Enjoying this page?

MEGILAH - 017a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יז ע”א

Audioצורת הדף באתר היברובוקס

למה נמנו שנותיו של ישמעאל?

למה נמנו שנותיו של ישמעאל - מה לנו למנות שנות הרשעים:

כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב.

להתייחס בהן שנותיו של יעקב - על ידי מנין שנות ישמעאל אנו למדין [באיזה פרק משנות יעקב עברו עליו כל הקורות והמוצאות אותו, מהן אנו למדין] ששימש בבית עבר י"ד. כיצד אברהם בן פ"ו שנה כשנולד ישמעאל, וכשנולד יצחק היה בן מאה שנה - הרי היו לישמעאל י"ד שנה. ויצחק קדם ליעקב ששים שנה - הרי לישמעאל ע"ד[1]. כמה פיישן משנותיו של ישמעאל[2] - ס"ג. נמצא שהיה יעקב כשמת ישמעאל בן ס"ג שנה:

דכתיב: (בראשית כה[3]) ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים.

כמה קשיש ישמעאל מיצחק - ארביסר שנין.

דכתיב: (בראשית טז[4]) ואברם בן שמונים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם.

וכתיב: (בראשית כא[5]) ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו.

וכתיב (בראשית כה[6]) ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם.

בר כמה הוה ישמעאל כדאתיליד יעקב - בר שבעים וארבעה.

כמה פיישן משניה - שתין ותלת.

ותניא: היה יעקב אבינו בשעה שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה, ובו בפרק מת ישמעאל.

ותניא היה יעקב כו' - ותניא נמי הכי, שהיה יעקב כשנתברך מאביו בן ס"ג. ובו בפרק מת ישמעאל. שנאמר: וילך עשו אל ישמעאל וגו'[7]:

דכתיב: (בראשית כח) וירא עשו כי ברך וגו'[8] וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות[9].

ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות? - מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה.

מלמד שקידשה ישמעאל - אביה ומת והשיאה נביות אחיה:

שתין ותלת[10], וארביסר עד דמתיליד יוסף - הא שבעין ושבעה.

וארבע עשרה שנה - היה יעקב בבית לבן עד דאתיליד יוסף. דכתיב: עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך וגו'. (בראשית לא) וכשנולד יוסף שלמו שני עבדות הבנות. שנאמר: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו'. (שם ל[11]) ומשם והלאה עבד אותו בשכר הצאן  הרי בן ע"ז היה יעקב כשנולד יוסף. וכתיב: ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה[12] נמצא יעקב בן מאה ושבע [שנים כשהיה יוסף בן שלשים שנה]. ונשתהה יעקב לישב בארץ כנען שלא ירד למצרים:

וכתיב (בראשית מא) ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה[13] - הא מאה ושבע.

שב דשבעא ותרתי דכפנא - הא מאה ושיתסר.

שבעה דשבעא ותרין דכפנא - דכתיב: כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ וגו' (בראשית מה[14]) הרי בן קי"ו היה יעקב כשירד למצרים. וקרא כתיב: שלשים ומאת שנה[14] - נמצא משנסע מבית אביו עד שבא לבית לבן ארבע עשר. ואותן השנים היה בבית עבר. "ולא חשיב להו" - לא גרסינן הכא עד לקמן:

וכתיב: (בראשית מז[15]) ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך. ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה[16].

מאה ושיתסר הויין? - אלא ש"מ ארבע עשרה שנין דהוה בבית עבר לא חשיב להו.

דתניא: היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנה.

עבר מת לאחר שירד יעקב אבינו לארם נהרים שתי שנים[17].

עבר מת לאחר ירידתו של יעקב לארם נהרים - ובא לבית לבן ועמד שם שתי שנים. צא וחשוב שנותיו של עבר ונמצא שמת כשהיה יעקב בן שבעים ותשע שנה. והיינו שתי שנים  משבא לבית לבן כשתחשוב י"ד שנה ששימש בבית עבר:

יצא משם ובא לו לארם נהרים.

יצא - יעקב מבית עבר שתי שנים לפני מיתתו של עבר:

Audio   Video

נמצא כשעמד על הבאר בן שבעים ושבע שנה.

