Enjoying this page?

Gitin, Page 035b

צורת הדף באתר היברובוקס

ושמנום בחמשה מנה לכשתבא לידכם הגבוה את השאר אמר רב אשי ההוא גט יבמין הוה:

התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת כו':

אמר רב הונא אלא שנו אלא בשלא ניסת אבל ניסת אין מדירין אותה ניסת מאי טעמא דמיפר לה בעל כי לא ניסת נמי לכי מנסבא מיפר לה בעל באין הבעל מיפר בקודמין וניחוש דלמא אזלה לגבי חכם ושרי לה קסבר צריך לפרט את הנדר רב נחמן אמר אפי' ניסת ניסת ודאי מיפר לה בעל דמדרינן לה ברבים מיתיבי ניסת גובה כתובתה אם נדרה מאי לאו נדרה השתא לא דנדרה מעיקרא והתניא ניסת נודרת וגובה כתובתה תנאי היא דאיכא למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה ואיכא למאן דאמר אין לו הפרה איבעיא להו צריך לפרט את הנדר או אינו צריך רב נחמן אמר אינו צריך רב פפא אמר גצריך רב נחמן אמר אינו צריך דאי אמרת צריך זימנין דגייז ליה לדיבוריה וחכם מאי דשמע מיפר רב פפא אמר צריך משום מילתא דאיסורא תנן דהנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה ותני עלה הנודר ועובד יורד ומגרש ואי אמרת אינו צריך לפרט את הנדר ליחוש דילמא אזיל לגבי חכם ושרי ליה

ושמנום בחמשה מנה - הביאתם לפנינו ושמנו דמיהן חמשה מנה:

גט יבמין הוה - יבמה היה זה שנתן לה גט לפוסלה על האחין והיא באה לגבות כתובה מנכסי בעלה הראשון שנתארמלה הימנו:

לא שנו - דגביא בהדרה:

אלא בשלא ניסת - לאחר בשעת גביית כתובה:

דמיפר לה בעל - והיא סומכת על כך ונודרת וגובה על שקר:

בקודמין - בנדרים שקדמו לנשואין:

צריך לפרט את הנדר - הנשאל לחכם על נדרו צריך לפרט היאך נדר הנדר הזה וכי מפרטה קמיה דליתומים נדרה וכך נדרה אם נהניתי מכתובתי כלום לא שרו לה:

ברבים - נודרת בפני עשרה וקסבר נדר שהודר ברבים אין לו הפרה:

מאי לאו נדרה השתא - בשעת גבייה לאחר נשואין וקשיא לרב הונא:

מעיקרא - נדרה קודם נשואין גובה אף אחר נשואין דאינו מיפר בקודמים דכתיב ואם בית אישה נדרה (במדבר ל):

נודרת וגובה - משמע נודרת השתא:

תנאי היא - לקמן פליגי בה בפרקין (דף מה:) איכא למ"ד יש לו הפרה ואליביה לא גביא משום דמיפר לה:

ואיכא למ"ד אין לו הפרה - ואליביה מדרינן לה ברבים וגביא:

דגאיז ליה לדיבוריה - ואינו מפרש הכל:

וחכם - אינו מיפר אלא לדעת מה שישמע הילכך לא יפרט על מה נדר אלא יאמר כך נדרתי ואסרתי עלי פירות מין פלוני:

משום איסורא - שמא על דבר איסור נדרה כגון על גיבוי כתובה וכגון יאסרו עלי כל פירות שבעולם אם אעבור עבירה פלוני ובא להתיר את נדרו סתם ורוצה לעבור העבירה:

הנושא נשים בעבירה - כהן הנושא נשים פסולות לכהונה פסול לעבודה:

עד שידור הנאה - ממנה לגרשה ומשנה היא בבכורות (דף מה:):

נודר - הנאה:

ועובד - עבודה ואע"פ שעדיין לא גרשה:

יורד - מן העבודה לאחר שסיים ומגרשה: