Enjoying this page?

008B - אלו הן הגולין, פרק שני, מכות דף ח ע"ב

צורת הדף באתר היברובוקס

"טמא יהיה" - מ"מ.

ההוא מיבעי ליה לכדתניא?

"טמא יהיה" - אלרבות טבול יום.

 לרבות טבול יום - שאם נכנס למקדש ענוש כרת:

"טומאתו בו" - בלרבות מחוסר כיפורים?

לרבות מחוסר כיפורים - מאותן טומאות הצריכות קרבן וטבל והעריב שמשו ולא הביא כפרתו ונכנס למקדש חייב וארבע טומאות הן הטעונות קרבן הזב והזבה והיולדת והמצורע:

א"ל: אנא מ"עוד (טומאתו)" קא אמינא.

מעוד קאמינא - עוד טומאתו בו עוד קרא יתירא לדרשא הוא:

איכא דמתני לה אהא:

איכא דמתני לה - להא דא"ל ההוא מרבנן לרבא והא דאותביה רבינא אהא:

(שמות לד, כא) "בחריש ובקציר תשבות": ר"ע אומר: אינו צ"ל חריש של שביעית וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר: (ויקרא כה, ד) "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור".

אין צ"ל חריש וקציר של שביעית כו' - דעל כרחך בשביעית דשמיטה הכתוב מדבר דאי כדכתיב דאיום השביעי קאי מאי שנא חריש וקציר דנקט אלא ה"ק ששת ימים תעבוד ובשביעי תשבות והששה שאתה עובד בהן בחריש ובקציר תשבות:

אלא אפילו חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית,

הנכנס לשביעית - (וחריש של שביעית) שלא יחרוש בששית חרישה המועלת לשביעית: 

וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית.

וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית - שאם הביאה שליש בשביעית מאז היא ראויה ליקצר ואם קצרה בשמינית צריך לנהוג בה קדושת שביעית:

רבי ישמעאל אומר: מה חריש רשות, אף קציר רשות. 

רבי ישמעאל אומר מה חריש רשות כו' - ובשבת קאי ולהכי נקט חריש וקציר לומר לך מה החריש שאני אוסר לך בשבת חריש של רשות הוא שאין לנו חריש של מצוה אף קציר איני אוסר לך אלא של רשות יצא קציר העומר:

גיצא קציר העומר שהוא מצוה.

א"ל ההוא מרבנן לרבא: ממאי דחרישה דרשות, דלמא חרישת עומר דמצוה, ואפ"ה אמר רחמנא: "תשבות"?

א"ל: כיון דאם מצא חרוש אינו חורש - לאו מצוה[1].

אם מצא חרוש אינו צריך לחרוש - אבל קציר אפילו מצא קצור מצוה לקצור לשמה דכתיב וקצרתם והבאתם את עומר:

איתיביה רבינא לרבא: "יצא האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, ושליח ב"ד". ואמאי? לימא, כיון דאילו גמיר לאו מצוה, השתא נמי לאו מצוה?

התם אע"ג דגמיר, נמי מצוה קא עביד. דכתיב: (משלי כט, יז) "יסר בנך ויניחך".

הדר אמר רבא: לאו מילתא היא דאמרי.

לאו מילתא היא דאמרי - שהיה לי להשיבו תשובה נצחת דקרא לאו במצוה איירי:

קצירה דומיא דחרישה, מה חרישה מצא חרוש אינו חורש, אף קצירה נמי, (מצא קצור אינו קוצר).

מאי טעמא קציר דומיא דחריש - מה חריש בכל מקום מצא חרוש אין מצוה לחרוש אף קציר בהכי עסקי' שאם מצא קצור אין מצוה לקצור יצא קציר העומר שאפילו מצא קצור מצוה לקצור:

ואי ס"ד מצוה, מצא קצור אינו קוצר, מצוה לקצור ולהביא?:

ואי ס"ד מצוה - בקציר של מצוה מצא קצור אינו קוצר תמיהא היא זו:

מתני' דהאב גולה על ידי הבן.

ע"י הבן - אם הרגו לבנו בשוגג:

והבן גולה ע"י האב. 

ההכל גולין על ידי ישראל, וישראל גולין על ידיהן, חוץ מגר תושב. 

חוץ מגר תושב - שאין ישראל גולה על ידו:

הכל גולין - מפרש בגמרא לאיתויי מאי:

ווגר תושב אינו גולה אלא על ידי גר תושב:

גמ' "האב גולה ע"י הבן". והאמרת: "יצא האב המכה את בנו"?

דגמיר.

והאמרת: אע"ג דגמיר מצוה קעביד?

בשוליא דנגרי.

בשוליא דנגרי - בלימוד חרש עצים, שאינו מלמדו תורה אלא אומנות. שוליא יויינד"רינו:

שוליא דנגרי, חיותא היא דלמדיה? 

חיותיה הוא - ואף זו מצוה על האב ללמדו. דילפינן לה מקרא בפרק קמא דקדושין. (דף ל:) דכתיב: "ראה חיים עם אשה אשר אהבת". הקיש אומנות שהוא חיותו לאשה כשם שאביו חייב להשיאו אשה כדכתיב וקחו לבניכם נשים כך חייב ללמדו אומנות:

זדגמיר אומנותא אחריתי:

 

והבן גולה ע"י האב כו':

ורמינהי: (במדבר לה, יא) "מכה נפש" - פרט למכה אביו?

