Enjoying this page?

MEGILAH - 026a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כו ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

- יקחו ספרים 

לוקחין ספרים - נביאים וכתובים[1]:

ספרים - לוקחין תורה[2].

אבל אם מכרו תורה - לא יקחו ספרים.

אבל מכרו תורה כו' - שמעלין בקדש ולא מורידין. תוספתא. מעלין בקדש - דכתיב: ויקם משה את המשכן. (שמות מ) בצלאל עשה, ומשה שהיה גדול ממנו --  הקימו. ולא מורידים - דכתיב: את מחתות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם רקועי פחים צפוי למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו וגו', (במדבר יז) - כיון שהוקדשו הוקדשו. עד כאן:

ספרים - לא יקחו מטפחות.

מטפחות - לא יקחו תיבה.

תיבה - לא יקחו בית הכנסת.

בית הכנסת - לא יקחו את הרחוב.

וכן במותריהן:

וכן במותריהן - מכרו ספרים ולקחו ממקצת הדמים תורה - לא יקחו מן המותר דבר שקדושתו פחותה:

גמרא

בני העיר שמכרו רחובה של עיר.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי ר' מנחם בר יוסי סתומתאה.

זו דברי רבי מנחם כו' - בהדיא אמרינן בתוספתא דמגילה (פ"ב) דהוא אמרה:

אבל חכ"א: הרחוב אין בו משום קדושה.

ור' מנחם בר יוסי מאי טעמיה?

הואיל והעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות.

הואיל והעם מתפללים בו בתעניות ובמעמדות - כדתנן במסכת תעניות: (דף טו.) עברו אלו ולא נענו - מוציאין את התיבה לרחובה של עיר. תוספת'. ובמעמדות תנן: מתכנסין בעריהן  וקורין במעשה בראשית. ותניא בגמרא: אנשי מעמד נכנסין לבית הכנסת ויושבין ארבע תעניות בשבת - אפשר בית הכנסת היה להם קבוע ברחובה של עיר ומתכנסין שם המעמד כולו, כדרך ששנינו בביכורים: (פ"ג משנה ב) כל העיירות שבמעמד מתכנסין לעיירות של מעמד ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסין לבתים ולנין שם והיה הממונה אומר: קומו ונעלה ציון אל ה' אלהינו - הא למדת כינוס עיירות ברחוב היתה. ואקראי הוי שמעמד הזה אינו חוזר חלילה עד חצי שנה. ובתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי: ובמעמדות לא גרסינן, ומפרש שלא היתה תפלתן ברחוב. עד כאן:

ורבנן?

ההוא אקראי בעלמא

אקראי בעלמא - אינו תדיר:

בית הכנסת לוקחין תיבה:

אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן: לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים

לא שנו - דיכולין למכור בית הכנסת אלא של כפרין:

אבל בית הכנסת של כרכין, כיון דמעלמא אתו ליה - לא מצו מזבני ליה, דהוה ליה דרבים.

אבל של כרכין - הוה להו בתי כנסיות דרבים, והכל בעליהן ואין בני העיר לבדם בעלים להם:

אמר רב אשי: האי בי כנישתא דמתא מחסיא, אף על גב דמעלמא אתו לה - כיון דאדעתא דידי קאתו, אי בעינא מזבנינא לה.

מיתיבי. א"ר יהודה: מעשה בבית הכנסת של טורסיים

טורסיים - צורפי נחושת:

שהיה בירושלים, שמכרוה לרבי אליעזר, ועשה בה כל צרכיו.

והא התם דכרכים הוה?

ההיא בי כנישתא זוטי הוה ואינהו עבדוה.

מיתיבי: (ויקרא יד) בבית ארץ אחוזתכם - אחוזתכם מיטמא בנגעים, ואין ירושלים מיטמא בנגעים.

ואין ירושלים מטמאה בנגעים - דלאו אחוזה היא. כדאמרי' לקמן דסבירא ליה להאי תנא לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ולא נפלה בגורל לא ליהודה ולא לבנימין:

אמר רבי יהודה: אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד.

אני לא שמעתי - שלא יהא מיטמא אלא מקום מקדש בלבד, משום דבית של קודש הוא. וגבי נגעים: ובא אשר לו הבית (ויקרא יד) בעינן. אבל ירושלים מיטמא בנגעים, דסבר נתחלקה לשבטים: ואחוזתכם -קרינא ליה. קתני מיהת לרבי יהודה דאית ליה נתחלקה: לא שנו אלא מקום מקדש אבל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבה, כשאר בתי העיר, ואע"ג דשל כרך הוא:

הא בתי כנסיות ובתי מדרשות מיטמאין.

אמאי, הא דכרכין הוו?

אימא: א"ר יהודה: אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד.

מקודש - אף בתי כנסיות משמע:

במאי קמיפלגי?

ת"ק סבר: לא נתחלקה ירושלים לשבטים.

ורבי יהודה סבר: נתחלקה ירושלים לשבטים.

ובפלוגתא דהני תנאי.

Audio  Video

דתניא. מה היה בחלקו של יהודה - הר הבית

הר הבית - בכניסתו מצד המזרח כל מה שיש שם פנוי קרוי הר הבית, שאין לה שם אחר:

הלשכות

והלשכות - שבתוך החיל:

והעזרות.

והעזרות - שלשתן: עזרת נשים, ועזרת ישראל - הן אחת עשרה אמה שישראל רשאין ליכנס לפנים מן השער. ואחריהם לצד מערב לעזרת כהנים, י"א אמה שבין דריסת רגלי ישראל למזבח החיצון:

ומה היה בחלקו של בנימין - אולם, והיכל, ובית קדשי הקדשים.

ומה היה בחלקו של בנימין - אולם והיכל[3] - מצד מערב. עכשיו יותר בנתיים, מקום המזבח ל"ב אמה, ובין האולם והמזבח כ"ב אמה - שלא פירש של מי הוא - חזר ופירש: רצועה יוצאה כו'.  לימדך כאן רצועה זו לבדה ליהודה, אבל צפונו של מזבח ודרומו ומערבו של בנימין. ובמסכת זבחים אמרינן: שאין ליהודה באותה הרצועה אלא המזרחית מקום היסוד. ולכך לא היה יסוד למזרחו של מזבח[4]:

ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין ובה מזבח בנוי.

והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום, לבולעה.

והיה בנימין הצדיק - צופה ברוח הקדש שכן עתיד להיות ומצטער עליה:

שנאמר: (דברים לג[5]) חופף עליו כל היום.

חופף עליו - אדם המצטער חופף ומתחכך בבגדיו, לשון: שפשוף, כמו נזיר חופף ומפספס (נזיר דף מב.):

לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינה.

אושפיזכן - שהיה ארון בחלקו:

והאי תנא סבר: לא נתחלקה ירושלים לשבטים.

והאי תנא סבר כו' - והיינו תנאי דאמרן לעיל:

דתניא: אין משכירים בתים בירושלים -

אין משכירין - בעלי בתים את בתיהם לעולי רגלים, אלא בחנם נותנין להן ונכנסין לתוכן:

מפני שאינן שלהן.

ר"א [בר' שמעון] אומר: אף לא מטות[6].

לפיכך עורות קדשים -

עורות קדשים - תודה ושלמים - שהעורות לבעלים:

בעלי אושפיזין נוטלין אותן בזרוע.[7]

אמר אביי: ש"מ - אורח ארעא, למישבק אינש גולפא

גולפא - קנקן של חרס שנשתמש בו:

ומשכא[8]

ומשכא - אם שחט בהמה:

באושפיזיה[9].

אמר רבא: לא שנו

לא שנו - דאין מורידין דמים מקדושתן, ובית הכנסת בחשיבותו עומד אף ביד לוקח, דומיא: דספרים לוקח בהן ס"ת - והלה מנהיג ספרים בהוייתן:

אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר.

אלא שלא מכרו - הטובים ברשות העם. [אבל אם מכרו וכו'] - פקעה קדושה מן החפץ ומן הדמים, ומותר לעשות מהן כל רצונם. והיינו דבעא מיניה רבינא מרב אשי על תילא דבי  כנישתא מהו למיזרעה אלמא במכר כל דהו[10] הבית והמעות בקדושתייהו קיימי:

אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו 

  1. 1 מקודשים יותר ממטפחות הספר תורה
  2. 2 שמקודש יותר מספרי נביאים וכתובים
  3. 3 ובית קדשי הקדשים - מצד מערב עכשיו נשאר בנתיים, היינו בין החלק של בנימין להחלק של יהודה שלא נתחלק, מקום המזברח .. וכו'.
  4. 4 וקבלה היה ביד חז"ל שמתן הדמים של המזבח הוא רק בחלקו של שבט בנימין. בטעם הדבר אמרו שהדבר נגזר משמים מכיון שבנימין הצדיק הצטער על כך שלא יזכה שקודש הקדשים יהיה בחלקו, אלא בחלק יהודה שרצועה משטחו נכנסה לבית המקדש ועליה נבנה ההיכל,
  5. 5 יב - לְבִנְיָמִן אָמַר יְדִיד יְהֹוָה יִשְׁכֹּן לָבֶטַח עָלָיו חֹפֵף עָלָיו כָּל הַיּוֹם וּבֵין כְּתֵיפָיו שָׁכֵן.
  6. 6 שגם מטלטלין שייכים לכולם ולא לבעלי בתים
  7. 7 כיון שאלו האורחים שהביאו הקדשים קלים ויש להם העורות ישנו בחנם על מטותיהם של הבעלי בתים מגיע להם העורות בחנים
  8. 8 עורות
  9. 9 אצל הבעל הבית המכניס האורח
  10. 10 שלא על פי שבעה טובי העיר