Enjoying this page?

MEGILAH - 025b – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כה ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

ומה לפנים ומה לאחור - קמ"ל.

מעשה לוט ושתי בנותיו - נקרא ומתרגם.

פשיטא?

מהו דתימא ניחוש לכבודו דאברהם - קמ"ל.

מעשה תמר ויהודה - נקרא ומתרגם.

פשיטא?

מהו דתימא ליחוש לכבודו דיהודה - קמ"ל שבחיה הוא, דאודי.

קמ"ל שבחו הוא - שבח הוא ליהודה הקרייה:

דאודי - שהודה מחטאו:

מעשה עגל הראשון - נקרא ומתרגם.

פשיטא?

מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל - קמ"ל, כל שכן דניחא להו דהויא להו כפרה.

קללות וברכות - נקרין ומתרגמין.

פשיטא?

מהו דתימא ניחוש, דלמא פייגא דעתייהו דצבורא - קמ"ל.[1]

פייגי דעתייהו - יחלוש דעתן כשישמעו שיהו נענשין ויאמרו: טוב ליהנות מן העולם הזה בכל רצוננו, הואיל וסופנו ליענש:

אזהרות ועונשין - נקרין ומתרגמין.

פשיטא?

מהו דתימא ניחוש דלמא אתו למעבד מיראה - קמ"ל.

[2]מאהבה - של ברכות:

ומיראה - של קללות, ואין לבן לשמים:

מעשה אמנון ותמר - נקרא ומתרגם.

[מעשה אבשלום - נקרא ומתרגם]

פשיטא?

מהו דתימא ליחוש ליקריה דדוד - קמ"ל.

מעשה פילגש בגבעה - נקרא ומתרגם.

פשיטא?

מהו דתימא ליחוש לכבודו דבנימין - קמ"ל.

(יחזקאל טז) הודע את ירושלם את תועבותיה - נקרא ומתרגם.

פשיטא?

לאפוקי מדרבי אליעזר.

דתניא. מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר: הודע את ירושלם את תועבותיה.

אמר לו: עד שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך.

בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול:

ואלו נקרין ולא מתרגמין:

מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם.

ומעשה ברבי חנינא בן גמליאל שהלך לכבול, והיה קורא חזן הכנסת: (בראשית לה) ויהי בשכון ישראל.

ואמר לו למתורגמן: אל תתרגם אלא אחרון.

אל תתרגם אלא אחרון - ויהיו בני יעקב שנים עשר. והפסוק הזה נפסק בהפסק פרשה לכך קורהו: אחרון, כאילו הוא פסוק לעצמו:

ושיבחוהו חכמים.

מעשה עגל השני - נקרא ולא מתרגם.

איזה מעשה עגל השני?

מן (שמות לב) ויאמר משה עד וירא משה.

מן ויאמר משה אל אהרן - מה עשה לך העם הזה:

תניא ר"ש בן אלעזר אומר: לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו, שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו המערערים.

פקרו המומרים - העיזו פניהם לומר יש ממש בע"ז[3]:

שנאמר: (שמות לב) ואשליכהו באש ויצא העגל הזה:

ברכת כהנים - נקרין ולא מתרגמין.

מ"ט?

משום דכתיב (במדבר ו) ישא:

משום ישא - שלא יאמרו: הקב"ה נושא להן פנים. ואינן יודעין שכדאי הן ישראל לשאת להן פנים, כדאמרינן בברכות (דף כ:): לא כדאי הם ישראל לשאת להן פנים: אני אמרתי: ואכלת ושבעת וברכת (דברים ח) והן מחמירין על עצמן עד כזית עד כביצה:

מעשה דוד ואמנון - לא נקרין ולא מתרגמין.

והא אמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם?

לא קשיא.

הא דכתיב: אמנון בן דוד[4], הא דכתיב: אמנון[5] סתמא.

Video Audio

ת"ר. כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח.

כגון (דברים כח[6]) ישגלנה - ישכבנה.

ישגלנה - לשון: משכב. כדכתיב: והשגל יושבת אצלו (נחמיה ב[7]) וי"מ: כלבתא:

(דברים כח[8]) בעפולים - בטחורים.

בעפולים - לשון מפורש הוא לגנאי יותר מטחורים, ושניהן בנקב בית הריעי:

(מלכים ב ו[9]) חריונים - דביונים[10].