נמצא כשעמד כו' - הכי גרסינן: מנלן דלא איענש עלייהו - דתניא: נמצא יוסף כשפירש מאביו, שלא ראהו - עשרים ושתים שנה, כדרך שפירש יעקב מבית אביו, שלא כיבדו - נתאבל על יוסף כ"ב שנה. כיצד - יוסף בן שבע עשרה שנה היה כשפירש מאביו[18]. וכשמלך על מצרים היה בן שלשים שנה. שנאמר: ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה[19] - הרי י"ג, ושבעה דשבעא, ותרין דכפנא - הרי עשרים ושתים שנה שנתכסה יוסף מאביו. ויעקב עמד עשרים שנה בבית לבן וי"ד שנה בבית עבר:

ומנלן דלא מיענש?

דתניא: נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו.

דיעקב תלתין ושיתא הויין?

אלא ארביסר דהוה בבית עבר לא חשיב להו.

אלא שמע מינה - י"ד דבית עבר לא חשיב להו דלא איענש עלייהו:

סוף סוף דבית לבן עשרין שנין הויין?

אי הכי בצירא להו - ואין כאן אלא עשרים דבית לבן:

אלא משום דאשתהי באורחא תרתין שנין.

אישתהי ב' שנים באורחא - דבשובו מארם נהרים לבא ליצחק אביו: ויבן לו בית - לימות החורף, עשה סוכות ב' פעמים - שני ימות הקיץ - הרי י"ח. ובבית אל עשה ששה חדשים כשיצא משכם, שנאמר: קום עלה בית אל וגו' (בראשית לה):

דתניא: יצא מארם נהרים ובא לו לסכות ועשה שם שמונה עשר חודש.

שנאמר: (בראשית לג) ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות[20].

ובבית אל עשה ששה חדשים[21] והקריב זבחים:

 

הדרן עלך מגילה נקראת

 

פרק שני הקורא לפרע

משנה

הקורא את המגילה למפרע - לא יצא.

קראה על פה, קראה תרגום, בכל לשון - לא יצא.

אבל קורין אותה ללועזות בלעז.

הקורא - ללועזות. כל שאינו לשון הקודש נקרא לעז. ולקמן פריך: והא אמרת: קראה בכל לשון - לא יצא[22]:

והלועז ששמע אשורית - יצא.

קראה סירוגין ומתנמנם - יצא.

סירוגין - בגמרא מפרש: קורא מעט ופוסק (ושוהה), וחוזר ופוסק:

היה כותבה, דורשה, ומגיהה - אם כוון לבו יצא.

היה כותבה או דורשה - ומתוך כך קוראה - אם כוון לבו יצא:

ואם לאו - לא יצא.

היתה כתובה: בסם[23] ובסיקרא[24] ובקומוס[25] ובקנקנתום.[26] על הנייר,[27] ועל הדפתרא.[28] - לא יצא.

דיפתרא ונייר - מפרש בגמ':

עד שתהא כתובה אשורית[29] על הספר ובדיו:

על הספר - קלף:

גמרא

מנא הני מילי?

מנהני מילי - דלמפרע לא יצא:

אמר רבא: דאמר קרא: ככתבם וכזמנם - מה זמנם למפרע לא, אף כתבם למפרע לא.

מה זמנם למפרע לא - דאי אפשר שיהא ט"ו קודם לי"ד:

מידי קריאה כתיבה הכא, עשייה כתיבה? דכתיב: להיות עושים את שני הימים.

אלא מהכא, דכתיב: והימים האלה נזכרים ונעשים - איתקש זכירה לעשייה, מה עשייה למפרע לא, אף זכירה למפרע לא.

Video   Audio

תנא. וכן בהלל, וכן בקריאת שמע, ובתפלה.

הלל מנלן?

רבה אמר: דכתיב: (תהילים קיג[30]) ממזרח שמש עד מבואו.

ממזרח שמש עד מבואו - כשם ששקיעת וזריחת החמה לא יהפכו כך: מהולל שם ה' - ולא למפרע:

רב יוסף אמר: (תהילים קיח[31]) זה היום עשה ה'.

