Enjoying this page?

MEGILAH - 029a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כט ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

מבטלין ת"ת: להוצאת המת ולהכנסת הכלה.

להכנסת כלה - ללוותה מבית אביה לבית חופתה:

אמרו עליו על ר' יהודה בר' אילעאי: שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה.

בד"א בשאין שם כל צורכו, אבל יש שם כל צורכו - אין מבטלין.

וכמה כל צורכו?

אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: תריסר אלפי גברי, ושיתא אלפי שיפורי.

ואמרי לה: תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי.

עולא אמר: כגון דחייצי גברי מאבולא עד סיכרא.

כגון דחייצי גברי מאבולא לסיכרא - מחיצת אנשים משער העיר עד בית הקברות מקום שסופדין אותו שם:

רב ששת אמר: כנתינתה כך נטילתה.

כנתינתה - של תורה:

מה נתינתה בששים ריבוא, אף נטילתה בס' ריבוא.

ה"מ למאן דקרי ותני, אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא.

Audio  Video

תניא ר"ש בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן.

גלו למצרים-  שכינה עמהן.

שנאמר: (שמואל א ב[1]) הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו'.

גלו לבבל - שכינה עמהן.

שנאמר (ישעיהו מג): למענכם שלחתי בבלה[2].

ואף כשהן עתידין ליגאל - שכינה עמהן.

שנאמר (דברים ל[3]): ושב ה' אלהיך את שבותך.

והשיב לא נאמר אלא ושב - מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליות.

בבבל היכא?

אמר אביי: בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב[4] בנהרדעא.

דשף ויתיב - ובנאה יכניה וסיעתו, מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר: כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו (תהלים קב[5]):

ולא תימא הכא והכא - אלא זמנין הכא וזמנין הכא.

אמר אביי: תיתי לי[5] דכי מרחיקנא פרסה - עיילנא ומצלינא התם[6].

דכי מרחקנא פרסה - אני נכנס להתפלל בתוכו:

אבוה דשמואל [ולוי], הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא.

אתיא שכינה.

שמעו קול ריגשא [קמו ונפקו[7].

רב ששת 

רב ששת - סגי נהור הוה:

הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא. אתיא שכינה] ולא נפק.

אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה[8].

אמר לפניו[9]: רבש"ע: עלוב[10] ושאינו עלוב[11] - מי נדחה מפני מי?

אמר להו:[12] שבקוהו.

(יחזקאל יא[13]) ואהי להם למקדש מעט.

אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל.

ור"א אמר: זה בית רבינו שבבבל.

בית רבינו - רב:

דרש רבא: מאי דכתיב (תהילים צ[14]): ה' מעון אתה היית לנו - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

אמר אביי: מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא.

כיון דשמעית להא דקאמר דוד (תהילים כו, ח[15]) ה' אהבתי מעון ביתך - הואי גריסנא בבי כנישתא.

תניא ר"א הקפר אומר: עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י.

שנאמר (ירמיהו מו[16]) כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא

וככרמל בים יבא - למדנו שעבר כרמל את הים. ואימתי היה - בשעת מתן תורה:

והלא דברים ק"ו.

ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה[17] - נקבעים בארץ ישראל[18]

בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה - עאכ"ו.

 

דרש בר קפרא: מאי דכתיב (תהילים סח[19]) למה תרצדון הרים גבנונים?

יצתה בת קול ואמרה להם: למה תרצו דין[20] עם סיני - כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני.

כתיב הכא: גבנונים, וכתיב התם (ויקרא כא[21]) או גבן או דק.

אמר רב אשי: ש"מ האי מאן דיהיר - בעל מום הוא:

 

אין עושין אותו קפנדריא:

מאי קפנדריא?

אמר רבא: קפנדריא - כשמה

כשמה - כמשמעה:

מאי כשמה?

כמאן דאמר: אדמקיפנא אדרי, איעול בהא

אדמקיפנא אדרי איעול בהא - בעוד שאקיף שורות של בתים הללו, אכנס דרך הבית הזה, ואקצר את הדרך ממבוי למבוי, ובית הכנסת בין שניהן:

א"ר אבהו: אם היה שביל מעיקרא

מעיקרא - קודם שנבנה בית הכנסת שם:

- מותר. 

אר"נ בר יצחק: הנכנס ע"מ שלא לעשות קפנדריא - מותר לעשותו קפנדריא

וא"ר חלבו אמר ר"ה: הנכנס לבהכ"נ להתפלל - מותר לעשותו קפנדריא.

שנא' (יחזקאל מו[22]) ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב:

עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש:

והתניא: אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניח?

כי תנן נמי מתני': תולש ומאכיל תנן.

 

ת"ר. בית הקברות - אין נוהגין בהן קלות ראש.

אין מרעין בהן בהמה.

ואין מוליכין בהן אמת המים.

ואין מלקטין בהן עשבים.

ואם ליקט - שורפן במקומן.

- מפני כבוד מתים.

אהייא?

אילימא אסיפא, כיון ששורפן במקומן מאי כבוד מתים איכא?

אלא ארישא:

ארישא - משום כבודן של מתים אאין נוהגין בהן קלות ראש קאי:

Audio Video

משנה

ר"ח אדר שחל להיות בשבת - קורין בפרשת שקלים

קורין בפרשת שקלים - להודיע שיביאו שקליהן באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, כדאמרינן בגמרא:

חל להיות בתוך השבת - מקדימין לשעבר.

ומפסיקין לשבת אחרת.

ומפסיקין לשבת הבאה - מלומר פרשה שנייה. כדי שתקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים, לסמוך מחיית עמלק למחיית המן:

בשניה - זכור.

בשלישית - פרה אדומה.

פרה אדומה - להזהיר את ישראל לטהר, שיעשו פסחיהן בטהרה:

ברביעית - החודש הזה לכם

ברביעית החודש הזה לכם - ששם פרשת הפסח. ובש"ס ירושלמי גרסינן. אמר ר' חמא: בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה  הפרה, ומפני מה הקדימוה - שהיא טהרתן של ישראל:

בחמישית - חוזרין לכסדרן.

לכל מפסיקין.

לכל מפסיקין - מלקרות בענין היום, וקורין בענין מועד מעין המאורע:[23]

בראשי חדשים, בחנוכה, ובפורים, בתעניות, ובמעמדות,

למעמדות - וקורין במעשה בראשית - כדקתני לקמן במתניתין[24]:

וביוה"כ:

גמרא

תנן התם[25]: באחד באדר משמיעין על השקלים

משמיעין על השקלים - בהכרזת בית דין: 

