Enjoying this page?

MEGILAH - 030a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, ל ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

אמרי: אוקומי הוא דקא מוקמי התם.

אמרי אוקומי הוא דמוקמי התם - כלומר: אין הדבר ניכר לשם פרשת שקלים, אלא סברי שלא נסתיימה פרשת ואתה תצוה עד כאן:

אלא אמר אביי: קרו שיתא מואתה תצוה עד ועשית.

וחד, תני וקרי מכי תשא עד ועשית.

וחד תאני וקרי - חוזר ושונה לקרות מכי תשא עד ועשית כיור נחושת וגו':

מיתיבי: חל[1] להיות בפרשה הסמוכה לה, בין מלפניה[2] בין מלאחריה[3] - קורין אותה[4] וכופלין אותה[5].

בשלמא לאביי - ניחא[6].

אלא לר' יצחק נפחא - קשיא?[7]

אמר לך ר' יצחק נפחא: ולאביי[8] מי ניחא?

תינח לפניה - לאחריה היכי משכחת לה?[9]

אלא מאי אית לך למימר כופלה בשבתות[10]

כופלה בשבתות - שקורין אותה שני שבתות זו אחר זו:

הכא נמי[11] כופלה בשבתות[12].

 

חל להיות בכי תשא עצמה

א"ר יצחק נפחא: קרו שיתא מן ועשית עד ויקהל, וחד קרי מכי תשא עד ועשית.

מתקיף לה אביי: השתא אמרי למפרע הוא דקרי?

אלא אמר אביי: קרו שיתא עד ויקהל. וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית.

תניא כוותיה דאביי חל להיות בכי תשא עצמה קורין אותה וכופלין אותה:

aduio

חל להיות בתוך השבת מקדימין לשבת שעברה:

איתמר: ר"ח אדר שחל להיות בערב שבת

רב אמר: מקדימין.

רב אמר מקדימין - וקורין בכי תשא[13] לשבת שעבר. כדתנן במתני':

ושמואל אמר: מאחרין.

רב אמר מקדימין - דאם כן בצרי להו יומי שולחנות.

דאם כן - דמאחרין בצרי להו לשולחנות משני שבתות. דאמרינן לעיל. משום ששולחנות הוצרכו לישב במדינה בט"ו מקדימין וקורין מראש חודש שיהו דורשין שתי שבתות לפניהן. כרבן שמעון בן גמליאל, ואם תאחר עד למחרת ראש חדש - אין כאן הקדמה שתי שבתות:

ושמואל אמר מאחרין - אמר לך סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע

חמיסר במעלי שבתא מיקלע - ואותו היום לא יתחילו לצאת ולישב במדינה, מפני כבוד השבת:

ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא - הלכך מאחרין.

לא נפקי עד בחד בשבת - וכי מאחרת נמי איכא שתי שבתות - הלכך מאחרין, כדי שלא תצטרך להפסיק בין ב' פרשיות[14]:

תנן: חל[15] להיות בתוך השבת - מקדימין לשעבר, ומפסיקין לשבת אחרת.

מאי לאו אפילו בע"ש?

לא בתוך השבת דוקא.

בתוך שבת דוקא - דאי מאחרת - ודאי בצרי להו יומי לשולחנות:

ת"ש: איזו היא שבת ראשונה - כל שחל ר"ח אדר להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת.

מאי לאו: אפילו בע"ש דומיא דתוכה.

מה תוכה - מקדימין, אף ע"ש - מקדימין?

אמר שמואל: בה.

אמר שמואל - האי בתוכה דקתני לאו תוך שבוע אלא תוך שבת עצמו:

וכן תנא דבי שמואל: בה.

וכן תנא דבי שמואל - בתוספתא דהך ברייתא: אי זו היא שבת ראשונה כל שחל ר"ח אדר להיות בה ביום שבת עצמו, ואפילו חל בערב שבת של אתמול כאילו חל בה - אלמא מאחרין  אשמועינן:

כתנאי.

מסרגין לשבתות - דברי ר' יהודה הנשיא.

מסרגין - לשון סירוגין. כלומר מפסיקין לשבתות בין פרשה ראשונה לשניה, כשחל ר"ח בחול שמקדימין לשעבר, דא"כ בצרי להו יומי לשולחנות, ומפסיקין לשבת הבאה, ולשבת שלישית  קורין זכור, כדי שתהא סמוכה: זכור לפורים:

ר"ש בן אלעזר אומר: אין מסרגין.

אין מסרגין - כדמפרש ואזיל:

אמר ר"ש בן אלעזר: אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שחל להיות בע"ש,

אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שחל להיות בערב שבת - דכי נמי מאחרין לא בצרי יומי לשולחנות, כדאמר שמואל לעיל: סוף סוף שולחנות לא יתבי עד חד בשבת - הלכך מאחרין  ואין כאן סירוג:

אבל בזמן שחל להיות בתוך השבת - מקדים וקורא משבת שעברה אע"פ שהוא שבט:

אבל בזמן שחל להיות בתוך השבת - דאי מאחרת לה בצרי להו יומא לשולחנות, על כרחך נקדים ויש כאן סירוג:

Video   Audio

בשנייה זכור וכו':

איתמר: פורים שחל להיות בע"ש -

רב אמר: מקדימין פרשת זכור.

