Enjoying this page?

MOED KATAN - 015b – ואלו מגלחין – פרק שלישי – מועד קטן, טו ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

דמות דיוקני נתתי בהן, ובעונותיהם הפכתיה - כפו מטותיהן עליה.

מנודה ומצורע מה הן בכפיית המטה?

תיקו.

אבל אסור בעשיית מלאכה.

דכתיב (עמוס ח): והפכתי חגיכם לאבל - מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכה.

מנודה מהו בעשיית מלאכה?

אמר רב יוסף: ת"ש. כשאמרו אסור בעשיית מלאכה לא אמרו אלא ביום.

אבל בלילה מותר.

וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.

מאי לאו אכולהו?

לא - אשארא.

ת"ש: מנודה שונה ושונין לו, נשכר ונשכרין לו.

שמע מינה.

מצורע מהו בעשיית מלאכה?

תיקו.

אבל אסור ברחיצה.

דכתיב (שמואל ב יד): ואל תסוכי שמן - ורחיצה בכלל סיכה.

מנודה מהו ברחיצה?

אמר רב יוסף: ת"ש. כשאמרו: אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו.

אבל פניו ידיו ורגליו - מותר.

וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.

מאי לאו אכולהו?

לא - אשארא.

מצורע מהו ברחיצה?

תיקו.

אבל אסור בנעילת הסנדל.

מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל (יחזקאל כד): ונעליך תשים ברגליך - מכלל דכולי עלמא אסור.

מנודה מהו בנעילת הסנדל?

אמר רב יוסף: תא שמע. כשאמרו אסור בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר.

הא כיצד?

יצא לדרך נועל, נכנס לעיר חולץ.

וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.

מאי לאו אכולהו?

לא - אשארא.

מצורע מהו בנעילת הסנדל?

תיקו.

אבל אסור בתשמיש המטה.

דכתיב (שמואל ב יב): וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה.

מכלל דמעיקרא אסור.

מנודה מהו בתשמיש המטה?

אמר רב יוסף: ת"ש. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושימשו מטותיהן.

א"ל אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני דקיל?

קיל?! והא אמרת חמיר?

ספוקי מספקא ליה.

זיל הכא קמדחי ליה וזיל הכא קמדחי ליה.

מצורע מהו בתשמיש המטה?

ת"ש. דתניא (ויקרא יד): וישב מחוץ לאהלו - שיהא כמנודה וכאבל, ואסור בתשמיש המטה.

ואין אהלו אלא אשתו.

שנא' (דברים ה): לך אמור להם שובו לכם לאהליכם.

שמע מינה.

וניפשוט נמי למנודה?

אמר רב הונא בריה דרב פנחס משמיה דרב יוסף: מי קתני: שאסור - שיהא כמנודה וכאבל - במילי אחרנייתא. ואסור נמי בתשמיש המטה.

אבל אינו משלח קרבנותיו.

דתניא ר"ש אומר: שלמים - בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא אונן.

מנודה מהו שישלח קרבנותיו?

אמר רב יוסף: ת"ש. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו קרבנותיהן.

א"ל אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני דקיל?

קיל?! והאמרת חמיר?

ספוקי מספקא ליה. ומדחי ליה.

מצורע מהו שישלח קרבנותיו?

ת"ש. דתניא (יחזקאל מד): ואחרי טהרתו - אחר פרישתו מן המת.

שבעת ימים יספרו לו - אלו ז' ימי ספירו.

(יחזקאל מד): וביום באו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו.

דמות דיוקני - בצלם אלהים עשה את האדם (בראשית ט):

[כשאמרו - חכמים גבי עברו אלו ולא נענו (תענית דף יג.) אסור במלאכה וכו' וכן אתה מוצא במנודה]:

מאי לאו אכולהו - קאמר דמנודה אסור:

לא אשארא - דקתני אעטיפת הראש דאמרי' התם (דף יד:) בתענית צבור מתעטפין ויושבין כמנודין:

ורחיצה בכלל סיכה - דכתיב ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו (תהלים קט):

כשאמרו אסור ברחיצה - בתענית צבור:

אכולהו - ארחיצה נמי דמנודה אסור:

לא אשארא - קאמר דמנודה אית ליה דין דהני דתעניות צבור:

כשאמרו אסור בנעילת הסנדל - בתענית צבור:

ויבא אליה - לאחר אבילות:

מנודין היו - למקום:

ספיקא הוא - אי קיל אי חמיר:

זיל הכא ומדחי - דלקולא אזלי בהדייהו:

לפיכך נקראים שלמים בזמן שהוא שלם - בדעתו שדעתו מיושבת עליו:

יספרו לו - לעיל מיניה כתיב ואל מת אדם לא יבא לטמא ובכהן משתעי ואחרי טהרתו דהיינו מפרישתו מן המת משיפריש מן המת מונין שבעת ימי הזאתו שבעת ימים אחרים יספרו  לו מדאפקיה רחמנא בלשון ספירה ולא נקט הזאה שמעינן שבעת ימי ספירו אם נצטרע:

וביום באו ביום טהרתו - כתיב בכהן גדול: