Enjoying this page?

Bava Metzia, Page 034a

צורת הדף באתר היברובוקס

- מי יימר דמגנבא? ואם תמצי לומר דמגנבא - מי יימר דמשתכח גנב? ואי משתכח גנב - מי יימר דמשלם? דלמא מודי ומפטר. אמר רבא: נעשה כאומר לו: "לכשתגנב ותרצה ותשלמני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו".
מתקיף לה רבי זירא: אי הכי, אפילו גיזותיה וולדותיה נמי. אלמה תניא: חוץ מגיזותיה וולדותיה.
אלא אמר רבי זירא: נעשה כאומר לו: "חוץ מגיזותיה וולדותיה".
ומאי פסקא? סתמא דמלתא, שבחא דאתא מעלמא - עביד איניש דמקני, שבחא דמגופה - לא עביד איניש דמקני.
איכא דאמרי: אמר רבא: נעשה כאומר לו: "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - סמוך לגניבתה קנויה לך".
מאי בינייהו? איכא בינייהו קושיא דרבי זירא.
אי נמי, דקיימא באגם:

 

שילם ולא רצה לישבע [וכו']:

- אמר רבי חייא בר אבא: אמר רבי יוחנן: לא "שילם" - שילם ממש, אלא כיון שאמר: "הריני משלם", אף על פי שלא שילם.
תנן: "שילם ולא רצה לישבע" - שילם אין לא שילם לא. אימא סיפא: "נשבע ולא רצה לשלם" - טעמא דלא רצה, הא רצה - אף על פי שלא שילם. אלא מהא ליכא למשמע מינה.
תניא כותיה דרבי יוחנן: השוכר פרה מחבירו ונגנבה, ואמר הלה: "הריני משלם ואיני נשבע" ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לשוכר.
אמר רב פפא: שומר חנם - כיון שאמר: "פשעתי" - מקנה ליה כפילא, דאי בעי פטר נפשיה בגניבה. שומר שכר - כיון שאמר: "נגנבה" מקנה ליה כפילא, דאי בעי פטר נפשיה בשבורה ומתה. שואל שאומר "הריני משלם" לא מקני ליה כפילא. - במאי הוה ליה למפטר נפשיה? במתה מחמת מלאכה! מתה מחמת מלאכה לא שכיח.
איכא דאמרי: אמר רב פפא: שואל נמי - כיון שאמר "הריני משלם" מקני ליה כפילא, דאי בעי פטר נפשיה במתה מחמת מלאכה. אמר ליה רב זביד: הכי אמר אביי: "שואל - עד שישלם". מאי טעמא? הואיל וכל הנאה שלו - בדיבורא לא מקני ליה כפילא.
תניא כוותיה דרב זביד: השואל פרה מחבירו ונגנבה, וקידם השואל ושילם, ואחר כך נמצא הגנב - משלם תשלומי כפל לשואל.
ללישנא קמא דרב פפא - ודאי לא הויא תיובתא, ללישנא בתרא - לימא תיהוי תיובתיה? - אמר לך רב פפא: מי אלימא ממתניתין, דקתני "שילם" - ואוקימנא באמר, הכא נמי באמר. מי דמי? התם - לא קתני קידם, הכא קתני קידם. מאי קידם? קידם ואמר. הא מדקתני גבי שוכר "ואמר" וגבי שואל "קידם" - שמע מינה דוקא קתני.
מידי גבי הדדי תניא? - שיילינהו לתנאי דבי רבי חייא ודבי רבי אושעיא, ואמרי: גבי הדדי תניין.
פשיטא: אמר איני משלם, וחזר ואמר הריני משלם - הא קאמר הריני משלם. אלא אמר הריני משלם,

מי יימר דמגנבא - שעתיד להיגנב דליקני ליה כפל בשעת מסירה דעל כרחך משעת מסירה בעי לאקנויה שמשכה ממנו על מנת כן:

