Enjoying this page?
צורת הדף

ובאושפיזא.

באושפיזא - שאלוהו על אושפיזו אם קבלו בסבר פנים יפות ואמר - לאו מדה טובה היא. כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו, ויכלו את ממונו:

מאי נפקא מינה?

אמר מר זוטרא: לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא.

אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת - מהדרינן ליה.

ואי משני במילי אחריני - לא מהדרינן ליה.

 

מר זוטרא חסידא, אגניב ליה כסא דכספא, מאושפיזא.

אגניב ליה כסא דכספא - כלי של אושפיזו היה:

חזיא לההוא בר בי רב: דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה.

אמר: היינו האי. דלא איכפת ליה אממונא דחבריה. 

כפתיה, ואודי.

 

תניא: מודה ר"ש בן אלעזר בכלים חדשים ששבעתן העין - שחייב להכריז.

ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאינו חייב להכריז: כגון בדי מחטין וצינוריות

בדי מחטין וצינוריות - לקמיה מפרש בדי מחטין שתולין בו מחטין:

וצינוריות - מזלגות קטנים שטוות בו זהב:

ומחרוזות של קרדומות.

כל אלו שאמרו אימתי מותרים - בזמן שמצאן אחד אחד.

אחת אחת - בד אחת ומחרוז אחד:

אבל מצאן שנים שנים - חייב להכריז.

חייב להכריז - דמנין הוי סימן:

מאי בדי?

שוכי.

שוכי - ענפים של אילן:

ואמאי קרו ליה בדי? דבר דתלו ביה מידי - בד קרו ליה.

כי ההוא דתנן התם: "עלה אחד בבד אחד".

עלה אחד בבד אחד - במס' סוכה (דף מד:) גבי ערבה שנשרו מקצת עליה ונשתיירו בה שלשה עלין לחין. ואיכא דאמרי: "אפילו עלה אחד בבד אחד - כשירה":

וכן היה ר"ש בן אלעזר אומר: המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס

ברדלס - צבוע. וי"א פוטיא"ש ודרך להרוג אווזים ותרנגולים[1]:

ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר.

המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה, ובכל מקום שהרבים מצויין שם

- הרי אלו שלו. מפני שהבעלים מתיאשין מהן.

וכל מקום שהרבים כו' - ואפילו דבר שיש בו סימן:

 

איבעיא להו: כי קאמר ר"ש בן אלעזר: ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל - לא. או דלמא, אפי' ברוב ישראל נמי אמר?

אם תמצא לומר אפילו ברוב ישראל נמי אמר - פליגי רבנן עליה או לא פליגי?

ואם תמצא לומר פליגי: ברוב ישראל ודאי פליגי - ברוב כנענים פליגי או לא פליגי?

פליגי רבנן עליה - בתרוייהו:

ואם תמצא לומר פליגי אפי' ברוב כנענים, הלכה כמותו או אין הלכה כמותו?

אם תמצא לומר הלכה כמותו - דוקא ברוב כנענים או אפילו ברוב ישראל?

ת"ש: המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ובכל מקום שהרבים מצויין שם - הרי אלו שלו. מפני שהבעלים מתיאשין מהן.

המוצא מעות - קא ס"ד צבורי מעות דקתני מתני' חייב להכריז - והכא הואיל ורבים מצויין שם - הרי אלו שלו, שנתייאשו הבעלים:

מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא? ר"ש בן אלעזר.

דאזיל בתר רובא - כלומר שהולך בדין מציאה אחר טעם רבים מצויים שם:

שמעת מינה, אפילו ברוב ישראל נמי.

ברוב ישראל - דסתם בתי כנסיות ישראל בהן:

הכא במאי עסקינן - במפוזרין.

במפוזרים - ורבנן היא. דמודו במפוזרין. דתנן: "מעות מפוזרין - הרי אלו שלו":

אי במפוזרין - מאי אריא מקום שהרבים מצויין שם, אפילו אין הרבים מצויין שם?

אלא לעולם בצרורין, והכא במאי עסקינן בבתי כנסיות של כנענים.

כנסיות - אסיפת מקום שמתכנסים שם להתיעץ ולהוועד:

"בתי מדרשות" - מאי איכא למימר?

בתי מדרשות דידן, דיתבי בהו כנענים.

דיתבי בהו כנענים - שהן חוץ לעיר ומושיבין בה כנענים לשמור:

השתא דאתית להכי. בתי כנסיות נמי דידן - דיתבי בהו כנענים.

 

ת"ש. מצא בה אבידה:

מצא בה אבידה - משנה היא בסדר טהרות, בעיר שישראל וכנענים דרים בה, במסכת מכשירין:

"אם רוב ישראל - חייב להכריז. אם רוב כנענים - אינו חייב להכריז".

מאן שמעת ליה דאמר: אזלינן בתר רובא? רשב"א.

שמעת מינה, כי קאמר רשב"א ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל - לא.

הא מני רבנן היא.

תפשוט מינה, דמודו ליה רבנן לרשב"א, ברוב כנענים.

ותפשוט מיהא - מקצת משאלותיך דמודו רבנן ברוב כנענים ופליגי ברוב ישראל:

אלא לעולם רשב"א היא. ואפי' ברוב ישראל נמי.

והכא במאי עסקינן: בטמון.

בטמון - דכיון דטמנו לאו אבידה היא, הלכך ברוב ישראל יכריז:

אי בטמון - מאי עבידתיה גביה?

והתנן: מצא כלי באשפה: מכוסה - לא יגע בו. מגולה - נוטל ומכריז.

כדאמר רב פפא: באשפה שאינה עשויה לפנות.

שאינה עשויה לפנות - רגילים היו בעלים להניחה ימים רבים ולא לפנותה מיד:

ונמלך עליה לפנותה.

ונמלך עליה לפנותה - מיד. ועל כרחו או יטלנו או יהא הפקר. להכי נקט שאינה עשויה לפנות - דאי עשויה לפנות אבידה מדעת היא שהיה לו לחוש שמא יפנה:

הכא נמי, באשפה שאינה עשויה לפנות, ונמלך עליה לפנותה. 

 

Questions on Bava Metzia - 24a

[רש"י בראשית לב, כא]

  1. 1 [cheetah]