חריונים - חרי לשון ריעי:

דביונים - הזב מן היונים, שלא לפרש שהיו ישראל אוכלין גלליהן בשומרון:

(מלכים ב יח[11]) לאכול את חוריהם

את חוריהם - ריעי היוצא דרך הנקב:

ולשתות את מימי שיניהם

מימי שיניהם - שינים יש לכרכשת, וצואה לחה ורכה קרויה: מימי שיניהן:

- לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם

(מלכים ב י[12]) למחראות - למוצאות.

למחראות - גבי עבודת כוכבים כתיב בספר מלכים. כי חור לשון מוצא ריעי הוא:

ר' יהושע בן קרחה אומר: למחראות, כִּשְׁמָן - מפני שהוא גנאי לעבודת כוכבים.

אמר רב נחמן: כל ליצנותא - אסירא, בר מליצנותא דעבודה זרה - דשריא.

דכתיב: (ישעיהו מו) כרע - בל, קרס - נבו[13].

וכתיב: (ישעיהו מו) קרסו כרעו יחדיו לא יכלו מלט משא וגו'[14].

ר' ינאי אמר מהכא: (הושע י[15]) לעגלות בית און, יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו

לעגלות בית און - לקול השמועה הבאה על עגלי בית און - יגורו שכיניהם שבשומרון כי אבל עליו על העגל:

וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו[16].

וכמריו (אשר) עליו יגילו - אשר היו רגילין לשמוח עליו - עתה יתאבלו על כבודו כי גלה ממנו:

אל תקרי כבודו אלא כבידו.

אלא כבידו - כובד משאו של ריעי תהיה בו וכובד עגבותיו. ודומה לו בספר ישעיה (כרעו קרסו) יחדיו לא יכלו מלט משא וגו' - הוא משא של ריעי. ורבותי מפרשין: וכמריו עליו יגילו - ממש לשון שמחה שהיקל משאוי שלהן. אבל אין לפרש כן שהעגל כולו גלה כאחד שנטלו סנחריב:

אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא: שרי ליה לבר ישראל למימר ליה לעובד כוכבים: שקליה לעבודת כוכבים ואנחיה בשין תיו שלו.

שי"ן ותי"ו - לשון: וחשופי שת ערות מצרים (ישעיהו כ):

אמר רב אשי: האי מאן דסנאי שומעניה

דסני שומעניה - שיוצאות עליו שמועות רעות ושנואות שהוא נואף:

- שרי ליה לבזוייה בגימ"ל[17] ושי"ן[18].

בג' ושי"ן - בר גירתא - זונה. שמה סריי' - שם מוסרח. כך הוא בתשובות הגאונים: מותר לבזות גם את אמו שילדתו. ורבותי מפרשים: גיופא[19] שייטא[20] שטייא[21]:

האי מאן דשפיר שומעניה - שרי לשבוחיה.

ומאן דשבחיה ינוחו לו ברכות על ראשו:

 

הדרן עלך פרק הקורא עומד

 

Audio  Video

פרק רביעי - בני העיר

משנה

בני העיר שמכרו רחובה של עיר

בני העיר שמכרו רחובה של עיר - יש בו קדושה. כדמפרש בגמ': הואיל ומתפללין בו בתעניות ובמעמדות:

- לוקחין בדמיו בית הכנסת.

בית הכנסת - לוקחין תיבה[22].

תיבה - לוקחין מטפחות[23].

