Enjoying this page?

025b - ארוסה פרק רביעי סוטה דף כה ע"ב

צורת הדף באתר היברובוקס

וב"ה סברי, שטר העומד לגבות, לאו כגבוי דמי:

ובית הלל סברי לאו כגבוי דמי - והויא לה היא תובעת מספק, דדלמא זנאי - הלכך אינהו ודאי והיא ספק, ואין ספק מוציא מידי ודאי, ועליה להביא ראיה שלא זינתה:

מעוברת חבירו כו': אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה, מחלוקת

מחלוקת - דפליג ר"א ואמר יכול לישא אחרת כו':

בעקרה וזקינה,

בעקרה וזקינה - דליכא למימר אינה שותה אלא טעמא משום דלא חזיא לקיימה עלה, פליג ר"א ואמר ראויה לקיימה היא, דיכול לישא אשה אחרת:

אבל איילונית

אבל איילונית - נהי נמי דראויה לקיימה, מיהו לא שתיא מהאי טעמא דראויה להריון בעינן, ועקרה על ידי מכה וזקינה מינא דבת הריון היא קודם לכן, אבל איילונית מבטן אמה לקויה היא, ולא חזיא:

דברי הכל: לא שותה ולא נוטלת כתובתה.

שנאמר: (במדבר ה) "ונקתה ונזרעה זרע" - מי שדרכה להזריע, יצאה זו שאין דרכה להזריע.

מיתיבי: "המקנא לארוסתו, ולשומרת יבם שלו - אם עד שלא כנסה נסתרה - לא שותה ולא נוטלת כתובתה,