מכה נפש - גבי הורג בשגגה כתיב: "לנוס שמה מכה נפש בשגגה":

פרט למכה אביו - שלא חייב גלות אלא למי שהכאתו תלויה בנפש, שאינו חייב עליו אלא אם כן הרגו - יצא מכה אביו, שהוא חייב עליו מיתה בחבורה בעלמא. וקא ס"ד דממעט ליה מגלות אפילו הרגו:

אמר רב כהנא: לא קשיא, הא, ר"ש. והא, רבנן.

לר"ש דאמר: חנק חמור מסייף, שגגת סייף ניתנה לכפרה, שגגת חנק לא ניתנה לכפרה.

לרבן שמעון דאמר - בסנהדרין בפ' ד' מיתות: (דף מט:) חנק חמור מסייף. ולדידיה ההורג את אביו בחנק. דתנן (שם דף פא.) מי שנתחייב ב' מיתות ב"ד - נידון בחמורה. וההורג אביו חייב שתי מיתות. שהעושה חבורה באביו, מן הנחנקין הן. והמכה נפש, מן הנהרגין. וכאן יש חבורת אביו ורציחה. ולר"ש דאמר חנק חמור, אם היה זה מזיד, היה בחנק. ועכשיו שהוא שוגג, לא נתנה שגגתו לכפרה בגלות. אם נתנה תורה כפרה לשגגת סייף שהיא קלה, לא נתנה כפרה לשגגת חנק:

לרבנן דאמרי: סייף חמור מחנק. הורג אביו [בשוגג], שגגת סייף הוא, ושגגת סייף ניתנה לכפרה.

ולרבנן דאמרי סייף חמור מחנק הורג אביו שגגת סייף הוא - שהרי אילו מזיד היה נידון בחמורה שהיא סייף, ושגגת סייף נתנה לכפרה בגלות:

רבא אמר: חפרט לעושה חבורה באביו בשוגג.

רבא אמר - ברייתא נמי רבנן. וההורג את אביו נמי גולה. דשגגת סייף היא. והא דקתני: "פרט למכה אביו", לאו להורגו קא ממעיט, אלא בעושה בו חבורה בשוגג:

ס"ד אמינא, כיון דבמזיד בר קטלא הוא, בשוגג נמי ליגלי?

קמ"ל:

 

הכל גולין על ידי ישראל וכו':

"הכל גולין על ידי ישראל" לאיתויי מאי?

לאיתויי עבד וכותי.

תנינא להא דת"ר: טעבד וכותי גולה ולוקה ע"י ישראל.

וישראל גולה ולוקה ע"י כותי ועבד.

בשלמא עבד וכותי גולה ע"י ישראל ולוקה - גולה - דקטליה. ולוקה - דלטייה.

לוקה דלטייה - ואמרינן [בשבועות]: (דף לה.) המקלל את חבירו עובר בלא תעשה. ואתיא במה הצד מהמקלל דיין ונשיא וחרש (סנהדרין דף סו.):

אלא ישראל גולה ולוקה ע"י כותי.

בשלמא גולה - דקטליה, אלא לוקה - אמאי?

דלטייה.

(שמות כב, כז) "ונשיא בעמך לא תאור" - בעושה מעשה עמך?

אלא אמר רב אחא בר יעקב: כגון שהעיד בו והוזם.

שהעיד בו - שהוא חייב מלקות:

דכוותיה גבי עבד, שהעיד בו והוזם, עבד בר עדות הוא?

אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא: הכא במאי עסקינן, יכגון שהכהו הכאה

 

תוספות

טמא יהיה מכל מקום. קשה לישתוק מאשר ומיהיה ויש לומר דאשר אורחיה דקרא הוא:

דלמא חרישת העומר דמצוה ואמר רחמנא תשבות. קצת קשה לישתוק מיניה דתשבות ומהיכי תיתי לן דהא למישרי מצרכינן קרא וי"ל דהא לא חייש רק לסתור דרשא דאשמעינן מה חריש רשות ומעתה נאמר דאתא לדרשא אחרינא:

אינו צ"ל חריש וקציר של שביעית כו'. תימה דבשלמא קציר כתיב בהאי ענינא את ספיח קצירך לא תקצור אבל חרישה לא כתיב כלל התם וכ"ת דילפינן מקראי דכתיבי כל שאר עבודות קרקע הא איכא מ"ד פ"ק דמו"ק (דף ג:) דדוקא אהנך דכתיבי בהדיא מיחייב אבל אינך לא וחרישה גופה ממעט התם מדקאמר החורש בשביעית אינו לוקה וי"ל דכיון דקסבר דקציר אתי לתוספת חריש נמי אתא לתוספת:

והא אמרת יצא האב המכה בנו. קשה [לר"י] דהיינו דוקא כשמייסרו ומכהו בתוכחתו אבל אם הלך ביער והורגו בשוגג למה לא יגלה וי"ל דמשמע ליה דמיירי בכל ענין אף אם מכהו לייסרו דאם לא כן אמאי נקט טפי בן מאדם אחר:

עין משפט ונר מצוה

כא ג מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו , סמג עשין קצט:

כב ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה , סמג עשין עה:

כג ה מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג:

כד ו מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג [ עיין כסף משנה ]:

כה ז מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה:

כו ח מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה טו:

כז ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג:

כח י מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יב , סמג לאוין קצט:

  1. 1 [רש"י שמות לד, כא]