נעשה כאומר לו - בשעה שמסרה לו דקים להו לרבנן דניחא להו לבעלים שיהא בטוח בקרן על מנת שיהא ספק כפל העתיד לבא של שומר והרי היא כמסרה לו על מנת כן שאם  תיגנב וישלם לו קרן שתהא פרה קנויה לו משעה שמסרה נמצא למפרע כשגנב הגנב של שומר היתה דפרה כבר היא בעולם:

אי הכי - דנמצא שהיתה שלו משעה ראשונה יזכה אף בגיזות וולדות שהיו לה משבאה לביתו דכיון דנגנב ורצה ושילם נמצאת שלו למפרע:

פסקא - פסקת הדבר בכל אדם שדעתו להקנות כפל אם יבא לכך ואין דעתו להקנות הולדות:

נעשה כאומר לו - בשעה שמסרה לו:

לכשתגנב ותרצה ותשלמני - אם תשלם לי הקרן:

סמוך לגניבתה קנויה לך - שעה אחת לפני גניבתה תהא הפרה קנויה לך והיא כבר היתה בעולם:

קושיא דר' זירא - ללישנא בתרא ליכא לאקשויי גיזות וולדות דהא סמוך לגניבתה הוא דאקנייה:

א"נ דהוה קיימא באגם - כשגנבה גנב ללישנא בתרא לא קני כפילא דהא סמוך לגניבתה לא היתה בחצירו שתהא חצירו קונה לו ומשיכה ההוא שעתה לא הואי ובמאי נקני וא"ת:  תקני לו משיכה ראשונה שמשכה לו על מנת לקנותה שעה הסמוכה לגניבתה הא אמרינן בכתובות בהאשה שנפלו לה נכסים (דף פב.): האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תיקני לך אלא לאחר שלשים לא קנה:

השוכר פרה ונגנבה כו' - אע"פ שהשוכר חייב בגניבה ואבידה מ"מ אם רוצה לשקר ולישבע שנאנסה היה נפטר בשבועה הלכך כי אמר נגנבה וחייב עצמו בקרן נקנה לו הכפל:

מקנה ליה כפילא - נקנה לו הכפל: כל חיובי ופטורי דארבעה שומרין ילפינן מקראי לקמן בפרק השואל (דף צד:): שומר חנם ישבע על הכל אם לא פשע והשואל משלם את הכל  נושא שכר והשוכר פטורין מן האונסין וחייבין בגניבה ואבידה שואל פטור במתה מחמת מלאכה הראויה לה דאמר ליה להכי אושלת לי ולא לאוקמה בכילתא:

וכל הנאה שלו - שהיה עושה בה מלאכתו בלא שום שכר:

בדיבורא - דהריני משלם:

לא מקני ליה - הבעלים כפל שאין זו שום טובה מוטל היה עליו להניח דעתו שהשאילה לו חנם:

ללישנא קמא דר"פ - ודאי לא הוי תיובתא דנימא כיון דטעמא דרב פפא משום דלא הוה למפטר נפשיה דהא מתה מחמת מלאכה לא שכיחא אפי' קדם ושילם נמי אית ליה לרב  פפא דלא קני ליה כפילא ותיקשי ליה הא ודאי ליכא לאותובי דמצי אמר לך אנא אע"פ שאמר הריני משלם אמרי ולא אמרי אע"פ ששילם:

נימא תיהוי תיובתא - מי נימא דשילם דוקא קאמר תנא דברייתא:

והא מדקתני - תנא דברייתא גבי שוכר ואמר כדאמרינן לעיל תניא כוותיה דר' יוחנן וגבי שואל ושילם בהך דתניא כוותיה דרב זביד:

שיילינהו - בני הישיבה:

לתנאי - שהיו שונין תוספתא דרבי חייא ותוספתא דרבי אושעיא שהם עיקר כדאמרינן בעלמא (חולין דף קמא.): כל מתניתא דלא מיתניא בי רבי אושעיא ורבי חייא לא תותבוה בי  מדרשא: