjoying this page?

Avodah Zarah, Page 055b

צורת הדף באתר היברובוקס

אבל לא בוצרין עמו.

אבל לא בוצרין - לפי שנותנין בגת טמאה וגורם טומאה הוא שנתינתן לגת לשם דריכה הוא ודריכתן תטמאם וקודם דריכה ודאי לא מקבלי טומאה דסתמא לא הוכשרו והא דקיי"ל  הבוצר לגת הוכשר היינו היכא דהוכשר ודאי וקסבר אסור לגרום טומאה לחולין שבא"י:

ישראל שהוא עושה בטומאה - לא דורכין ולא בוצרין עמו.

וישראל - העושה פירותיו בטומאה עובר עבירה הוא שהרי נצטווה על כך הלכך אפילו דורכן נמי אסור שדריכתן בעבירה בגת טמאה ודריכתן הוא עיקר טומאתן כשנעשין משקה הן  טמאין ע"י הגת ואסור לסייע ידי עוברי עבירה אלא פורשין מהן כדי שלא ירגיל בכך אבל עובד כוכבים לאו עובר עבירה הוא שלא נצטווה:

אבל מוליכין עמו חביות לגת ומביאין עמו מן הגת:

אבל מוליכין עמו חביות - ריקניות לגת ומביאין עמו חביות מלאות מן הגת דאין כאן עבירה דמאחר שנטמאו בגת מותר לתת היין בחביות טמאות:

נחתום שהוא עושה בטומאה - לא לשין ולא עורכין עמו.

לא לשין ולא עורכין עמו - שכל מעשה עריכה זו בעבירה:

אבל מוליכין עמו פת לפלטר:

לפלטר - שאופה את הפת:

 

גמ' אמר רב הונא: יין כיון שהתחיל להמשך - עושה יין נסך.

שהתחיל לימשך - שהגת עשויה במדרון, ומשעה שהוא נמשך מצד העליון לצד התחתון - קרוי יין:

תנן: לוקחים גת בעוטה מן העובד כוכבים, ואע"פ שנטל בידו ונתן לתפוח?

א"ר הונא: בגת פקוקה ומלאה.

פקוקה - שפקקו הצינור ע"פ הבור, שלא יכול לירד. והיא היתה כולה מלאה ענבים ולא נמשך בה יין, ולא זז ממקומו, אלא במקום שנסחט שם עומד:

ת"ש. ואינו עושה יין  נסך עד שירד לבור?

ומקשין - והא קתני עד שירד לבור אבל לנמשך לא חיישינן:

ה"נ בגת פקוקה ומלאה.

ה"נ בגת פקוקה ומלאה - ואשמעינן בגת מלאה אין בה משיכה עד שיטול פקק שלפניה וירד היין והיא משיכתו מיד:

ת"ש: ירד לבור, מה שבבור אסור, והשאר מותר?

והשאר מותר - והא הכא דהתחיל לירד והרי נמשך וקתני מה שבגת מותר:

אמר רב הונא: לא קשיא. כאן - במשנה ראשונה. כאן - במשנה אחרונה.

דתניא. בראשונה היו אומרים: בד"ד

בד"ד דב"ד - סימנין הן:

אין בוצרין עם העובד כוכבים בגת - שאסור לגרום טומאה לחולין שבא"י.

אין בוצרין עם העובד כוכבים כו' - וה"ה לישראל העושה פירותיו בטומאה ומוסיף עליו ישראל שאף אין דורכין עמו בצירה היא גרם טומאה שהבוצרו מוליכו לגת והגת טמאה:

ואין דורכין עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה - שאסור לסייע ידי עוברי עבירה.

ידי עוברי עבירה - לעיל פרשתי:

אבל דורכים עם העובד כוכבים בגת

אבל דורכין עם העובד כוכבים - דכיון דכבר נטמאו ועובד כוכבים לאו עובר עבירה הוא שלא נצטווה שרי:

  • ולא חיישינן לדרב הונא.
  • ולא חיישינן לדרב הונא - למיסריה משום משתכר באיסורי הנאה משהתחיל לימשך - דאינו יין עד שירד לבור:

וחזרו לומר: דב"ד.

אין דורכין עם העובד כוכבים בגת - משום דרב הונא.