מטפחות 

 1. 1 רש"י גרס להיפך, דבקללות וברכות - קמ"ל דלא חיישינן דלמא אתו למעבד מיראה ולא מאהבה, ובאזהרות ועונשין - קמ"ל דלא חיישינן דלמא פייגא דעתייהו. עיי"ש.
 2. 2 לרש"י שני ד"ה מאהבה ומיראה שייכים לעיל על קללות וברכות
 3. 3 והם לא יאמינו מדרש חז"ל, שאמרו שעשו אותו הערב רב על ידי כישוף, או על ידי השם שהיה ביד מיכה (מהרש"א)
 4. 4 שמואל ב יג, א - א וַיְהִי אַחֲרֵי-כֵן, וּלְאַבְשָׁלוֹם בֶּן-דָּוִד אָחוֹת יָפָה--וּשְׁמָהּ תָּמָר; וַיֶּאֱהָבֶהָ, אַמְנוֹן בֶּן-דָּוִד. פסוק זה לא נקרא ולא מתרגם. (למה זה בלשון רבים לא נקרין ולא מתרגמין)
 5. 5 בכל פרק יג מפסוק ב והלאה נזכר רק אמנון ולא אמנון בן דוד ואלו נקרין ומתרגמין
 6. 6 ל - אִשָּׁה תְאָרֵשׂ וְאִישׁ אַחֵר ישגלנה [יִשְׁכָּבֶנָּה] בַּיִת תִּבְנֶה וְלֹא תֵשֵׁב בּוֹ כֶּרֶם תִּטַּע וְלֹא תְחַלְּלֶנּוּ.
 7. 7 ו - וַיֹּאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ וְהַשֵּׁגַל יוֹשֶׁבֶת אֶצְלוֹ עַד מָתַי יִהְיֶה מַהֲלָכֲךָ וּמָתַי תָּשׁוּב וַיִּיטַב לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלָחֵנִי וָאֶתְּנָה לוֹ זְמָן.
 8. 8 יַכְּכָ֨ה יְהוָ֜ה בִּשְׁחִ֤ין מִצְרַ֙יִם֙ וּבַעְפֹלִ֔ים (וּבַטְחֹרִ֔ים) וּבַגָּרָ֖ב וּבֶחָ֑רֶס אֲשֶׁ֥ר לֹא־תוּכַ֖ל לְהֵרָפֵֽא: (דברים פרק כח פסוק כז)
 9. 9 כה - וַיְהִי רָעָב גָּדוֹל בְּשֹׁמְרוֹן וְהִנֵּה צָרִים עָלֶיהָ עַד הֱיוֹת רֹאשׁ חֲמוֹר בִּשְׁמֹנִים כֶּסֶף וְרֹבַע הַקַּב חרייונים [דִּבְיוֹנִים] בַּחֲמִשָּׁה כָסֶף.
 10. 10 וכן בהאי דכתיב: "ויהי רעב גדול בשומרון וגו' עד היות וגו' חריונים בחמשה כסף", לא קרינן "חריונים", שהוא גנאי ביותר, דמשמע שהיו אוכלים את גלליהם מרוב רעב, אלא קרינן: "דביונים", דהיינו, הזב מן היונים
 11. 11 כז - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם רַב שָׁקֵה הַעַל אֲדֹנֶיךָ וְאֵלֶיךָ שְׁלָחַנִי אֲדֹנִי לְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הֲלֹא עַל הָאֲנָשִׁים הַיֹּשְׁבִים עַל הַחֹמָה לֶאֱכֹל אֶת חריהם [צוֹאָתָם] וְלִשְׁתּוֹת אֶת שיניהם [מֵימֵי רַגְלֵיהֶם] עִמָּכֶם.
 12. 12 כז - וַיִּתְּצוּ אֵת מַצְּבַת הַבָּעַל וַיִּתְּצוּ אֶת בֵּית הַבַּעַל וַיְשִׂמֻהוּ למחראות [לְמוֹצָאוֹת] עַד הַיּוֹם.
 13. 13 בל" ו"נבו" - שמות עבודה זרה שבבבל הם. ומשחק המקרא על הפסילים, ואומר שקרסו ונפלו במקומם, ולא יכלו למלט עצמם כשנלכדה בבל.
 14. 14 קרא ד"לא יכלו מלט משא" - הכי פירושו: לא יכלו למלט עם עצמן עם המשא שבמעיהן.
 15. 15 לְעֶגְלוֹת בֵּית אָוֶן יָגוּרוּ שְׁכַן שֹׁמְרוֹן כִּי אָבַל עָלָיו עַמּוֹ וּכְמָרָיו עָלָיו יָגִילוּ עַל כְּבוֹדוֹ כִּי גָלָה מִמֶּנּוּ.
 16. 16 והכי הוא פירושא דקרא: על פורענות העתידה לבוא לעגלי בית און (שהיא בית אל) - יגורו (יפחדו) שכן (שוכני) שומרון, באמרם: אם על עצמם לא הגינו העגלים, היאך יגינו עלינו!? כי אבל עליו (על העגל) עמו שהאמין בו, וגם כמריו שעליו יגילו (שהיו רגילין לשמוח בו) מקודם - עתה יתאבלו על כבודו, כי גלה ממנו כשלוקח בשבי.
 17. 17 בר גירתא = זונה
 18. 18 שם מוסרח
 19. 19 גימל
 20. 20 שין
 21. 21 והיינו נמי לשון ניאוף, כדאיתא ברש"י במס' שבת ק"ד ע"א ד"ה אני אחוס, שכתב: בגיף - בניאוף. ועיי' במלא הרועים שם, שכתב דניאוף נקרא גייף בתרגום, דקרא ד"לא תנאף" (שמות כ' י"ג) - מתרגמינן: "לא תגוף"
 22. 22 ארון קודש שמקודש יותר מביהכ"נ
 23. 23 היינו מעיל הספר תורה שמקודש יותר מהארון קודש