ושמואל אמר: מאחרין.

רב אמר: מקדימין - כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה.

הכי גרסינן: כי היכי דלא ליקדום עשייה לזכירה:

ושמואל אמר: מאחרין - אמר לך, כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר, עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין.

תנן: בשניה - זכור.

תנן בשניה זכור - קא סלקא דעתך, אראש חודש אדר שחל להיות בשבת קאי דמיירי ביה רישא דמתניתין:

והא כי מיקלע ריש ירחא בשבת, מיקלע פורים בערב שבת, וקתני: בשניה - זכור?

אמר רב פפא: מאי: שניה - שניה להפסקה.

שניה להפסקה - כלומר: לאו ארישא קאי אלא אסיפא קאי. דקתני: חל להיות בתוך השבת - מקדימין לשעבר, ומפסיקין לשבת הבאה. ועלה קאי ואמר: בשבת של אחר הפסקה - קורין זכור ובתוך שבוע שלאחריה יהא פורים:

תא שמע: איזו שבת שניה

איזו היא שבת שניה - כלומר שבת של פרשה שניה: פרשת זכור:

- כל שחל פורים להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת.

בתוכה - לאחריה. ואפילו חל פורים בערב שבת:

מאי לאו: ערב שבת דומיא דתוכה - מה תוכה - מקדימין אף ערב שבת - מקדימין?

אמר שמואל: בה.

בה - ביום שבת עצמו - קורין הפרשה בו ביום. ואפילו חל בערב שבת, אתמול, כאילו חל לשבת שלמחר, והיינו כשמואל:

וכן תנא דבי שמואל: בה.

 

חל להיות בשבת עצמה

- אמר ר"ה: לדברי הכל אין מקדימין.

חל להיות פורים בשבת - דברי הכל אין קורין זכור לשעבר, דהא השתא לא קדמה עשייה לזכירה, וגבי מוקפין קדמה זכירה לעשייה:

ורב נחמן אמר: עדיין היא מחלוקת.

עדיין היא מחלוקת - אף בזו אמר רב: מקדימין - כדי שתקדם זכירה לעשייה דעיירות. 

איתמר נמי, א"ר חייא בר אבא אמר רבי אבא אמר רב: פורים שחל להיות בשבת - מקדים וקורא בשבת שעברה זכור:

 

בשלישית פרה אדומה וכו':

תנו רבנן: איזו היא שבת שלישית

איזו היא שבת שלישית. שקורין בו פרשה שלישית:

- כל שסמוכה לפורים מאחריה.

איתמר. ר' חמא בר' חנינא אמר: שבת הסמוכה לר"ח ניסן.

ולא פליגי.

הא דאיקלע ר"ח ניסן בשבת.

הא דאיקלע באמצע שבת:

הא דאיקלע ראש חודש ניסן ביום השבת - שלא הוצרך להקדים פרשת החודש לשבת שעברה - קרינן לשבת שעברה פרה אדומה, כרבי אחא בר' חנינא, ולא בסמוכה לפורים. לסמוך אזהרת טמאים לפסח. והיכא דחל ראש חודש ניסן באמצע שבת - שהוצרכנו לקרות פרשת החודש בשבת שלפניה, הוזקקנו להקדים פרשת פרה לשבת שלפני שבת, שהיא סמוכה לפורים מאחריה:

Video  Audio

ברביעית (שמות יב) [16]:

תנו רבנן:

תנו רבנן כו' - ברייתא זו מפורשת למעלה בסירוגין[17] - לרב כדאית ליה ולשמואל כדאית ליה[18]:

ר"ח אדר שחל להיות בשבת - קורין כי תשא[19], ומפטירין ביהוידע[20].

ואי זו היא שבת ראשונה - כל שחל ר"ח אדר להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת[21].

בשניה - זכור[22]ומפטירין (שמואל א טו[23]) פקדתי.

ואי זו היא שבת שניה - כל שחל פורים להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת[24].

בשלישית - פרה אדומה[25], ומפטירין: (יחזקאל לו[26]) וזרקתי עליכם.

ואי זו היא שבת שלישית - כל שסמוכה לפורים מאחריה[27].

