Enjoying this page?

-SOTAH - 015a – המקנא – פרק ראשון – סוטה, טו ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ומקטירו בכלי שרת: בכלי שרת מקטיר ליה?

ה"ג ומקטירו ס"ד - ולא גרס, "אטו בכלי שרת מקטר ליה?". והכי קא קשיא ליה, "מקטירו" ס"ד?! והרי עדיין לא מלחה? וסיפא קתני, "ומולחו ונותנו על גבי האשים". אלמא השתא הוא דמקטר ליה?:

אלא אימא מעלהו בכלי שרת להקטירו:

אלא אימא מעלהו להקטירו בכלי שרת - כלומר, מעלהו בכלי שרת להקטירו, לאחר שימלחנו:

ומולחו ונותנו על גבי האישים: דכתיב, (ויקרא ב, יג) "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח וגו'":

קרב הקומץ שיריה נאכלין: מנלן?

דכתיב, (ויקרא ב, ב) "והקטיר הכהן את אזכרתה" וגו', וכתיב, (ויקרא ב, ג) "והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו".

"קרב הקומץ".

למר כדאית ליה, ולמר כדאית ליה.

קרב הקומץ למר כדאית ליה וכו' - "קרב הקומץ" דקתני, דמתיר שירים באכילה, מאימת חשיב קריבה להתיר שירים? לרבי יוחנן, כדאית ליה, "משתיצת האור ברובו". ולרבי חנינא, "משתשלוט בו", ואפילו מעט:

דאיתמר, "הקומץ מאימתי מתיר שיריים באכילה?

רבי חנינא אמר, משתשלוט בו האור.

רבי יוחנן אמר, משתיצת האור ברובו":

ורשאין הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן ודבש: מאי טעמא?

אמר קרא, "למשחה",

למשחה - גבי מתנות כהונה כתיב (במדבר יח, ח) "לך נתתים למשחה":

לגדולה.

כדרך שהמלכים אוכלין:

ואין אסורין אלא מלחמץ: דכתיב, (ויקרא ו, י) "לא תאפה חמץ חלקם".

לא תאפה חמץ חלקם וגו' - אפילו "חלקם", שירים, "לא תאפה חמץ". דדרשינן ליה, האי "חלקם" דקרא, נמי לפניו, א"לא תאפה":

א"ר שמעון בן לקיש, אפילו חלקם לא תאפה חמץ:

כל המנחות כו': וכל המנחות טעונות שמן ולבונה?! והאיכא מנחת חוטא?

מנחת חוטא - הבא על חטא דמטמא מקדש, ושבועת העדות, ושבועת ביטוי. דכתיב התם, "ואם לא תשיג ידו לשתי תורים וגו'" (ויקרא ה, יא):

דרחמנא אמר, (ויקרא ה, יא) "לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה"?

הכי קאמר,

ה"ק וכו' - כלומר, לא קתני מילתא באנפי נפשיה, אלא כרוך ותני הכי. כל המנחות טעונות שמן ולבונה ובאות חטין. כלומר, ושאינם טעונות, באות מיהת חטין. ובאות סולת. כלומר, חדא מהני מעליותא אית בהו. כיצד מנחת חוטא אע"פ שאינה טעונה וכו':

כל המנחות טעונות שמן ולבונה, ובאות מן החיטין, ובאות סלת.

מנחת חוטא, אף על פי שאינה טעונה שמן ולבונה, באה מן החטין, ובאה סלת.

מנחת העומר, אע"פ שהיא באה מן השעורין, טעונה שמן ולבונה, ובאה גרש.

וזו, אינה טעונה לא שמן ולא לבונה, ובאה מן השעורין, ובאה קמח.

תניא, אמר ר"ש, בדין הוא שתהא מנחת חוטא, טעונה שמן ולבונה, שלא יהא חוטא נשכר.

שלא יהא חוטא נשכר - להקל במנחתו יותר משאר מנחות:

ומפני מה אינה טעונה?

שלא יהא קרבנו מהודר.

ובדין הוא שתהא חטאת חלב,

חטאת חלב - כל חטאת סתם קרי, "חטאת חלב". דבתר חלב כתיב "כל חלב וכל דם לא תאכלו" (שם ג, יז), וכתיב בתריה פרשת חטאת:

טעונה נסכים.

נסכים - סולת למנחה, ועשרון לכבש יין, ושמן רביעית ההין, כמו שמקריבין לעולה ושלמים:

שלא יהא חוטא נשכר!

ומפני מה אינה טעונה?

ומפני מה אינם טעונות - דכתיב בפרשת נסכים (במדבר טו, ג) "לפלא נדר או בנדבה". הבא בנדר ונדבה, טעון נסכים. ואין חטאת ואשם טעונים נסכים: 

שלא יהא קרבנו מהודר.

אבל חטאתו של מצורע, ואשמו,

חטאתו ואשמו של מצורע - איתרבו בהדיא לנסכים. במסכת מנחות בפרק שתי מדות (דף צא):

טעונין נסכים.

לפי שאין באין על חטא.

איני?

והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, על שבעה דברים נגעים באין וכו'?

על שבעה דברים נגעים באין - ומפרש להו בערכין, בפרק יש בערכין (דף טז):

התם, מנגעיה הוא דאיכפר ליה,

מנגעיה איכפר ליה - יסורים ובשת של נגע כפרו לו על אותו חטא:

כי מייתי קרבן, לאשתרויי בקדשים הוא דקא מייתי.

וכי קא מייתי קרבן לאישתרויי בקדשים הוא דמייתי - שיש טומאות שהצריכן הכתוב כפרה לטהרתן, זב וזבה ויולדת ומצורע ונזיר שנטמא:

אלא מעתה, חטאת נזיר

חטאת נזיר - שמביא במלאת ימי נזרו, חטאת ועולה ושלמים:

תהא טעונה נסכים, לפי שאינה באה על חטא?

סבר לה כרבי אלעזר הקפר, דאמר נזיר נמי חוטא הוא:

נזיר חוטא הוא - שציער עצמו מן היין:

רבן גמליאל אומר כשם כו': תניא, אמר להן רבן גמליאל לחכמים, סופרים, הניחו לי ואדרשנה, כמין חומר,

חומר - בוטו"ן בלע"ז. והוא של זהב, וחותמים בו שני צוארי חלוק, לנוי:

 

תוספות

טעונה נסכים. א"ל דאינה טעונה נסכים משום דאינה בנדר ונדבה די"ל ה"פ בדין הוא מאחר שהוא חוטא היה צריך לעונשו להביא קרבן גדול אבל בכור ומעשר אינו בדין:

סבר לה כרבי אלעזר הקפר. הכא משמע דרבי שמעון ורבי אלעזר הקפר סבירא להו דאפילו נזיר טהור חוטא הוא דהא נזיר טמא היה מביא חטאת העוף ועופות אינם טעונים נסכים כדאיתא בפרק שתי מדות (מנחות דף צ:) והכי איתא בהדיא נמי בפרק קמא דנדרים (דף י.) ובפרק ג' דנזיר (דף יט.) דאף על גב דקרא בנזיר טמא כתיב אנן אפילו נזיר טהור קאמרינן דקסבר רבי אלעזר הקפר חוטא הוא והיינו טעמא דכתב קרא בנזיר טמא הואיל ושנה בחטא וקשה משמעתא קמייתא דנזיר (דף ב:) דתנן אהא נאה הרי זה נזיר ודלמא אתנאה לפניו במצות קאמר אמר שמואל שתפוס בשערו ואמר אתנאה נזירא עביד מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאה אין אפילו רבי אלעזר הקפר דאמר נזיר חוטא הוא הני מילי גבי נזיר טמא דאיידי דבעי מיסתר דילמא אתי למיעבר על נזירותיה אבל נזיר טהור לאו חוטא קרינן ביה ואם תאמר שמואל סבירא ליה התם אליבא דרבי אלעזר הקפר דנזיר טהור לאו חוטא וסתמא דגמרא דהכא ודפ"ג דנזיר (דף יט.) לאו כשמואל וסתמא דמתניתין דקרי ליה נאה אליבא דרבנן דאמרי לאו חוטא לפום סתמא דגמרא אם כן תיקשה דשמואל אדשמואל דאמר פרק קמא דתענית (דף יא.) כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר לה כרבי אלעזר הקפר ותענית כנזיר טהור הוא דאמרינן בפ"ק דנדרים (דף י.) רבי אלעזר הקפר אומר וכו' מכאן שיושב בתענית נקרא חוטא והתם מיירי בנזיר טהור כדפרישית ומדמי ליה יושב בתענית והשתא אית לן למימר דסתמא דגמ' דנדרים נמי דמדמי יושב בתענית לנזיר טהור דלא כשמואל דאיהו הוה מדמי ליה דוקא לנזיר טמא לפי שמצער את עצמו מכל דבר שהרי יושב בתענית ומתחרט כנזיר טמא שמתחרט משום צער דבעי מיסתר נזירותיה אבל נזיר טהור אינו צער מיהו תיקשה דשמואל אדשמואל דאמר בפ"ק (לעיל דף יא.) דיושב בתענית נקרא חוטא ובפרק החובל (ב"ק דף צא:) פריך ואין אדם רשאי לחבול בעצמו והתניא יכול נשבע להרע לעצמו וכו' מה הטבה רשות אף הרעה רשות ומוקי לה שמואל ביושב בתענית דהוא רשות ועוד קשיא מפרק בתרא דכריתות (דף כו.) דאמר [חטא] שאין אנו מכירין בו אלא המקום יום הכפורים מכפר וקא פריך ספק נזיר שעבר עליו יום הכפורים לא נייתי דהא כפר עליה יום הכפורים ומשני לכל חטאתם ולא לכל טומאתם ולרבי אלעזר הקפר מאי איכא למימר נזיר כי מייתי קרבן לאו לכפרה מייתי אלא לאחולי עליה נזירות טהרה א"נ למישרי נפשיה ביין אלמא דקרבן נזיר לר' אלעזר הקפר לאו לכפרה אתי והכא משמע משום דבא על חטא אינה טעונה נסכים והכי אמר נמי בפ"ג דנזיר (דף יט.) דחטאת העוף לר' ישמעאל בא על חטא דאע"ג דבעל מיעקר עקר מייתי ואכתי הוה מצי למיפרך התם לר' שמעון דהכא ולר' ישמעאל מספק נזיר לר' ישמעאל מספק נזיר טמא לר' שמעון אפי' מספק נזיר טהור ובפרק קמא דשבועות (דף ח.) נמי לא מתרץ כמו בכריתות דלאו משום כפרה אתי:

סבר לה כרבי אלעזר הקפר. תימה לי אמאי תלי מילתיה בר' אלעזר הקפר והא איהו גופיה אומר נמי בפ"ק דנדרים (דף י.) אבל בנזירות לא התנדבו שלא יקראו חוטאין שנאמר וכפר עליו מאשר חטא וי"ל אגב שיטפיה דנקט בכל דוכתא הכי נקט נמי הכא כי האי לישנא:

כמין חומר. פי' רבי הילל מרגלית ענין אחר בושם כמו חומרתא דפילון (שבת דף סב.) בשמים מעורבין תרגום בלולה דפילא ענין אחר פי' רבינו סעדיה גאון כמין המעשה דבלשון ארמית אומר אדם לחבירו מה חמרך כלומר מה מעשיך: