Enjoying this page?

MEGILAH - 027b – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כז ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

חבר עיר.

חבר עיר - תלמיד חכם המתעסק בצרכי צבור:

 אבל יש שם חבר עיר - תינתן לחבר עיר.

וכ"ש דעניי דידי ודידכו עלי סמיכי:

Audio Video

משנה

אין מוכרין את של רבים ליחיד - מפני שמורידין אותו מקדושתו. דברי רבי מאיר.

אמרו לו: א"כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה:

גמרא

שפיר קאמרי ליה רבנן לר"מ?

ור"מ - מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיקרא קדישא השתא נמי קדישא.

מרבים ליחיד - ליכא קדושה

ליכא קדושה - שאין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה:

ורבנן?

אי איכא למיחש - כי האי גוונא נמי איכא למיחש, משום: (משלי יד, כח[1]) ברוב עם הדרת מלך:

ורבנן - אמרי: אי איכא למיחש בין רב למעט, הכא נמי איכא למיחש משום: ברוב עם הדרת מלך, ולא משכחת מכירה בבית הכנסת. אלא לא חיישינן - דכיון דשקיל דמי ומעלי להו בקדושה מעולה - כל דבעי לוקח עביד, חוץ מד' דברים, כדקתני סיפא:

משנה

אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי, שאם ירצו יחזירוהו. דברי ר"מ.

אלא על תנאי - ואפילו מרבים לרבים - אסר ר' מאיר מכירת חלוטין דדרך בזיון הוא [כלומר אינן בעיניו לכלום]:

וחכ"א: מוכרין אותו ממכר עולם.

וחכמים אומרים וכו' ממכר עולם - ליחיד ולכל תשמיש, חוץ מד' דברים:

חוץ מארבעה דברים: למרחץ, ולבורסקי, לטבילה, ולבית המים.

לבית המים - לכביסה, אי נמי לבית מי רגלים:

ר' יהודה אומר: מוכרין אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה:

גמרא

ולר"מ היכי דיירי בה, הא הויא לה רבית?

אמר רבי יוחנן: ר"מ בשיטת ר"י אמרה, דאמר: צד אחד ברבית - מותר.

דתניא. הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר.

בזמן שמוכר אוכל פירות - מותר

לוקח אוכל פירות - אסור

ר' יהודה אומר: אפילו לוקח אוכל פירות - מותר.

וא"ר יהודה: מעשה בביתוס בן זונן שעשה שדהו מכר על פי ראב"ע ולוקח אוכל פירות היה.

אמרו לו: משם ראיה? מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח.

מאי בינייהו?

צד אחד ברבית איכא בינייהו.

מר סבר: צד אחד ברבית - מותר.

ומר סבר: צד אחד ברבית - אסור.

רבא אמר: דכ"ע צד אחד ברבית - אסור.

והכא: רבית ע"מ להחזיר, איכא בינייהו.

מר סבר רבית ע"מ להחזיר - מותר.

ומר סבר - אסור:

 

וחכ"א מוכרין אותו ממכר עולם וכו':

אר"י אמר שמואל: מותר לאדם להשתין מים בתוך ד' אמות של תפלה.

בד' אמות של תפלה - לאחר זמן:

אמר רב יוסף: מאי קמ"ל, תנינא?[2]

ר' יהודה אומר: מוכרין אותה לשום חצר, ולוקח מה שירצה יעשה.

ואפילו רבנן[3] לא קאמרי אלא בית הכנסת דקביע קדושתיה, אבל ד"א דלא קביע קדושתייהו, לא/

Audio  Video

תני תנא קמיה דרב נחמן: המתפלל - מרחיק ד"א ומשתין.

והמשתין - מרחיק ד"א ומתפלל.

א"ל: בשלמא המשתין מרחיק ד"א ומתפלל.

תנינא: כמה ירחיק מהן ומן הצואה - ד"א.

אלא המתפלל מרחיק ד"א ומשתין - למה לי?

אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא?

קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא - שאין לך ד"א בהן שלא התפללו בהן עוברי דרכים:

תני: ישהה.

תני ישהה - כדי הילוך ארבע אמות:

בשלמא משתין ישהה כדי הילוך ד"א - משום ניצוצות,

משום ניצוצות - שלא יטנפו בגדיו בניצוצות שבאמתו:

אלא מתפלל ישהה כדי הילוך ד"א - ל"ל?

אמר רב אשי: שכל ד"א תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה:

זלפ"ן סימן:[4]

שאלו תלמידיו את רבי זכאי: במה הארכת ימים?

במה הארכת ימים - באיזה זכות:

אמר להם: מימי לא השתנתי מים בתוך ד"א של תפלה.

ולא כניתי שם לחבירי.

ולא ביטלתי קידוש היום.

אמא זקינה היתה לי, פעם אחת מכרה כפה שבראשה, 

כפה - צעיף:

והביאה לי קידוש היום.

תנא. כשמתה, הניחה לו ג' מאות גרבי יין.

כשמת הוא, הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין[5].

 

רב הונא הוה אסר ריתא, וקאי קמיה דרב.

אסר ריתא - מין גמי:

אמר ליה: מאי האי?

א"ל: לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי[6] ואתאי ביה[7] קידושא.

א"ל: יהא רעוא דתיטום[8] בשיראי[9].

כי איכלל

איכלל - כשנכנס לחופה:

רבה בריה רב הונא, איניש גוצא הוה[10] גנא אפוריא.

אתיין בנתיה וכלתיה, שלחן ושדיין מנייהו עליה, 

[שלחן] - היו פושטות בגדיהן:

עד דאיטום בשיראי.

שמע רב ואיקפד[11].

אמר: מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך: וכן למר?

וכן למר - אף אתה תהא מבורך לכך, שמא היה עת רצון ותתקיים אף בי:

 

שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע: במה הארכת ימים?

אמר להם: מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת.

קפנדריא - מקצר הילוכו דרך בית הכנסת:

ולא פסעתי על ראשי עם קדוש.

ולא פסעתי על ראשי עם קודש - כשהיו התלמידין בבית המדרש על גבי קרקע, ההולך על גבי מסיבתן לישב למקומן נראה כפוסע על ראשי העם:

ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

ולא נשאתי כפי - לדוכן לברכת כהנים. לפי שהכהנים צריכין לברך: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו (במצותיו וצונו) בקדושתו של אהרן במסכת סוטה (דף לט.): 

שאלו תלמידיו את ר' פרידא: במה הארכת ימים?

אמר להם: מימי לא קדמני אדם לבית המדרש. 

 1. 1 בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ וּבְאֶפֶס לְאֹם מְחִתַּת רָזוֹן.
 2. 2 במשנתינו
 3. 3 שאסרו במשנתינו לכור ביהכ"נ לבית המים
 4. 4 זכאי, ר' אליעזר בן שמוע, ר' פרידא, רבי נחוניה בן הקנה. בכל אלו אלו ששאלו היו תלמידיו לאח"ז יש בגמרא גם ששאל ר"ע ל' נחוניה הגדול, וגם שאל רבי את ר' יהושע בן קרחה וזה לא נכלל בהסימן כאן.לאח"ז איתא ג"כ שאלו תלמידיו את ר' זירא אמנם זהו מהאמוראים והסימן הוא מתנאים
 5. 5 הכל בזכות שקידוש היום ביין הי' יקר בעיניו
 6. 6 החגורה
 7. 7 והבאתי בהמעות יין לקידוש
 8. 8 שתתכסה
 9. 9 silk
 10. 10 רב הונא הי' קצר קומה ולכן כששכב על המטה לא ראו אותו בנותיו וכלותיו שהגיעו להחופ והורידו את מעיליהם העשויים משיראים עליו ונתקיים בו איטום בשיראי
 11. 11 כשרב שמע את הסיפר הקפיד על רב הונא