 
 1. 1 כז, - וַיָּבֹא אִישׁ אֱלֹהִים אֶל עֵלִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה הֲנִגְלֹה נִגְלֵיתִי אֶל בֵּית אָבִיךָ בִּהְיוֹתָם בְּמִצְרַיִם לְבֵית פַּרְעֹה.
 2. 2 כֹּֽה־אָמַ֧ר יְהוָ֛ה גֹּאַלְכֶ֖ם קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֑ל לְמַעַנְכֶ֞ם שִׁלַּ֣חְתִּי בָבֶ֗לָה וְהוֹרַדְתִּ֤י בָֽרִיחִים֙ כֻּלָּ֔ם וְכַשְׂדִּ֖ים בָּאֳנִיּ֥וֹת רִנָּתָֽם: (ישעיהו פרק מג פסוק יד)
 3. 3 וְשָׁ֨ב יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־שְׁבוּתְךָ֖ וְרִחֲמֶ֑ךָ וְשָׁ֗ב וְקִבֶּצְךָ֙ מִכָּל־הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֧ר הֱפִֽיצְךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה: (דברים פרק ל פסוק ג)
 4. 4 שנחרב ונתיישב עי' ברש"י
 5. 5 מחזיק טובה לעצמו
 6. 6 בבי כנישתא דשף ויתיב
 7. 7 מביהכ"נ דשף ויתיב משום כבוד השכינה
 8. 8 לר ששת
 9. 9 רב ששת לרבונו של עולם
 10. 10 היינו רב ששת שהוא זגי נהור וממילא הוא עלוב שאינו יכול ללכת לבדו
 11. 11 השכינה
 12. 12 הקב"ה למלאכי השרת שיניחו אותו ולא יבעתוהו
 13. 13 לָכֵ֣ן אֱמֹ֗ר כֹּֽה־אָמַר֮ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִה֒ כִּ֤י הִרְחַקְתִּים֙ בַּגּוֹיִ֔ם וְכִ֥י הֲפִיצוֹתִ֖ים בָּאֲרָצ֑וֹת וָאֱהִ֤י לָהֶם֙ לְמִקְדָּ֣שׁ מְעַ֔ט בָּאֲרָצ֖וֹת אֲשֶׁר־בָּ֥אוּ שָֽׁם׃
 14. 14 תְּפִלָּה לְמֹשֶׁה אִישׁ־הָאֱלֹהִים פ אֲדנָי מָעוֹן אַתָּה הָיִיתָ לָּנוּ בְּדֹר וָדֹר: (תהלים פרק צ פסוק א)
 15. 15 יְהוָה אָהַבְתִּי מְעוֹן בֵּיתֶךָ וּמְקוֹם מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ.
 16. 16 חַי־אָ֙נִי֙ נְאֻם־הַמֶּ֔לֶךְ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת שְׁמ֑וֹ כִּ֚י כְּתָב֣וֹר בֶּהָרִ֔ים וּכְכַרְמֶ֖ל בַּיָּ֥ם יָבֽוֹא: (ירמיהו פרק מו פסוק יח)
 17. 17 בשעת מ"ת באו וטענו שהתורה ינתן עליהם ולא על סיני וכפי שמביא הפסוק במהמשך למה תרצדון הרים גבנונים ההר חמד וגו'
 18. 18 לבסוף נשארו הרים אלו בארץ ישראל
 19. 19 לָ֤מָּה׀ תְּֽרַצְּדוּן֮ הָרִ֪ים גַּבְנֻ֫נִּ֥ים הָהָ֗ר חָמַ֣ד אֱלֹהִ֣ים לְשִׁבְתּ֑וֹ אַף־יְ֝הוָ֗ה יִשְׁכֹּ֥ן לָנֶֽצַח: (תהלים פרק סח פסוק יז)
 20. 20 מלשון תרצדון
 21. 21 אֽוֹ־גִבֵּ֣ן אוֹ־דַ֔ק א֖וֹ תְּבַלֻּ֣ל בְּעֵינ֑וֹ א֤וֹ גָרָב֙ א֣וֹ יַלֶּ֔פֶת א֖וֹ מְר֥וֹחַ אָֽשֶׁךְ: (ויקרא פרק כא פסוק כ) גבי מומי כהנים כתיב
 22. 22 וּבְב֨וֹא עַם־הָאָ֜רֶץ לִפְנֵ֣י יְהוָה֘ בַּמּוֹעֲדִים֒ הַבָּ֡א דֶּרֶךְ־שַׁ֨עַר צָפ֜וֹן לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֗ת יֵצֵא֙ דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר נֶ֔גֶב וְהַבָּא֙ דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר נֶ֔גֶב יֵצֵ֖א דֶּרֶךְ־שַׁ֣עַר צָפ֑וֹנָה לֹ֣א יָשׁ֗וּב דֶּ֤רֶךְ הַשַּׁ֙עַר֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א ב֔וֹ כִּ֥י נִכְח֖וֹ יֵצֵֽאו יֵצֵֽא: (יחזקאל פרק מו פסוק ט)
 23. 23 כפי הדעה לקמן שקורן רק בענין המועד ומפסיקים בהמשך הפרשיות לאחרי שגמרים הקריאות המיוחדות
 24. 24 ובמתניתין לקמן מבואר הקריאות שקורים באלו הימים
 25. 25 במסכת שקלים