זה היום - כסדר היום שאינו משתנה בשעותיו להיפך, כך למפרע לא:

רב אויא אמר: (תהילים קיג[32]) יהי שם ה' מבורך.

יהי שם ה' מבורך - כהוייתו יהא, הלול השם וברכתו כסדרו:

ורב נחמן בר יצחק ואיתימא ר' אחא בר יעקב אמר: מהכא: (תהילים קיג) מעתה ועד עולם.

 

ק"ש - דתניא: ק"ש - ככתבה, דברי רבי.

ככתבה - בלשון הקודש ולא בלשון אחר:

וחכ"א: בכל לשון.

מ"ט דרבי?

אמר קרא: 

[רש"י בראשית כח, ט]

[רש"י בראשית לג, יז]

[רש"י בראשית לו, ג]

 1. 1 ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם וישמעאל בן 74 כי ישמעאל הוא 14 שנה מבוגר מיצחק
 2. 2 כיון שישמעאל חי 137 שנה, כמה שנים נשארו לחייו מים שנולד יעקב - 63 כי 63+74=137
 3. 3 וְאֵ֗לֶּה שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י יִשְׁמָעֵ֔אל מְאַ֥ת שָׁנָ֛ה וּשְׁלֹשִׁ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים וַיִּגְוַ֣ע וַיָּ֔מָת וַיֵּאָ֖סֶף אֶל־עַמָּֽיו: (בראשית פרק כה פסוק יז)
 4. 4 וְאַבְרָ֕ם בֶּן־שְׁמֹנִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים בְּלֶדֶת־הָגָ֥ר אֶת־יִשְׁמָעֵ֖אל לְאַבְרָֽם: ס (בראשית פרק טז פסוק טז)
 5. 5 וְאַבְרָהָם בֶּן־מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לוֹ אֵת יִצְחָק בְּנוֹ: (בראשית פרק כא פסוק ה)
 6. 6 וְאַחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲקֹ֑ב וְיִצְחָ֛ק בֶּן־שִׁשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה בְּלֶ֥דֶת אֹתָֽם: (בראשית פרק כה פסוק כו)
 7. 7 וַיֵּ֥לֶךְ עֵשָׂ֖ו אֶל־יִשְׁמָעֵ֑אל וַיִּקַּ֡ח אֶֽת־מָחֲלַ֣ת׀ בַּת־יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־אַבְרָהָ֜ם אֲח֧וֹת נְבָי֛וֹת עַל־נָשָׁ֖יו ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה: ס (בראשית פרק כח פסוק ט)
 8. 8 וַיַּ֣רְא עֵשָׂ֔ו כִּ֥י רָע֖וֹת בְּנ֣וֹת כְּנָ֑עַן בְּעֵינֵ֖י יִצְחָ֥ק אָבִֽיו: (בראשית פרק כח פסוק ח)
 9. 9 וַיֵּ֥לֶךְ עֵשָׂ֖ו אֶל־יִשְׁמָעֵ֑אל וַיִּקַּ֡ח אֶֽת־מָחֲלַ֣ת׀ בַּת־יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־אַבְרָהָ֜ם אֲח֧וֹת נְבָי֛וֹת עַל־נָשָׁ֖יו ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה: ס (בראשית פרק כח פסוק ט)
 10. 10 כשקיבל את הברכות והוצרך לברוח ללבן
 11. 11 וַיְהִ֕י כַּאֲשֶׁ֛ר יָלְדָ֥ה רָחֵ֖ל אֶת־יוֹסֵ֑ף וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ אֶל־לָבָ֔ן שַׁלְּחֵ֙נִי֙ וְאֵ֣לְכָ֔ה אֶל־מְקוֹמִ֖י וּלְאַרְצִֽי: (בראשית פרק ל פסוק כה)
 12. 12 וְיוֹסֵף֙ בֶּן־שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעָמְד֕וֹ לִפְנֵ֖י פַּרְעֹ֣ה מֶלֶךְ־מִצְרָ֑יִם וַיֵּצֵ֤א יוֹסֵף֙ מִלִּפְנֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַֽיַּעֲבֹ֖ר בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (בראשית פרק מא פסוק מו)