ברביעית - החדש הזה[28], ומפטירין: (יחזקאל מה[29]) כה אמר ה' [אלהים] בראשון באחד לחדש 

 1. 1 ראש חודש אדר
 2. 2 היינו תצוה שבא לפני כי תשא פרשת שקלים
 3. 3 היינו פרשת ויקהל שבא לאחרי פרשת כי תשא
 4. 4 פרשת שקלים בפרשת תצוה או ויקהל של ר"ח אדר
 5. 5 הגמרא סברא שהפירוש של כופין הוא שכופלין פרשת שקלים היינו כי תשא באותה שבת של תצוה או של ויקהל, וגם יקראוהו כשקורין כי תשא השבוע שלאחריו או שלפניו
 6. 6 שהרי אומר שקורין כי תשא פרשת שקלים פעמים בש\"פ תצוה שהוא ר\"ח אדר
 7. 7 כי לדידיה בפרשת תצוה רק קורין כי תשא פרשת שקלים פעים אחד?
 8. 8 שאומרים שבפרשת תצוה כופלין קריאת כי תשא, פרשת שקלים
 9. 9 שיקראו פרשת שקלים פעמיים והרי יקראו רק בפרשת ויקהל וחד בפרשת שקלים שהוא כי תשא וא"כ מה הפירוש של כופלין לאביי
 10. 10 היינו לא שכופלין באותה שבת הקריאה פעמיים שלא שקורין אותה בשבת אחר שבת היינו כופלין
 11. 11 בשבת שלפניה כשחל בפרשת תצוה
 12. 12 אבל אין קורין פרשת שקלים פעמיים
 13. 13 היינו פרשת שקלים
 14. 14 היינו פרשת זכור ופרשת שקלים, דאם ר"ח אדר הוא ביום ששי א"כ פורים הוא ביום חמישי וששי, א"כ יקראו פרשת שקלים בשבת ב' אדר ויקראו פרשת זכור בשבת ט' אדר, ונמצא שתי הפרשיות של שקלים וזכור אחד אחרי השני. אבל אם תקרא שקלים בשבוע שלפני"ז, א"כ יהי' הפסק בשבת ב' אדר, שלא יקראו בו כלום מהד' פרשיות, וא"כ יש הפסק בין שקלים לזכור. לכאורה זהו כוונת רש"י
 15. 15 ר"ח אדר
 16. 16 הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה: (שמות פרק יב פסוק ב)
 17. 17 היינו ההפסקות בין השבתות שמפסיקין לקרות אחד מהד'' פרשיות ואין קורין מאומה בשבת זה של סירוגין
 18. 18 דמחלקותם הוא כשחל בערב שבת לרב מקדימין ולשמואל מאחרין ונמצא ששבתות ההפסקות משתנים לרב לפי שיטתו, ולשמואל לפי שיטתו
 19. 19 פרשת שקלים
 20. 20 הפטרת פרשת שקלים
 21. 21 הגמרא לעיל ביארה כוונת ואפילו בערב שבת לרב כפשוטו ושקורין בשבת שלפני כן כמו בשאר הימים. ולשמואל מאחרין לשבת הבאה, כדמפרש לעיל
 22. 22 זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק בַּדֶּ֖רֶךְ בְּצֵאתְכֶ֥ם מִמִּצְרָֽיִם: (דברים פרק כה פסוק יז)
 23. 23 כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת פָּקַ֕דְתִּי אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה עֲמָלֵ֖ק לְיִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁר־שָׂ֥ם לוֹ֙ בַּדֶּ֔רֶךְ בַּעֲלֹת֖וֹ מִמִּצְרָֽיִם: (שמואל א פרק טו פסוק ב)
 24. 24 כנ"ל לעיל
 25. 25 במדבר יט, ב - זֹ֚את חֻקַּ֣ת הַתּוֹרָ֔ה אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה לֵאמֹ֑ר דַּבֵּ֣ר ׀ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֣וּ אֵלֶ֩יךָ֩ פָרָ֨ה אֲדֻמָּ֜ה תְּמִימָ֗ה אֲשֶׁ֤ר אֵֽין־בָּהּ֙ מ֔וּם אֲשֶׁ֛ר לֹא־עָלָ֥ה עָלֶ֖יהָ עֹֽל׃
 26. 26 זֹ֚את חֻקַּ֣ת הַתּוֹרָ֔ה אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה לֵאמֹ֑ר דַּבֵּ֣ר ׀ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֣וּ אֵלֶ֩יךָ֩ פָרָ֨ה אֲדֻמָּ֜ה תְּמִימָ֗ה אֲשֶׁ֤ר אֵֽין־בָּהּ֙ מ֔וּם אֲשֶׁ֛ר לֹא־עָלָ֥ה עָלֶ֖יהָ עֹֽל׃
 27. 27 עיין ברש"י לעיל הא דאיקלע
 28. 28 הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה: (שמות פרק יב פסוק ב)
 29. 29 כֹּה־אָמַר֘ אֲדנָ֣י יְהֹוִה֒ בָּֽרִאשׁוֹן֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ תִּקַּ֥ח פַּר־בֶּן־בָּקָ֖ר תָּמִ֑ים וְחִטֵּאתָ֖ אֶת־הַמִּקְדָּֽשׁ: (יחזקאל פרק מה פסוק יח)