 13. 13 וְיוֹסֵף֙ בֶּן־שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעָמְד֕וֹ לִפְנֵ֖י פַּרְעֹ֣ה מֶלֶךְ־מִצְרָ֑יִם וַיֵּצֵ֤א יוֹסֵף֙ מִלִּפְנֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַֽיַּעֲבֹ֖ר בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (בראשית פרק מא פסוק מו)
 14. 14 וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י מְגוּרַ֔י שְׁלֹשִׁ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה מְעַ֣ט וְרָעִ֗ים הָיוּ֙ יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י חַיַּ֔י וְלֹ֣א הִשִּׂ֗יגוּ אֶת־יְמֵי֙ שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י אֲבֹתַ֔י בִּימֵ֖י מְגוּרֵיהֶֽם: (בראשית פרק מז פסוק ט)
 15. 15 וַיֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶֽל־יַעֲקֹ֑ב כַּמָּ֕ה יְמֵ֖י שְׁנֵ֥י חַיֶּֽיךָ: (בראשית פרק מז פסוק ח)
 16. 16 וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י מְגוּרַ֔י שְׁלֹשִׁ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה מְעַ֣ט וְרָעִ֗ים הָיוּ֙ יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י חַיַּ֔י וְלֹ֣א הִשִּׂ֗יגוּ אֶת־יְמֵי֙ שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י אֲבֹתַ֔י בִּימֵ֖י מְגוּרֵיהֶֽם: (בראשית פרק מז פסוק ט)
 17. 17 מת עבר יצא משם, ובא לו לארם נהרים - כך היא גרסת הב"ח
 18. 18 בראשית לז, ב - אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה רֹעֶה אֶת אֶחָיו בַּצֹּאן וְהוּא נַעַר אֶת בְּנֵי בִלְהָה וְאֶת בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אָבִיו וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם.
 19. 19 וְיוֹסֵף֙ בֶּן־שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעָמְד֕וֹ לִפְנֵ֖י פַּרְעֹ֣ה מֶלֶךְ־מִצְרָ֑יִם וַיֵּצֵ֤א יוֹסֵף֙ מִלִּפְנֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַֽיַּעֲבֹ֖ר בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (בראשית פרק מא פסוק מו)
 20. 20 וְיַֽעֲקֹב֙ נָסַ֣ע סֻכֹּ֔תָה וַיִּ֥בֶן ל֖וֹ בָּ֑יִת וּלְמִקְנֵ֙הוּ֙ עָשָׂ֣ה סֻכֹּ֔ת עַל־כֵּ֛ן קָרָ֥א שֵׁם־הַמָּק֖וֹם סֻכּֽוֹת: ס (בראשית פרק לג פסוק יז)
 21. 21 [רש"י בראשית לז, לד]
 22. 22 במסקנה מסבירה הגמרא , בלשון רש"י : "קראה בכל לשון" - דקתני מתני': "לא יצא" - כגון גיפטית למדיים, ומדית לגיפטים. "אבל קורין אותו ללועזות בלעז" - איש כלשונו
 23. 23 yellow
 24. 24 red
 25. 25 sap of a tree
 26. 26 dark black used for painting shoes
 27. 27 paper grases pasted together
 28. 28 un finished parchment
 29. 29 Sefer Torah font
 30. 30 מִמִּזְרַח־שֶׁ֥מֶשׁ עַד־מְבוֹא֑וֹ מְ֝הֻלָּ֗ל שֵׁ֣ם יְהוָֽה: (תהלים פרק קיג פסוק ג)
 31. 31 זֶה־הַ֭יּוֹם עָשָׂ֣ה יְהוָ֑ה נָגִ֖ילָה וְנִשְׂמְחָ֣ה בֽוֹ: (תהלים פרק קיח פסוק כד)
 32. 32 יְהִ֤י שֵׁ֣ם יְהוָ֣ה מְבֹרָ֑ךְ מֵ֝עַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם: (תהלים פרק קיג פסוק ב)